Sağlık Bakanlığı Ek Ödemelerle İlgili Genelge Yayınladı..

Sağlık Bakanlığı’ndan ek ödemeye ilişkin genelge..

Sağlık Personeli 06.06.2013, 00:22
1551
Sağlık Bakanlığı Ek Ödemelerle İlgili Genelge Yayınladı..
 Sağlık Bakanlığı’ndan ek ödemeye ilişkin genelge

Sağlık Bakanlığı, 2012/24 No.lu Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair 2013/8 No.lu Genelge

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Müsteşarlık

Sayı : 39608046

Konu: Genelge Değişikliği

İlgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı 2012/24 No’lu Genelge

12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”te 20/05/2012 tarihli ve 28298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile “209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Bu kapsamda yapılacak ödemeler, tabip dışı personele her hangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.” hükmü eklenmiştir.

Bu itibarla, 17/08/2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 19/03/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 5 inci ve 13 üncü maddelerinin beşinci fıkrasında ve 14/02/2013 tarihli 28559 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yonetmeiik”in 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında hüküm aynı şekilde düzenlenmiştir.

Anılan hüküm uyarınca tabip dışı personele, her ay aylıklarla birlikte 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibariyle belirlenmiş olan ek ödeme net tutarında ek ödeme (tabip dışı personel sabit ödemesi) yapılacağı açıklanmıştır.

îlgi Genelge’nin 10 uncu maddesinde;

“01 -14 Haziran 2012 tarihleri arasına ait 14 günlük kist sabit ödemesi ile 15 – 30 Haziran 2012 tarihleri arasına ait 16 günlük sabit ödemesi (bir aylık), 2012 yılı Temmuz ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılacak olan 2012 yılı Haziran ayma ilişkin performansa dayalı ek ödeme tutarından mahsup edilecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

Mezkur hüküm kapsamında, 01-14 Haziran ve 15 – 30 Haziran 2012 tarihleri için yapılmış olan sabit ek ödemenin Temmuz ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılacak olan Haziran ayı ek ödemesinden mahsup edileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun”un Ek-3 üncü maddesi uyarınca tabip unvanlı personele 30/07/2010 tarihi itibari ile yapılan Döner Sermaye Sabit Ek Ödemesine (DSSÖ) ilişkin açıklamaları içeren 2010/53 sayılı Genelge’nin 2 nci maddesinde yer alan “30 Temmuz – 14 Ağustos 2010 tarihleri arasında hesaplanacak 16 günlük kist Döner Sermaye Sabit Ödemesi tutarının, Temmuz 2010 ayma ait hesaplanacak döner sermaye ödemesinden mahsup edilmesi gerektiğinden….” hükmüne binaen 15 Ağustos-14 Eylül 2010 tarihlerine ilişkin döner sermaye sabit ek ödemesi Ağustos ayı ek ödemesinden mahsup edilmiştir.

Bu çerçevede, tabip unvanlı personelin ilgili aydaki performansa dayalı ek ödemesinden ilgili aym 15 ile takip eden ayın 14’ü arasındaki sabit ek ödemesi mahsup edilmekte iken, tabip dışı personelin ilgili aydaki performansa dayalı ek ödeme tutarından, ilgili aym 1-30’u arasındaki sabit ek ödeme tutarı mahsup edilmektedir.

Tabip unvanlı personel ile tabip dışı personel arasındaki sabit ek ödeme mahsubuna ilişkin uygulama farklılığı nedeni ile yaşanılan sorunları bertaraf etmek amacı ile 2012/24 No’lu Genelge’nin 10 uncu maddesi hükmünün 01 Haziran 2013 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanması gerekmektedir;

“15 Haziran – 14 Temmuz 2013 tarihleri arasındaki sabit ek ödeme (bir aylık), 2013 yılı Temmuz ayımn ilk haftasında hesaplamaları yapılacak olan 2013 yılı Haziran ayma ilişkin performansa dayalı ek ödeme tutarından mahsup edilecektir.”

Bu şekilde yapılan düzenleme nedeni ile 01 – 14 Haziran 2013 tarihleri arasına tekabül eden sabit ek ödeme tutarı mahsuplaşılamadığından, personelin Bakanlığımızla aylık yönünden ilişiğinin kesilmesi durumunda (istifa, emeklilik, aylıksız izin, Bakanlığımız dışındaki kuramlara naklen tayin vb nedenlerle) ilgili personelin 14 günlük mahsup edilemeyen sabit ek ödeme tutarının ayrılış tarihinde geçerli olan sabit ek ödeme tutarı üzerinden hesaplanarak tahsil edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29 Mayıs 2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararının “Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Hükümler” başlıklı bölümünün “Performans Puanı” başlıklı 35 inci maddesinde “1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevlerinin yanında süreklilik arz edecek şekilde ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personelin, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Yönetmelikte öngörülen performans puanlarına % 10 puan daha ilave edilir” hükmü yer almaktadır.

2012/1 sayılı Hakem Kurulu Kararma istinaden yayımlanan ilgide kayıtlı Genelge’de ise;

“A) 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren 112 acil sağlık hizmetlerinde sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevinin yanında süreklilik arz edecek şekilde aynı zamanda ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personele il performans puan ortalamasının %10 u oranında ek puan verilecektir” hükmü yer almaktadır.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında görevli personele 17/08/2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda ek ödeme yapılmakta olup, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personel ile Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı ilçe entegre hastaneleri bünyesinde hizmet veren B Tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan tabip dışı personele 2012/24 Nolu Genelge hükmü doğrultusunda il performans puan ortalaması esas alınarak % 10 ek puan verilebilmektedir.

Bakanlığımıza bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde görevli personele ise 31/12/2012 tarihine kadar 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 01/01/2013 tarihinden itibaren ise 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Kamu Hastaneleri Kuramıma Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda ek ödeme yapılmaktadır.

Hastanelere entegre B tipi 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personelin ek ödemesi hastane hizmet puan ortalaması/sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak yapıldığından, söz konusu personel 2012/24 Nolu Genelge hükmünden faydalanamamaktadır.

Açıklanan nedenlerle 2012/24 Nolu Genelgenin anılan hükmünün;

“A) 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren 112 acil sağlık hizmetlerinde sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memura (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevinin yanında süreklilik arz edecek şekilde aynı zamanda ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personele çalıştığı yere göre il performans puan ortalamasının veya hastane hizmet puan ortalamasının/saflık tesisi puan ortalamasının % 10’u oranında ek puan verilecektir.” şeklinde uygulanması gerekmektedir.

Bu çerçevede, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren 112 acil sağlık hizmetlerinde sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memura (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevinin yanında süreklilik arz edecek şekilde aynı zamanda ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personele hastane hizmet puan ortalamasının/sağlık tesisi puan ortalamasının % 10’u oranında ek puan verilmek sureti ile ek ödemelerinin yeniden hesaplanarak, %10 ek puandan kaynaklanan fark ödemelerinin (varsa) herhangi bir ihtilafa mahal “bırakmayacak şekilde ödenmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve konunun iliniz/birliğiniz dâhilindeki tüm sağlık kuruluşlarına/tesislerine duyurulmasını önemle rica ederim.

Yorumlar (0)
12°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (kovid-19) ile mücadelede başarılı mı?
Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (kovid-19) ile mücadelede başarılı mı?
Namaz Vakti 23 Ocak 2021
İmsak 06:47
Güneş 08:15
Öğle 13:21
İkindi 15:53
Akşam 18:16
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Levante 19 23
11. Getafe 18 23
12. Celta de Vigo 19 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Real Valladolid 20 20
16. Eibar 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12