Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri sağlıkta dönüşüm projesi çerçevesinde 2004 yılında Sayın Bakınımız Prof. Dr. Recep AKDAĞ'ın destekleriyle kurularak faaliyetlerine başlamıştır. Kurulduğu günden bu güne kadar gerek yurt içi gerekse yurt dışında yaptığı medikal kurtarma faaliyetleri, kurduğu sahra hastaneleri ile kamu oyunun takdirini kazanmıştır. Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Ülkemizin maruz kaldığı afetlerde  tamamen gönüllü sağlık personelinden oluşan UMKE üyeleri tarafından yapılan faaliyetler sağlık hizmetlerinin afet öncesi planlanmasında, afet sırasında ve afet sonrasında verilecek sağlık hizmetlerinin yürütülmesine büyük katkı sağlamıştır. UMKE ekiplerinin araç, gereç ve teçhizat giderleri, personelin ihtiyaçları tamamen bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesinde halkımızın destekleri UMKE'nin gelişmesi açısından olumlu katkı sağlayacaktır. 
Vakıf kültürümüz Osmanlıdan günümüze kadar  köklü bir geçmişe sahiptir.Devlet bütçesinden yürütülen hizmetlerde halk desteğinin sağlanması hizmetin devamlılığı, ulaşılabilirliğinin artırılması, yapısının güçlenmesi açısından olumlu katkıları olan  unsurlardan biridir. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nı örnek olarak alırsak  ;Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın amacı, 3388 sayılı Kanun ile; “Milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah, araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere milletimizin maddi ve manevi desteğini sağlamak” olarak belirlenmiştir. 
Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulacak olan vakıf UMKE'nin  faliyetlerini ,araç, gereç alımlarını desteklemek, halkımızın ilkyardım bilincini geliştirmek, medikal kurtarma ve arama kurtarma faaliyetlerinı desteklemek,afetle ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,afet eğitimi ile ilgili her tür basım, yayın ve akademik faaliyetlerde bulunmak, toplantı, panel, kongre, konferans, seminer ve çalıştay düzenlemek, afet ve olağan dışı durum eğitim, araştırma, geliştirme ve yönetim merkezleri kurmak, konuyla ilgili eğitmenlik ve danışmanlık yapmak, araştırma/geliştirme faaliyetleri ile proje çalışmaları yapmak amacı taşımalıdır. 
Her ilde teşkilatı bulunan UMKE'nin kurulacak bir vakıfla desteklenmesi vakıf aracılığıyla tüzel kişilik kazanmasına , maddi olarak malvarlığının özgülenmesine, ileride kurulacak eğitim faaliyetlerinin vakıf eliyle yürütülmesine, afet tıbbı konusunda yapılacak faaliyetlerin gelişmesine,eğitim faalitlerinin profesyonelleşmesi, eğitim merkezlerinen kurulması, hatta vakıf üniversiteleri örneğinde olduğu gibi UMKE Personelinin eğitiminde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim verilecek üniversite altyapısının oluşturumlasına zemin hazırlayacaktır, vakfa bağış yoluyla yapılan araç, gereç ve malzeme temini , kurulabilecek iktisadi işletmeler yoluyla UMKE faaliyetleri için gerekli finansmanın arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca kurulacak vakıf sağladığı gelir veya varlıklarla tamamladığı tesisleri ve teşkilleri UMKE  işletme mülkiyetine tevdi edebilir. 
Yukarıda belirtilen hususlar gereğince Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin kurulacak vakıf aracılığıyla desteklenmesi UMKE faaliyetlerinin gelişmesi, UMKE'ye halk desteğinin arttırılması , acil ve afetlerde sağlık hizmetlerinen geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. UMKE'ye gönül vermiş tüm sağlık personelinin UMKE'nin geliştirilmesi için bu tür çabalara yürekten destek olacağına inananıyoruz.

Levent KAPISIZ
Afyonkarahisar UMKE