Bakanlık Taşra Teşkilatının İşleyişi Hakkında Genelge Yayınladı

Bakanlık Taşra Teşkilatının İşleyişi Hakkında Genelge Yayınladı.

Sağlık Personeli 05.07.2013, 10:52 05.07.2013, 10:58
1203
Bakanlık Taşra Teşkilatının İşleyişi Hakkında Genelge Yayınladı
 TC.
SAĞLIK BAKANLIĞI 
Hukuk Müşavirliği

Sayı : 11045126/010 06 02/
Konu:  Bakanlık   ve  bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarının işleyişi

GENELGE

2013/.3

Vatandaşlarımızın   sağlık   hizmetlerine  daha  kolay kaliteli   ve  hakkaniyetli şekilde  ulaşabilmesi  amacıyla  gerçekleştirilen  reformların sürdürülebilirliğini  sağlamak  üzere 02/ 11 /2011 talihinde  yürürlüğe giren  663 sayılı  Sağlık Bakanlığı   ve  Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat  ve   Görevleri  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bakanlığımız yeniden yapılandırılmıştır

KHK ile sağlık sistemimizin daha etkin yönetilmesi, ferdi ve kurumsal uzmanlaşmanın sağlanması, bürokrasinin azaltılması suretiyle hizmet sunumu ve karar almada hrz ve etkinliğin arttııılması, her kademede idari ve mali verimliliğin geliştirilmesi hedeflenmiştir Bu çerçevede, Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatları yeni yapılarıyla faaliyete geçmiştir

Büyük bir yaprsal değişikliğin gerçekleştiği bu dönemde, zamanrnda alman tedbirler ile çalrşanlarımızın yüksek vazife şuuru ve üstün gayreti sayesinde sağlrk hizmetleri herhangi bir aksamaya uğramadan verilmeye devam etmiştir

Bu süre zarfında, yeni yapının merkez ve taşra işleyişi en üst düzeyde yakından takip edilmiş; Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatı olan İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerinin ildeki sağlrk hizmetinin bütünlük ve işbirliği içerisinde yürütmelerini ve geliştirilmesini teminen aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur

Mülki İdare ile İlişkiler:

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9 uncu maddesinde, “Vali, ilde Devletin ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır” denildikten sonra, “Valilerin, ilin genel idaresinden her Bakana karşı ayrı ayrı sorumlu olduğu” hususu düzenlenmiştir

Aynr Kanun'un 21 inci maddesinde de, “İl idare şube başkanları kendi şubelerine taalluk eden işlerin yürütülmesinden ve şubeleri memur ve müstahdemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarıyla belirtilen ödev ve görevlerinin sürat ve intizamla yapılmasından valiye karşı sorumludurlar.

İl idare şube başkanlarının her biri kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının verdiği ödev ve görevleri ve valinin emirlerini yürüterek aldrkları işler üzerinde gereken incelemeleri yaparak bilgi ve düşüncelerini zamanında bildirmek ve valinin istediği her türlü malumatr vermekle ödevlidirler ” hükmüne yer verilmiştir

Görüldüğü üzere, 5442 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesi uyarınca vali, il genelinde her bakanlığa karşı doğrudan soıumlu ve bakanlıkların ildeki en üst temsilcisidir , Dolayısıyla, Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarının en üst yöneticileri görev alanlarıyla ilgili olarak valiye karşr sorumludur Ancak, Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalrşma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin “Bağlı kuıuluşlarm taşra yönetim birimleri, sağlık kuıuluşlarının planlama ve yatırımlarına, kadro taleplerine, başkanlığı vali veya yardımcısı tarafından yürütülen kurul kararları ile önemli ve stratejik göııiş ve teklif içeren konulara ilişkin olarak Bakanlık ve kuıumlarının merkez teşkilatlarıyla yapacaklaıı yazışmaları, il sağlık müdürü üzerinden valilik kanalıyla yaparlar ” hükmü uyarınca, Halk Sağlığı Müdürleri ve Genel Sekreterler, vali ve merkez teşkilatı ile ilişkilerini bu işler bakımından İl Sağlık Müdürü üzerinden yürütülür.

Koor dinasyon ve Hakemlik:

Her ne kadaı KHK ile Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları ile bunların taşıa teşkilatlan oluşturulmuş ise de, Anayasa ve ilgili kanunların Bakanlığımıza yüklediği görevler ile özellikle KHK’nrn 2 nci maddesinde sayılan görevler birlikte değerlendirildiğinde; sağlık hizmetlerinin doğrudan veya dolaylı olarak birbirini etkiler mahiyette olduğu ve niteliği gereği zincirleme ve/veya bütünlük içerisinde verilmesi gerektiği açrktrr Bu nedenle, Bakanlığımrz ve bağlı kuruluşlarımızın uyum ve işbirliği içinde çalışması gerekmektedir ,

Bunu teminen, taşra teşkilat genelindeki hizmetlerin bütünlüğünün ve uyumunun sağlanması amacıyla, KHK ile İl Sağlık Müdürü ilin en üst amiri konumundaki valinin sağlık müşaviri ve Bakanlrğm validen sonra ildeki en üst yöneticisi olarak belirlenmiştir.

KHK’mn 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının “İl sağlık müdürlüğü, bağlı kumluşlarm il teşkilatmm koordinasyonunu yapar ve uyumlu çalışmasını gözetir, Sağlık hizmetleri yönünden ilin durumunu Bakanlrkça belirlenen aralrklarla Bakanlığa rapor eder ” hükmü ile ildeki sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlar inin uyumlu çalışmasını gözetme görevi İl Sağlık Müdüıüne verilmiştir

Diğer taraftan, hastane Öncesi acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesindeki sorumluluğunun yanında kamu sağlrk kuruluşları gibi özel ve üniversiteler dahil tüm sağlık kuruluşlarrnm sunduğu hizmetlerin tamamının gerektirdiği koordinasyonu sağlamak İl Sağlık Müdürünün görevidir

Sağlık hizmetlerinin etkin bir biçimde koordinasyonun sağlanması için İl Sağlık Müdürünün başkanlığında, ayda bir defadan az olmamak üzere taşra teşkilatı en üst yöneticilerinin bir araya gelmesiyle il koordinasyon toplantıları yapılır Bu toplantılara gerektiğinde üniversite ve özel sağlık kuıuluşlarmın yöneticileri de davet edilebilir , Geçerli ve kabul edilebilir mazeret halleri ve izinler haricinde, İl Sağlrk Müdürü, Halk Sağlrğr Müdürü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlerinin toplantıya iştiraki zorunludur Koordinasyon toplantrlannın sekretarya işlemleri, İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülür, Toplantı gündemi, İl Sağlık Müdürü tarafından istişare ile belirlenerek acil haller saklı kalmak kaydıyla toplantı gününden en az üç gün önce toplantıya katılacak yöneticilere yazılı olarak bildirilir Toplantı gündeme göre gerçekleştirilir ve alman kararlar yazılı hale getirilir

Toplantı sırasında uzlaşmaya varılan konular ve karar tutanağında belirtilen işlerin takibi, İl Sağlık Müdürü tarafından yapılır. Toplantıda uzlaşma sağlanamayan konular ve çözüm önerileri İl Sağlık Müdürü tarafından, en geç toplantıyı takip eden ikinci iş gününün mesai sonuna kadar, Halk Sağlığr Müdürü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlerinin görüşlerini de içerecek şekilde Bakanlığa (Yönetim Hizmetleri Genel Müdür lüğü’nün bağlı bulunduğu Müsteşar Yardrmcısma) ve kurumlanna bildirilir, Bağlı kuruluşların taşra teşkilatı yöneticileri de, en geç toplantryı takip eden ikinci iş gününün mesai sonuna kadar toplantrda uzlaşma sağlanamayan konuları ve bunlara ilişkin görüşlerini kendi kurumlarına gönderirler Bakanlrk, İl Sağlık Müdürünce bildirilen konulan, bağlı kuruluşlarla istişare ettikten sonra sonucunu ivedilikle ve her halükarda en geç 15 gün içinde İl Sağlık Müdürlüğüne bildirir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlan Bakanlrk kararma göre işlem yapmak zorundadıı, Bu kararın uygulanması İl Sağlık Müdürlüğünce izlenir ve sonuçları Bakanlığa rapor olarak gönderilir Gecikmesinde sakınca görülen hallerde ise İl Sağlık Müdürü’nün, sorumluluğu üstlenmek ve gerekçesini yazılı şekilde oluşturmak kaydryla verdiği karara bağlr kuruluşlar m il yöneticileri tarafrndan uyulur

Taşra Teşkilatları Arasında Per sonel Görevlendir ilmesi:

KHK’nin 35 inci maddesinin dördüncü frkrasrnda, “Bağlr kuruluşların taşra teşkilatında çalışan personel, lüzumu halinde bir yılı aşmamak üzere bağlı kuruluşlar arasında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde geçici olarak görevlendirilebilir Yaprlan görevlendirme personelin Kuıumuna bildirilir ve on gün içinde uygun görülmediğine dair bildirim yapılmadığı takdirde görevlendirme işlemi uygulamaya konulur , Gecikmesinde sakrnca bulunan hallerde, on günlük süre beklenmeden görevlendirme işlemi uygulamaya konulabilirhükmüne yer verilmiştir

07/03/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalrşma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında da, “663 sayrlı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinin dördüncü frkrasr hükümleri çerçevesinde, bağlı kuruluşlarrn taşra teşkilatrnda çalrşan personel, lüzumu halinde bir yrlı aşmamak üzere bağlı kuruluşlar arasrnda 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde Bakanlrk il sağlık müdürlüklerince valilik onayı ile geçici olarak görevlendirilir” hükmü getirilmiştir,

KHK’nm ve Yönetmeliğin söz konusu hükümlerine göre Halk Sağlığr Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği arasındaki personel görevlendirilmesi konusunda karar veya görüş uyuşmazlıklar mm ortaya çıkması halinde, İl Sağlık Müdürü hakemlik gör evi yapar İl Sağlık Müdürünün işbirliği ve istişare esasına göre vereceği karara göre Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca personel görevlendirilmesi işlemi tesis edilir,

Halk Sağlığı Müdürlüğü veya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği personeli olmasına rağmen, mesleki bilgi ve tecrübesine İl Sağlık Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan personelin görevlendirilmesi için İl Sağlrk Müdürü, ilgili personelin çalrştığr Halk Sağlrğr Müdürü veya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ile görüşür ve uygun görüşlerini ister Uygun görüş verilirse, gerekli görevlendirmeyi yapar, Görevlendirilmek istenilen personel için on gün içinde cevap veya uygun görüş verilmez ise, İl Sağlık Müdürü ilgili personelin hizmetine duyduğu ihtiyacrn gerekçesi var ise, uygun görüş verilmeme gerekçesini yazrlı şekilde belirterek izin verilmesi için Bakanlığa (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümün bağlr bulunduğu Müsteşar Yardrmcrsrna) teklifte bulunur, Bakanlığm, ilgili bağlr kuruluşla istişaresi sonucunda vereceği karata göre işlem yaprlır

İl Sağlrk Müdürünün, bağlı kuruluşlarrn taşra teşkilatlar mm kendi içlerindeki personel hareketlerini gerçekleştirme yetkisi bulunmamaktadır Bu yetki, Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterler, Halk Sağlığı Müdürlüklerinde Halk Sağlrğr Müdürleri (yetki devri çerçevesinde) tarafından kullanılacaktır

Planlama:

Bakanlık ve bağlı kuruluşların stratejik planlarında yer alan hedefler doğrultusunda, her ile ait il stratejik planr ile yatırım planr ve insan kaynakları planı, İl Sağlrk Müdürünün başkanlığtnda kurulacak bir komisyon tarafrndan oluşturulur Komisyon, İl Sağlrk Müdürü, Genel Sekreter (ler) ve Halk Sağlığı Müdürü ile bu yöneticilerin katrlımını uygun bulduğu birer personelden oluşur İl Sağlık Müdürlüğü, söz konusu planlaıın hazırlanmasını koordine eder ve bu çalışmalara yönelik sekretarya hizmetlerini yürütür Hazırlanan bu planlar, İl Sağlık Müdürlüğü vasıtasıyla Bakanlığa ve bağlr kuruluşlara gönderilir

Söz konusu planlaıın hazırlanmasına yol göstermek üzere oluşturulan Rehberler ekte gönderilmiştir

Denetim ve Yaptırım:

KHK’nın 25 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “İl ve ilçe sağlık müdürlüğü yetki devri çerçevesinde Bakanlıkça yürütülen görevleri il ve ilçe düzeyinde yerine getirir, yaprlan düzenlemelere uyumu denetler ve ger ekli müeyyideleri uygular , ” hükmü yer almaktadır

Î1 Sağlık Müdürlüğü, sağlık hizmeti kalitesi, hasta hakları ve hasta memnuniyeti gibi Bakanlık politika ve düzenlemeler ine uyum ile ilgili konular da kamu, üniver site ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarım denetler

İl Sağlık Müdürlüğünün denetimi sırasında, denetlenen kurum ve kuruluşların iç işleyişlerine müdahale edilmez, Denetim, politika ve düzenlemelere uyum denetimi ile sınırlı olmalıdır Denetimler, objektiflik, oransallık, ayrım gözetmeme ve gizlilik ilkeleri gözetilerek yüı ütülür Denetimler sırasında denetime tâbi kurum ve kuruluşlar, denetimin sağlıklı şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırrlması için denetim elemanlarına her türlü kolaylığı sağlar ve mevzuatla aksi belirlenenler haricindeki bütün bilgi ve belgeleri temin eder,

Denetimin usûl ve esasına ilişkin olarak hazırlanan İl Denetim Rehberi ekte gönderilmektedir

İzleme ve Değerlendirme:

İl Sağlık Müdürlüğü, KHK’nm 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre il genelindeki sağlık hizmetlerinin yürütülmesini izler , İl Sağlık Müdürlüğünce, sağlık hizmetlerinin Bakanlrk politikalarına, stratejik plan ve hedefleıine ve programlarına uygunluğunu izler; sonuçların ve değerlendirmelerin yer aldığı rapor hazırlanarak Bakanlığa gönderilir

İzleme ve Değerlendiıme Raporu Hazırlama Rehberi çalışması tamamlandığında illere göndeı ilecektir,

Bilgi İsteme ve Paylaşma:

Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatları arasındaki veri ve bilgi paylaşrmmm, mevcut bilgi sistemleri alt yapısı üzerinden gerçekleştirilmesi esastır Bu amaçla, Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının il yöneticilerinin Bakanlıkça oluşturulan genel bilgi sistemlerine (ÇKYS, IKYS gibi) erişimi sağlanacaktır, Bilgiye erişim konusunda ortaya çıkan aksaklıklar Bakanlığımız Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne iletilecek ve adr geçen Genel Müdürlükçe gerekli tedbirler ivedilikle alınarak pr oblem çözülecektir

Bakanlık bilgi sistemlerine girilecek bilgilerin doğru, zamanında ve eksiksiz girilmesinden ilgili il yöneticileri birinci derecede sorumludur Bilgi sistemleri alt yapısı üzeıinden temin edilemeyen, işlenmesi ya da yorumlanması gereken ve İl Sağlık Müdürlüğünün izleme ve değerlendirme görevleriyle ilgili olan rapor ve benzeri bilgilerin istenmesi durumunda verilmesi zorunludur . Bilgi istenmesinde ve toplanmasında Halk Sağlığı Müdıiılüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekr eterliği gerekli bütün kolaylığı sağlamalıdır Ancak, İl Sağlık Müdürlükleri bilgi istemede, yürütülen faaliyetin sonucuyla orantılı olması anlamına gelen “oransallık” ilkesini gözetecektir,

Temsil, Protokol ve Yazışma:

Yukarıda da beliıtildiği gibi İl Sağlık Müdürü, il genelindeki sağlık hizmetleıi bakımından valiye ve Bakanlığa kaışı en üst düzeyde sorumlu olduğundan, bunun gereği olarak da Bakanlığımızın ildeki en üst düzeydeki yöneticisidir.

İl Sağlık Müdürü, il protokolünde Halk Sağlığı Müdürü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterinden daha ön sırada yeı alır ,

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine gönderilen yazılar “rica” kaydıyla; Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin birbirine göndereceği yazılar “arz” kaydıyla; Halk Sağlığı Müdüılüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen yazılar ise “arz” kaydıyla imzalanacaktır,

Ekler, Bakanlığımızın kurumsal internet sitesi olan www.saglik.gov.tr adresinden temin edilecektir

Gereğinin buna göre ifasını ve aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim


Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Bakan
Kaynak: UMKE AJANSI
Yorumlar (0)
11°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (kovid-19) ile mücadelede başarılı mı?
Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (kovid-19) ile mücadelede başarılı mı?
Namaz Vakti 23 Ocak 2021
İmsak 06:47
Güneş 08:15
Öğle 13:21
İkindi 15:53
Akşam 18:16
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Levante 19 23
11. Getafe 18 23
12. Celta de Vigo 19 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Real Valladolid 20 20
16. Eibar 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12