Elektronik para ihraç eden kuruluşlara 5 milyon lira ödenmiş sermaye şartı getirildi. Yeni düzenlemeye göre; ödeme ve elektronik para kuruluşları, mevduat veya katılım fonu kabul edemeyecek, kredi veremeyecek, ödenmesine aracılık edilen tutarları taksitlendiremeyecek.

Elektronik para ihraç eden kuruluşlara 5 milyon lira ödenmiş sermaye şartı getirildi. Yeni düzenlemeye göre; ödeme ve elektronik para kuruluşları, mevduat veya katılım fonu kabul edemeyecek, kredi veremeyecek, ödenmesine aracılık edilen tutarları taksitlendiremeyecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle 2014 yılında yayınlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

MEVDUAT VEYA KATILIM FONU KABUL EDEMEYECEK

Yeni düzenlemeye göre; ödeme ve elektronik para kuruluşları, mevduat veya katılım fonu kabul edemeyecek, kredi veremeyecek, ödenmesine aracılık edilen tutarları taksitlendiremeyecek. İşlemin her iki tarafının da Türkiye'de yerleşik olduğu ve Türkiye'de bulunan ödeme hizmeti sağlayıcılarının kullandığı ödeme işlemleri ile ilgili olarak döviz alım satım işlemi yapamayacak. Döviz alım satım işlemi, işlemin taraflarından birinin yurt dışında bulunması ön şartıyla yönetmelikle belirlenen şartlar dahilinde mümkün olabilecek.

SERMAYE ŞARTI

Faaliyet izni başvurusunda bulunan şirketin fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetlerin verilmesinde en az 1 milyon lira; ödeme hesabının işletilmesi, para transferi ve havalesi, ödeme aracının ihraç veya kabulü gibi hizmetleri sunmasında ise en az 2 milyon lira ödenmiş sermaye şartını yerine getirmesi; elektronik para ihraç etmek için ise en az 5 milyon lira ödenmiş sermayesinin olması gerekiyor.

2-3 YA DA 5 MİLYON LİRA TEMİNAT BULUNDURACAKLAR

Ödeme ve elektronik para kuruluşları, TCMB nezdinde verilen hizmete göre 2 milyon lira, 3 milyon lira veya 5 milyon lira teminat bulundurmak zorunda olacak. Baz teminat miktarı, müşteri sayısı 50 binden az olanlarda asgari, 50 bin ila 500 bin arasında olanlarda iki katı, 500 bin ile 5 milyon arasında olanlarda 3 katı, 5 milyondan fazla olması halinde ise 4 katı olacak.

FAALİYET İZNİ BAŞVURUSU İKİ ADIMDA TAMAMLANACAK

Ödeme hizmetleri alanında faaliyette bulunmak veya elektronik para ihraç etmek üzere TCMB'ye yapılacak faaliyet izni başvuruları, istihbari inceleme aşaması ve nihai onay aşaması olmak üzere iki adımdan oluşacak. Faaliyet izni başvurusu yapan şirketin unvanının ödeme kuruluşu ya da elektronik para kuruluşu olduğunu gösterir ibareleri içermesi zorunlu olacak.

YÜKÜMLÜLÜKLERİN TEMİNİ İÇİN BLOKE UYGULANABİLECEK

Ödeme fonları koruma hesapları ile elektronik para koruma hesapları, fon sahiplerinin haklarının tazmin edilmesi ve kuruluşun ilgili yasadan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen ilgili banka tarafından bloke edilecek. TCMB, kuruluşa, ödeme hizmeti olarak değerlendirilmeyen alanlarda faaliyet gösterebilmesi için ilave öz kaynak bulundurma yükümlülüğü getirebilecek.

ÇALIŞMA KOMİTELERİ KURULABİLECEK

TCMB ayrıca, ödemeler alanının gelişimini olumsuz etkileyebilecek nitelikte durum ve uygulamaları tespit etmesi durumunda, ilgili kurum ve kuruluşların üye olarak katılımıyla belirli bir süre ile ya da süresiz olarak çalışmalar yürüterek belirlenen konu ile ilgili çıktılar üretecek çalışma komiteleri kurabilecek.

ELEKTRONİK PARA GECİKMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK

Elektronik para ihraç eden kuruluş, aldığı fon tutarı kadar elektronik parayı gecikmeksizin ihraç edecek. Elektronik para temin etmek üzere elektronik para kuruluşunun temsilcisine verilen fonlar, elektronik para kuruluşuna verilmiş sayılacak. Elektronik para karşılığında alınan fon için faiz işletilemeyecek ve müşteriye elektronik paranın tutulduğu süreye ve tutara bağlı herhangi bir menfaat sağlanamayacak.

FONUN GERİ ÖDENMESİ İÇİN SÜRE ŞARTI GETRİLDİ

Elektronik para ihraç eden kuruluş, müşterinin talebi üzerine elektronik paranın karşılığı kadar fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri, talebi almasının ardından en geç ertesi iş günü sonuna kadar yapmakla yükümlü olacak. Yönetmeliğin uygulanmasında, elektronik para, elektronik para temin etmek üzere ödeme yapıldığı anda ihraç edilmiş sayılacak.

ÇAĞRI MERKEZLERİ, İSTİHDAM TEŞVİKLERİNİN GERİ GELMESİNİ BEKLİYOR ÇAĞRI MERKEZLERİ, İSTİHDAM TEŞVİKLERİNİN GERİ GELMESİNİ BEKLİYOR

SÖZLEŞMELERİN YAZILI OLMASINA ŞARTI ARANMAYACAK

Ödeme hizmeti sağlayıcısı ile müşteri arasındaki süreklilik arz eden periyodik ödeme ilişkileri sözleşme ile düzenlenecek. Uzaktan iletişim aracı ile kurulan sözleşmelerde yazılı şekil şartı aranmayacak.

ÇERÇEVE SÖZLEŞMELERİNE SINIR GETİRİLEBİLECEK

TCMB, uzaktan iletişim aracı ile yapılan çerçeve sözleşme kapsamında ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından sunulacak ödeme hizmetlerine ilişkin sınırlamalar getirebilecek. Ödeme hizmeti sağlayıcısı da uzaktan iletişim aracı ile yapılan çerçeve sözleşme kapsamında sunacağı ödeme hizmetlerine ilişkin sınırlamalar getirebilecek. Müşterinin talebi olmadığı sürece uzaktan iletişim aracı ile çerçeve sözleşme yapılmasına yönelik herhangi bir işlem yapılamayacak.

AZAMİ MİKTAR VE ORAN TCMB TARAFINDAN BELİRLENECEK

TCMB, ödeme hizmeti ve elektronik para ihracı kapsamındaki belirli bir işlem türüne ilişkin olarak herhangi bir isim altında işlemin taraflarından birinin aldığı ücret, masraf, komisyon ve diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkili olacak.