13 bin memura göç göründü

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni değiştiren bakanlık, Türkiye’yi 4 çalışma bölgesine ayırdı. Haberin ardından bakanlıktan yapılan açıklamada ise yönetmeliğin ihtiyaç halinde uygulanacağını vurgulandı.

TÜRKİYE 17.05.2013, 17:26
530
13 bin memura göç göründü
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda çalışan memurlara ‘rotasyon şoku’. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni değiştiren bakanlık, Türkiye’yi 4 çalışma bölgesine ayırdı. Haberin ardından bakanlıktan yapılan açıklamada ise yönetmeliğin ihtiyaç halinde uygulanacağını vurgulandı.
İstanbul, Ankara, İzmir’de çalışan memura, Bingöl, Ağrı, Ardahan yolları göründü. 2.5 milyon memur, rotasyonun torba yasa tasarısına girmemesine sevinirken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 13 bin memuru, Resmi Gazete’yi görünce şok oldu.     
Bakanlık, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Türkiye’yi 4 çalışma bölgesine ayırdı. Müdürler, daire başkanları ile üst yöneticiler hariç tüm memurlara, her bölgede çalışma zorunluluğu getirildi. Ağrı, Batman, Bingöl, Ardahan gibi 15 ilin yer aldığı 4. Bölgede çalışma süresi 3 yıl olurken; 3. Bölgede çalışma süresi 4 yıl; 2. Bölgede çalışma süresi 5 yıl ve 1. Bölgede çalışma süresi 7 yıl olarak belirlendi.
Birinci bölgede zorunlu çalışma süresini dolduran ve dördüncü bölge hizmetini henüz yapmamış olan personelin sonraki hizmet bölgeleri dördüncü bölgeden başlamak üzere yukarı doğru olacak. Ancak sağlık, çocuk ve eş durumu mazeret olarak kabul edilecek.   
YÖNETİCİLER HARİÇ HERKES!
Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Bakanlık merkez teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, daire başkanı ve üstü yöneticiler ile taşra teşkilatında görevli il müdürü ve il müdür yardımcıları hariç tüm personeli kapsıyor. 
Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72’nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28’inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlandı. 
AİLE BÜTÜNLÜĞÜ KORUNACAK
Bakanlık, atama ve yer değiştirmelerde ‘aile bütünlüğünün korunması’ başta olmak üzere, bakanlık ihtiyaçları, bölgeler arasında personelin adil ve dengeli dağılımı ile hizmet puanı gibi ilkeleri dikkate alacak. 
HERKES TÜM BÖLGELERDE GÖREV YAPACAK
Personelin tamamı sırasıyla tüm bölgelerde görev yapacak. Görev bölgesi dördüncü bölgeden yukarıya doğru olacak. Yani Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman gibi dördüncü görev bölgesinde 3 yıllık görev süresini dolduran bir personel, Diyarbakır, Adıyaman, Aksaray, Kastamonu, Erzurum gibi 24 ilin yer aldığı üçüncü bölgeye atanacak. Burada 4 yıllık görev süresini tamamlamasının ardından ise 5 yıl görev yapacağı 2. Bölgeye; son olarak da 7 yıl kalacağı 1. Bölgeye atanacak.
İSTANBUL, ANKARA’DA ÇALIŞANLAR
Halen İstanbul, Ankara, İzmir gibi birinci bölgede görev yapan ve burada 7 yıllık görev süresini dolduran bakanlık personeli ise, daha önce dördüncü bölgede görev yapmamış ise öncelikli olarak bu bölgeye atanacak. Ardından da üçüncü ve ikinci bölgelere geçecek.
Ancak personelin talebi halinde Yönetmelikte yer alan ilgili hususlara uyulmak kaydıyla alt bölgelere doğrudan atamaları yapılabilecek.
10 YILINI DOLDURANLAR
 
“ŞOK OLDUK, BU BİR ZULÜM, DAVA AÇACAĞIZ”
Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bakanlığın yönetmelik değişikliğini görünce şok olduklarını belirtirken, bunun çalışanlar için bir zulüm olduğunu söyledi. Çalışma Bakanlığının memurlara rotasyonla ilgili sendikaların görüşlerini alırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bir günde yayınladığı bir yönetmelikle bunu hayata geçirdiğine dikkat çekti. Rotasyonun kamu hizmeti adına bir yararı olmayacağını savunan Kahveci, “Sadece memura zulüm aracı olarak kullanılır. Memurların sosyal yaşamını yok eden, aile düzenlerini sekteye uğratacak böyle bir uygulamanın ilk olarak kamuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında başlaması hazindir. Ne yazık ki Türkiye’de Aile ve Sosyal Politikadan sorumlu olan bakanlığın kendi çalışanı için bu değerleri yok etmesi tam bir garabettir” dedi. Personel ihtiyacı olan yerlerde teşvik gibi özendirici unsurların devreye alınması gerektiğini kaydeden Kahveci, hukuksuz bu yönetmeliğin iptali için Danıştay’a dava açacaklarını açıkladı.
Sağlık ve eş mazereti olanlar hariç, bulunduğu yerde on yılını dolduran personelin, Bakanlıkça ihtiyaç gösterilen kadro ve unvanına uygun bir yere atanmak üzere, bölge sırası gözetilmek ve en az beş tercih olmak kaydıyla tercihleri alınarak yer değiştirme suretiyle atama döneminde hizmet puanına göre ataması yapılacak. Tercihte bulunmayan personel ise durumuna uygun bir yere Bakanlıkça resen atanabilecek.
Ancak 10 yılını dolduran personelin ataması, 2014 yılı atamalarıyla başlayacak.
SAĞLIK, EŞ, ÇOCUK MAZERET OLACAK!
Personelden, görevli bulunduğu yerde kalmasının kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunu tehlikeye sokacağını, sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler yer değiştirme talebinde bulunabilecekler. Bu durumda öncelikle aynı hizmet bölgesi içerisinde sağlık raporuna uygun, tedavilerini yaptırabilecekleri bir ile; aynı bölge içerisinde raporda belirtilen sağlık şartlarına uygun yer bulunmaması halinde bölge sırası takip edilerek üst veya alt bölgelerde sağlık raporuna uygun tedavilerini yaptırabilecekleri yere atanabilecekler. 
ENGELLİLER KAYRILDI
Personelden kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişinin yüzde 50 ve üzeri oranda engeli varsa bir kereye mahsus olmak üzere talepte bulunacakları yere atanabilecekler.
ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN EŞ DE KABUL
Eşleri kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışanların, bulundukları yere atanma talepleri karşılanabilecek. Ancak bunun için özel sektörde çalışan eşin geriye doğru 3 yıl içinde 720 gün prim ödemiş olması şartı aranacak.
Eşi isteğe bağlı sigortalı olanların yer değişikliği talepleri ise kabul edilmeyecek.
YURT İMKANI YOKSA!
Çalışanlar, çocuklarının eğitimini gerekçe göstererek de bulundukları ilde kalmayı talep edebilecekler. Ancak bunun için çocuğun merkezi sınavla yerleştirme yapılan bir okulda okuyor olması ile yurt veya yatılı okuma imkanının bulunmaması gerekecek.
OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR
Eşi veya çocuğu vefat eden personel ile herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirenlerin atama talepleri, olayın gerçekleştiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde müracaatta bulunmak ve bir defaya mahsus olmak üzere, bulunduğu bölgenin zorunlu çalışma süresini tamamlamışsa bir üst bölge veya alt bölgelerde bir yere; tamamlamamışsa bölge içerisinde veya bulunduğu il içerisinde başka bir yere atanmak üzere değerlendirilebilecek.
ŞİDDET GÖREN PERSONEL!
Hakkında adli makamlarca iş yerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan personelin atama talebi, bulunduğu bölgenin zorunlu çalışma süresini tamamlamışsa bir üst bölge veya alt bölgelerde bir yere, tamamlamamışsa bölge içerisinde veya bulunduğu il içerisinde başka bir yere atanmak üzere değerlendirilecek.
Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; malul olup da çalışabilir durumda olanların ise kendilerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilecek.
AMİRLERE YETKİ!
Yönetmeliğin 16. Maddesi ise yetkili amirlerin teklifi üzerine yapılacak atamaları düzenliyor. Buna göre;
 (1) Haklarında yapılan adli veya idari soruşturma neticesinde o yerde/birimde kalmalarında sakınca görülmüş olan veya görev performansı yetersiz olarak değerlendirilen personelin görev yerinin değiştirilmesi, gerekçeleri ile birlikte illerde valiler, merkez teşkilatında birim amirleri tarafından Bakanlığa teklif edilebilir.
(2) Görevden uzaklaştırılan, gözaltına alınan, tutuklanan veya mahkûm edilenlerden serbest bırakılan personelin, yeniden göreve başladıktan sonra aynı yerde çalışmalarının sakıncalı görülmesi halinde görev yerinin değiştirilmesi, gerekçeleri ile birlikte illerde valiler, merkez teşkilatında birim amirleri tarafından Bakanlığa teklif edilebilir.
(3) Bakan talimatı doğrultusunda Bakanlık denetçileri tarafından hazırlanan Değerlendirme Raporlarında görev yeri değişikliği ile ilgili öneriler Bakanlığa teklif edilebilir.
(4) Yer değişikliği teklifleri Bakanlıkça değerlendirilir. Teklifin uygun görülmesi halinde personelin görev yeri, atama zamanına bakılmaksızın bulunduğu bölgenin zorunlu çalışma süresini tamamlamışsa bir üst bölgede bir yere, tamamlamamışsa bölge içerisinde veya bulunduğu il içerisinde başka bir yere atanmak suretiyle değiştirilir.
(5) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen durumlarda personelin görev yeri, teklife bağlı kalınmaksızın gerekli görüldüğü takdirde atamaya yetkili makam tarafından hizmet gereği resen değiştirilebilir.
(6) Bu madde kapsamında ataması yapılan personelin, mazeret durumu da dâhil olmak üzere, tekrar aynı yere veya birime atanabilmesi için ayrılma tarihinden itibaren en az üç yıl geçmesi şartı aranır.

HÜRRİYET
Yorumlar (0)
11°
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (kovid-19) ile mücadelede başarılı mı?
Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (kovid-19) ile mücadelede başarılı mı?
Namaz Vakti 24 Ocak 2021
İmsak 06:46
Güneş 08:15
Öğle 13:21
İkindi 15:54
Akşam 18:18
Yatsı 19:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Trabzonspor 20 33
6. Alanyaspor 19 31
7. Hatayspor 19 31
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 20 25
13. Sivasspor 19 24
14. Başakşehir 20 24
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Bursaspor 18 30
7. Tuzlaspor 17 30
8. Ankara Keçiörengücü 17 28
9. Altınordu 17 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 19 40
3. Sevilla 19 36
4. Barcelona 18 34
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 19 28
8. Real Betis 20 27
9. Cádiz 20 24
10. Levante 19 23
11. Getafe 18 23
12. Celta de Vigo 19 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Real Valladolid 20 20
16. Eibar 19 19
17. Deportivo Alaves 20 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 20 13