CHP'Lİ BEKAROĞLU: “GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU’NA AYLIK KESME CEZASI VERİLSİN”

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın denetlenmesi sırasında yönetim kurulu üyelerinin, Sayıştay denetçilerinden belgeleri gizlediğini ileri sürerek Spor-Toto Teşkilatı Yönetim Kurulu Başkanı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na “aylık kesme” cezası verilerek, hakkında disiplin ve ceza kovuşturması yapılmasını istedi. Bekaroğlu, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, "Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Spor-Toto Teşkilatı Yönetim Kurulu’nun kararlarının Sayıştay Denetçilerine ibraz edilmesinden neden imtina etmiştir?" diye sordu.

Gündem 11.10.2021, 14:49
CHP'Lİ BEKAROĞLU: “GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU’NA AYLIK KESME CEZASI VERİLSİN”

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın denetlenmesi sırasında yönetim kurulu üyelerinin, Sayıştay denetçilerinden belgeleri gizlediğini ileri sürerek Spor-Toto Teşkilatı Yönetim Kurulu Başkanı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na “aylık kesme” cezası verilerek, hakkında disiplin ve ceza kovuşturması yapılmasını istedi. Bekaroğlu, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, "Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Spor-Toto Teşkilatı Yönetim Kurulu’nun kararlarının Sayıştay Denetçilerine ibraz edilmesinden neden imtina etmiştir?" diye sordu.

CHP Milletvekili Bekaroğlu, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı yönetim kurulu üyelerinin, Sayıştay denetimi sırasından belgeleri gizlediğini ileri sürerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Bekaroğlu, önergesinde Sayıştay’ın Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nı denetlemesi sırasında istenen yönetim kurulu kararlarının ibraz edilmemesinin denetleme raporunda yer aldığına işaret ederken, “6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun ‘Kamu idareleri ve görevlilerinin sorumluluğu’ başlıklı 9’uncu maddesinde; denetim sırasında, sorumlular veya diğer ilgililerin, denetçilerin isteyecekleri bilgi, kayıt ve belgeleri vermeye, işlem, faaliyet ve malların fiili ve fiziki durumlarını geciktirmeksizin göstermeye mecbur oldukları ve bu sorumluluklarını yerine getirmeyenler ile denetlemeyi güçleştirenler hakkında uygulanacak idari tedbirler ile aylık kesme ve disiplin veya ceza kovuşturması işlemleri hususunda ayrıntılı belirlemelere yer verilmiştir” dedi.

Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı’nın 2020 yılı mali işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak Sayıştay tarafından düzenlenen “Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı'nın 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu"nda 2020 yılına ilişkin mali rapor ve tabloları hakkında; denetim görüşü oluşturabilmek için gerekli olan, geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tabloların dayanağı yönetim kurulu kararlarının kamu idaresi yönetimi tarafından sağlanmadığı, sağlanamadığı belirtilerek denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilemediği için denetim görüşünün bildirilemediği belirtildi.

“RESMİ YAZI İLE İSTENİLMESİNE RAĞMEN İBRAZ EDİLMEMİŞTİR”

ANKA Haber Ajansı’nın incelemesine göre söz konusu bilgiler Raporun 10’uncu sayfasında yer alan “Denetim Ekibine Yönetim Kurulu Kararlarının İbraz Edilmemesi” başlıklı 1 numaralı bulguda ifade edildi. Raporun ilgili kısmı şöyle:

“Denetim döneminde, kimlerin katıldığı belli olmayan ve bir tutanağa bağlı bulunmayan yönetim kurulu kararı olarak sunulan metinler denetim ekibi tarafından kabul edilmemiştir. Yönetim kurulu üyeleri atama onayları ve usulüne uygun düzenlenmiş yönetim kurulu kararları 10.03.2021 tarih ve 21020818 sayılı resmi yazı ile istenilmesine rağmen ibraz edilmemiştir.

Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları incelemek ve onaylamak, gerektiği hallerde bütçenin bölümleri arasında aktarma yapmak veya ödenek eklemek, aylık hesapları incelemek ve onaylamak, bayilerle yapılacak sözleşmelerin esasları ile bayilere verilecek komisyon ve teşvik primi oranlarını tespit etmek, başbayi ile yapılacak sözleşmelerin esasları ile komisyon ve teşvik primi dâhil olmak üzere ihale kıstaslarını tespit etmek, personel atamalarına ilişkin kararlar almak da dahil kurumun her türlü eylem ve işlemi yönetim kurulu kararlarına dayalı olduğu için mali tablolar hakkında verilecek denetim görüşüne de temel oluşturmaktadır.

Yönetim kurulu kararları ibraz edilmediğinden, inceleme ve denetim faaliyetleri mevzuata ve denetim standartlarına uygun bir şekilde tamamlanamamıştır. Yönetim kurulu kararları görülüp incelenmeden mali rapor ve tabloların güvenilir bilgi içerdiğini söyleyebilmek mümkün olmadığından, Raporun ‘Denetim Görüşü’ Bölümünde mali tablolar hakkında denetim görüşü vermekten kaçınılmıştır’ denilmektedir.

Sayıştay’ın denetiminde Mali Yapı başlıklı bölümde ise, şu bilgiler paylaşıldı:

“26 Temmuz 2018 tarihli 7146 sayılı Kanun’un 14, 15 ve 16’ncı maddeleri ile 14.03.2007 tarih ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da 1 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır. Buna göre, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından içinde bulunulan yılın ilgili ayında beyan edilip ödenen katma değer vergisi tutarından, bir önceki yılın aynı ayında beyan edilip ödenmiş olan katma değer vergisi tutarının Orta Vadeli Programda ilgili yıl için belirlenen nominal ekonomik büyüme tahmini oranında artırılmasıyla bulunan tutarın çıkarılmasından sonra kalan tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Türkiye’de kurulu bankalarda açılmış olan özel hesaba, ödemeyi takip eden beş iş günü içinde ilgili vergi dairesi tarafından red ve iade edilecektir. Özel hesaba aktarılan bu tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yatırım ve işletme giderleri olarak kullanılıp, yatırım ve işletme giderleri oranına dâhil edilecektir. Söz konusu değişiklikle, Spor-Toto Teşkilatı ilave bir kaynağa kavuşmuş bulunmaktadır. Denetim Raporuna ekli mali tablolardan; Spor-Toto teşkilatınca 2020 yılında harcanılan kaynağın 2019 yılındaki tutar olan 28.608.119.836,99 TL’den 67.984.279.704,22 TL.’ye çıktığı anlaşılmaktadır.”

TBMM’NİN DENETİM FAALİYETİNİN ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNDE SAYIŞTAY DENETİM RAPORLARININ ROLÜ BÜYÜKTÜR

Bekaroğlu, ‟Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir” diyerek Anayasa’nın 160’ncı Maddesi’ne atıf yaptı. Bekaroğlu, “TBMM, vatandaş adına kamu gelirlerini toplama ve bu gelirlerini toplama ve harcama konusunda yürütme organına verdiği yetkinin sonuçlarını denetleme anlamına gelen bütçe hakkını kendi adına denetim yapan Sayıştay aracılığıyla kullanmaktadır. Bu açıdan TBMM’nin denetim faaliyetinin etkin bir şekilde yürütülmesinde Sayıştay denetim raporlarının rolü büyüktür” dedi.

"İDDİALAR DOĞRU MU?"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun başkanlığını yaptığı Spor-Toto teşkilatı Yönetim Kurulunun kararlarının Sayıştay denetçilerine sunmamalarının nedeninin anlaşılamaz ve kabul edilemez olduğunu ifade eden CHP’li Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

-Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Mehmet Kasapoğlu’nun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Spor-Toto Teşkilatı Başkanlığındaki denetim sırasında, denetim usulüne uygun düzenlenmiş yönetim kurulu kararlarının Sayıştay Denetçileri tarafından 10.03.2021 tarih ve 21020818 sayılı resmi yazı ile istenilmesine rağmen Sayıştay Denetçilerine ibraz edilmemesinin nedeni nedir?

-Denetim sırasında kimlerin katıldığı belli olmayan ve bir tutanağa bağlı bulunmayan yönetim kurulu kararı olarak sunulan metinlerin denetim ekibine verilmeye çalışılmasının nedeni nedir?

-Söz konusu Yönetim Kurulunda kimler görev yapmaktadır? Bunların ad ve soyadları ile mevcut görevleri nedir?

-Yönetim kurulu üyelerinin atama onaylarının Sayıştay Denetçileri tarafından 10.03.2021 tarih ve 21020818 sayılı resmi yazı ile istenilmesine rağmen Sayıştay denetçilerine ibraz edilmemesinin nedeni nedir? Yoksa Spor-Toto teşkilatı yönetim kurulu üyeliklerine usulüne uygun olarak atama yapılmamış mıdır?

-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Spor-Toto teşkilatı Yönetim Kurulunun kararlarının ve Yönetim kurulu üyelerinin atama onaylarının Sayıştay Denetçilerine ibraz edilmemesinde herhangi bir rolü bulunmakta mıdır?

-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Spor-Toto teşkilatı Yönetim Kurulunun kararlarının Sayıştay Denetçilerine ibraz edilmesinden neden imtina etmiştir?

-Spor-Toto Teşkilatının harcamalarına dayanak teşkil eden yönetim kurulu kararlarının Sayıştay Denetçilerine sunulmaması yöntemiyle, bazı harcamaların Sayıştay denetiminden kaçırılması mı amaçlanmaktadır?

-Spor-Toto Teşkilatının kaynaklarının bazı usulsüz ve partizan harcamalarda kullanıldığına dair iddialar vardır. Bu iddialar doğru mudur?

-Spor-Toto Teşkilatının kaynaklarının bir bölümü sadece AK Parti tarafından yönetilen bazı belediyelere aktarıldığına dair iddialar vardır. Bu iddialar doğru mudur?

-Spor-Toto teşkilatı Yönetim Kurulunun kararlarının Sayıştay Denetçilerine ibraz edilmemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim faaliyetinin faaliyetini yürüten Sayıştay’ın görevinin engellenmesi anlamına gelmemekte midir?

-Sayıştay denetimini engelledikleri anlaşılan Spor-Toto Teşkilatı yönetim kurulu başkan ve üyeleri hakkında Sayıştay Kanununun 9. maddesi hükmü gereğince gerekli idari tedbirler alınacak mıdır? Bunlar hakkında aylık kesme işlemleri dahil disiplin ve ceza kovuşturması yapılacak mıdır?

-Sayıştay mensuplarının görev yapmalarını engelledikleri anlaşılan başta Gençlik ve Spor Bakanı ve aynı zamanda Spor-Toto Teşkilatı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kasapoğlu ve diğer yönetim kurulu üyeleri hakkında bu eylemleri ile ilgili olarak gerekli araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak üzere Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirmeyi düşünüyor musunuz?”

 

banner257
Yorumlar (0)
13
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Oturduğunuz binanın 6.5 ve üstü büyüklüğünde bir depreme dayanacağını düşünüyor musunuz?
Namaz Vakti 25 Ekim 2021
İmsak 05:54
Güneş 07:20
Öğle 12:53
İkindi 15:48
Akşam 18:17
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@