AKP, TBMM’ye 38 maddelik kanun teklifi sundu. Teklife göre, göre hekimler artık tıbbi uygulamalarından dolayı kendilerine düşen tazminat yükümlülüğüne karşı zorunlu mesleki mali sorumluk sigortası yaptıracak ve kendilerine rücu edilecek miktar sigorta şirketinden karşılanacak.

AKP’nin 38 maddeden oluşan İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na bugün sunuldu.

Teklifle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırma zorunluluğu geliyor. Bu uygulama ile hekimlerin uygulamalarından doğan tazminat yükümlülüğü artık sigorta şirketlerinden talep edilmiş olacak. Hekimlere zorunlu mesleki mali sorumluk sigortası getirilmiş olacak ve hekimlerin uygulamalarından doğan ve idare tarafından ödenen tazminatın hekimin kusuru oranında ve sigorta teminatı dahilinde tıbbi kötü uygulamasına ilişkin sigorta yaptırdığı şirketten tazminat talep edilebilecek.

MAHKEME KARARLARI SAĞLIK BAKANLIĞI’NA

Mesleklerinin icrasına engel suçları işledikleri, kesinleşmiş ceza mahkemesi kararıyla sabit olan sağlık meslek mensuplarıyla sağlık hizmetlerinde görev alan diğer meslek mensuplarının, meslek icra etmelerinin önlenmesi için ilgili mahkemelerce verilen kesinleşmiş karar suretleri Sağlık Bakanlığı’na gönderilecek.

SEMRA DİNÇER: "BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİNİN BU KADAR YÜKSEK OLMASI, HAK ARAMA HÜRRİYETİNİ KISITLIYOR" SEMRA DİNÇER: "BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİNİN BU KADAR YÜKSEK OLMASI, HAK ARAMA HÜRRİYETİNİ KISITLIYOR"

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ ZORUNLULUĞU GELİYOR

Piyasadaki beşeri tıbbi ürünlerin, Sağlık Bakanlığı’nca izlenebilirliğinin sağlanması için İlaç Takip Sistemi'ne bildirim zorunluluğu getirilecek. Zorunluluğa uymayan ruhsat veya izin sahipleri ile ecza ticarethanelerine idari yaptırım uygulanacak.

Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un, ruhsal veya bedensel sağlık engeli nedeniyle mesleklerini icra edemeyecek durumda olan sağlık meslek mensupları, diş hekimleri ile ebelerin, Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla meslekten men edilmesine yönelik hükmü yürürlükten kaldırılacak. Bu değerlendirme, 663 sayılı KHK'da belirlenen usul ve esaslara göre Sağlık Meslekleri Kurulunca yapılacak.

DİŞ HEKİMLERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURACAK

Bir mahalde sanatını serbest icra etmek isteyen bir diş tabibi, muayenehane açacağı yere, çalıştıracağı diş tabibi ve diğer kişilere ilişkin bilgi ve belgeler ile Sağlık Bakanlığı’nca istenilen diğer bilgi, belgeleri yönetmelikle belirlenen usul, esaslar çerçevesinde il sağlık müdürlüğüne verecek.

EBELERE DANIŞMANLIK HİZMETİ DE GELİYOR

Ebelerin görev tanımları, aldıkları eğitimin düzeyi de dikkate alınarak yeni düzenleme yapılacak. Ebeler, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gerekli desteği verecek, yenidoğana ve bebeğe bakım sağlayacak; normal doğum ve riskli durumlarda tıbbi bakım, desteğe erişimin sağlanmasında, kadın sağlığının korunması, üreme sağlığı, çocuk bakımı konularında aile ve topluma verilecek danışmanlık, eğitim hizmetlerinde görev alacak.

KÜÇÜK TIBBİ MÜDAHALELER YAPABİLECEKLER

Gebeliğin tespitini, gebe izlemini ve bu amaçla gerekli muayene ve değerlendirmeleri yapacak ebeler, normal doğum eylemini gerçekleştirecek. Ebeler, normal doğum sırasında gereken küçük tıbbi müdahaleleri de yapabilecek. Küçük tıbbi müdahalelerin kapsam ve sınırları Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek.

YETKİSİZ 'SERTİFİKA' EĞİTİMİNE HAPİS CEZASI OLACAK

Sağlık Bakanlığı’nca sertifikalı eğitim programı olarak tanımlanmamış alanlarda, yetki belgesi almadan sertifikalı eğitim verenlere müeyyide uygulanmasındaki boşluk teklifle giderilecek. Sertifikalı eğitim alanları ve eğitim programlarının standartları, sağlık politikaları ve Sağlık Bakanlığı’nın stratejik planları doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirme amacıyla bakanlıkça belirlenecek. Sağlık Bakanlığı’nca belirlenmeyen alanlarda veya uygun olmayan standartlarda yapılan eğitimler sonucunda verilen sertifikalar tescil edilmeyecek.

Yetki belgesi olmadan ya da yetki belgesi olduğu sertifikalı eğitim alanı dışında sertifikalı eğitim programı düzenleyenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Bu suçun tüzel kişi yararına işlenmesi halinde tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri uygulanacak.

Uluslararası uygulamalar da gözetilerek ilaç analizleri piyasaya arz sonrasında yapılacak ve ruhsatlandırma süreci hızlandırılarak hastaların ihtiyaç duydukları ilaca daha hızlı erişimi temin için ruhsat aşamasında numune istenilmesine yönelik ibareler kanun metninden çıkarılacak. Mevcut uygulamada ruhsata esas numuneler ve tahlil masrafları ruhsat başvurusunda bulunanlar tarafından karşılandığı için piyasadan aynı şekilde alınan numunelerin ve tahlil masraflarının ruhsatname sahibi tarafından karşılanmasına yönelik düzenleme yapılacak.

FİYAT İBARESİ KALKIYOR

İlaçların fiyatı raf ömrü boyunca kısa sürelerde değişkenlik gösterebilmesi nedeniyle sabit fiyat bilgisinin yer alması uygun olmadığı için ikincil ambalajında "fiyat" ibaresi yer almayacak.

FORMÜLE UYMAYAN İLAÇ SATANLARA 3 MİLYON LİRAYA KADAR PARA CEZASI

Tahlil sonucunda ilaçların bileşiminde bulunan maddelerin saf olmadığı, ruhsat almak için verilen formüle uymadığı veya tedavi vasıflarını azaltacak, kaybedecek surette imal edildiği anlaşılırsa, fiil suç oluşturmadığı takdirde, ruhsat sahibi ile ilaçların bu şekilde imal edildiğini bilerek satan, satışa arz eden veya sattıranlara, 70 bin liradan 3 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek.

İlaçların kanuna aykırı şekilde tanıtım ve satışını yapanlar ile bunları onaylı endikasyonu dışında pazarlayan ve bu şekilde reçete oluşumunu teşvik edenlere, ürünün son 1 yıllık satış tutarı toplamının 5 katına kadar idari para cezası verilecek. Ancak bu ceza 700 bin liradan az olamayacak.

Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında 150 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Mevzuatta öngörülen tedarik zinciri dışında beşeri tıbbi ilaçların satış, dağıtım ve pazarlamasını yapanlar veya aracılık edenler hakkında 100 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Tabipler, devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilecek ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitime başlanabilmesi için devlet hizmeti yükümlülük süresinin en az yarısının tamamlanması şartı aranacak.

Uzman tabipler gibi uzman diş hekimi ve uzman eczacılar da sözleşmeli statüde istihdam edilebilecek.  Odalara üye olmayan optisyen-gözlükçüler mesleki faaliyette bulunamayacak.

200 BİN LİRAYA KADAR PARA CEZASI

Teklife göre, ruhsatlı ürünün ruhsata aykırı olarak üretimi, dağıtımı, satışı ve benzeri fiilleri ile ruhsatsız olarak müstahzar imal etmek veya bu şekilde imal edilen müstahzarları bilerek satmak, satışa arz etmek veya sattırmak fiillerine, 20 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde ceza bir kat artırılarak uygulanacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, idari yaptırım uygulayabilme yetkisine sahip olacak.

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde hizmetin daha nitelikli sağlık meslek mensupları tarafından verilmesi amacıyla uzman tabipler gibi uzman diş hekimi ve uzman eczacılar da sözleşmeli statüde istihdam edilebilecek.

Aile sağlığı çalışanları, Sağlık Bakanlığı’nca uygun görülen, kurumlarınca da muvafakatı verilen bakanlık veya diğer kamu kurum-kuruluşları personeli arasından seçilecek ve sözleşmeli olarak çalıştırılacak.

Meslekten geçici olarak men edilmesine karar verilen devlet memurları, men müddetince aylıksız izinli sayılacak veya talepleri halinde aynı süreyle mesleği ile ilişkisi bulunmayan durumlarına uygun başka bir kadroya atanacak. Meslekten sürekli men edilmesine karar verilenlerin diplomaları, uzmanlık veya meslek belgeleri bakanlıkça iptal edilecek ve sistemden kaydı silecek.