UMKE GÖREVLERİ MESAİ FAZLASI ÖDENMEYECEK

UMKE GÖREVLERİ MESAİ FAZLASI ÖDENMEYECEK

UMKE GÖREVLERİ MESAİ FAZLASI ÖDENMEYECEK
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşların, Merkez ile Taşra Teşkilatı kadrosunda bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinde (UMKE) görevlendirilen personele yapılacak ödemelerin aşağıda EK'te verdiğimiz Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan yazı 81 İl Valiliği'ne gönderilmiştir.

İLGİLİ BAKANLIK YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ

KISACA: Tüm devlet memurlarına (UMKE Personelleri de Devletin Memurudur); yukarıda açıklanan Kanun maddeleri gereği MESAİ FAZLASI ÖDENEMEYECEKTİR.. 

Kanunu koyan TBMM'dir. Bu kanuna hiçbir kurum ve kimse karşı gelemez.. Bununla birlikte Bakanlık tarafından illere gönderilen yazı bu Kanunun uygulanması ve geriye dönük 112 ve UMKE çalışanlarının haklarını koruma gereğidir.

Yanlış uygulamalardan uygulamaları yapanlar sorumludur.


İLGİLİ BAKANLIK YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ


Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atıf Kansu Cd. No:102 Balgat Ankara
Ayrıntılı bilgi için: 0312 573 70 93 K.YAMAN
.
.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sayı : 94036355/045.03
Konu : UMKE Personeli Hk.
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi : 26.08.2013 tarih ve 2013.5316.5705/903 sayılı yazınız.
İlgi yazınızda, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların merkez ve taşra teşkilatı
kadrosunda iken Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinde görevlendirilenlere yapılacak
ödemelerin neler olduğu hakkında görüş talebinde bulunulmuştur.
Kadroları Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında olup Ulusal
Medikal Kurtarma Ekiplerinde görev yapanlara yapılacak ödemeleri 4 başlık altında
toplayabiliriz;
I) Fazla Çalışma Ücreti;
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Deyimler” başlıklı 147’inci
maddesinin (F) bendinde, “Fazla çalışma ücreti: Kurumların, bu Kanunun 178 inci
maddesinde yazılı esaslar çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında çalıştırdıkları
memurlara, fazla çalışma saati itibariyle ödenen parayı,” şekliyle tanımlanmış olup, söz
konusu ücretin ödenme koşulları da yılı Bütçe Kanununun (K) İşaretli Cetvelinde hüküm
altına alınmıştır.
27.12.2013 tarihli ve 28864 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6512 sayılı
2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli fazla çalışma ücretinin hangi kurum ve
kuruluşlarda çalışan personele ödeneceğini düzenleyen (K) İşaretli Cetvelde, Sağlık Bakanlığı
ve Bağlı Kuruluşların taşra teşkilatında çalışan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi
öngörülmemiştir.
Ancak, “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 178 inci maddesinde, “A) 99 ve 100 üncü
maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında;
a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı
süresince),

hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.
Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atıf Kansu Cd. No:102 Balgat Ankara
Ayrıntılı bilgi için: 0312 573 70 93 K.YAMAN
.
.
Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek
ücret Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir..” hükmüne göre, yalnızca salgın hastalık ve tabii
afetler gibi olağanüstü hallerin olması ve bu hallerin devamı süresince yapılan fazla çalışma
ücretin yılları Bütçe Kanunlarının (K) Cetveli hükmüne göre değil Bakanlar Kurulu Kararına
göre ödeneceği,
14.08.2013 tarih ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin
Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını
Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin “Fazla çalışma ücreti başlıklı” 16’ncı maddesinde
“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi ve bu maddeye göre yürürlüğe
konulan 12.12.2012 tarihli ve 2012/4102 sayılı, 17.12.2012 tarihli ve 2012/4126 sayılı ve
20.12.2012 tarihli ve 2012/4092 sayılı Bakanlar Kurulu kararları uyarınca kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara,
bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe
kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.” hükmü
ile,
01.01.2014 tarih ve 28869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu
Personele Ödenecek Ücretler Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının “Ücretler” başlıklı 7 nci
maddesinin 6 ncı fıkrasında, “Geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen
çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim
bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.”
hükmü ile 4/C li personele fazla çalışma ücreti ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca, 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmek ve 31.12.2014 tarihinde sona ermek
üzere iki yıl süreli imzalanan Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri
Sendikası (Tühis) ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (T.Sağlık – İş) ile imzalanan İşletme
Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre 657 sayılı Kanunun 4/D maddesine göre istihdam
edilen işçilere fazla çalışma ücreti ödenecektir.
Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü’nün (Mülga), 04.01.2012 tarih ve
B.10.0.PER.0.12.00.14-1936 sayılı yazısı ile Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinin 19.10.2012
tarih ve B.10.0.HKM/647.03.01,16/05/04/29128/523706 sayılı yazılarında 657 sayılı Kanunun
4/D maddesine göre istihdam edilen işçilere ödenecek fazla çalışma ücreti hakkındaki görüş
yazıları yazımız ekinde gönderilmektedir.
4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli
Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun “Hizmet sözleşmesi” başlıklı 5 inci maddesinde, “… Sözleşmeli
personelin haftalık çalışma süresi emsali Devlet memurları ile aynıdır. Belirli sürede
bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda, sözleşmeli personel normal çalışma saatleri
dışında veya hafta tatili ve resmi tatillerde de çalışmak zorundadır. Bu çalışmaları
Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atıf Kansu Cd. No:102 Balgat Ankara
Ayrıntılı bilgi için: 0312 573 70 93 K.YAMAN
.
.
karşılığında sözleşmeli personele herhangi bir ek ücret ödenmez…” hükmü yer alırken;
Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele
Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte fazla çalışma
ücreti ödemesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır.
Yukarıda yazılı mezkûr mevzuat hükümleri doğrultusunda konuyu
değerlendirdiğimizde; Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinde salgın hastalık ve tabii afetler
gibi olağanüstü haller dışında; temel eğitim, tatbikat, toplantı, faaliyet ve benzeri
görevlendirmeler nedeniyle fazla çalışma yapan;
1) 657 sayılı Kanunun;
a) 4/A ve 4/B maddesi hükmüne tabi söz konusu personel için fazla çalışma ücreti
öngörülmediğinden, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların taşra teşkilatında görevli
personele 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) Cetvelinde öngörülen fazla
çalışma ücretinin ödenmemesi,
b) 4/C maddesine göre görev yapan geçici personele 01.01.2014 tarih ve 28869 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri
Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkındaki
Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen sınırlamalara göre fazla çalışma ücretinin ödenmesi,
c) 4/D maddesine göre istihdam edilen işçilere Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve
Bakanlığımız görüşlerine göre fazla çalışma ücretinin ödenmesi,
2) 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilen sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti
ödenmemesi,
3) Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Çalıştırılan Personele fazla çalışma ücreti
ödenmemesi,
gerekmektedir.
Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallere münhasır olmak üzere
yaptırılacak fazla çalışmalar ücret ile karşılanacak olup bu şekilde yaptırılacak fazla
çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret ise Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenmektedir.
II) Nöbet Ücreti;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek 33 üncü maddesinde, “Yataklı tedavi
kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde
haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında
kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin
suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak
üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu
hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir.” hükmü yer alırken;
5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunun “Personelin statüsü ve malî haklar” başlıklı 3
üncü maddesinde de, Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten
Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atıf Kansu Cd. No:102 Balgat Ankara
Ayrıntılı bilgi için: 0312 573 70 93 K.YAMAN
.
.
yararlananlar hariç olmak üzere, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç ve
zaruret hâsıl olduğunda haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında 657 sayılı Kanunun
ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde nöbet görevi verilebileceği ve bunlara aynı
maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde nöbet ücreti ödeneceği belirtilmiştir.
Buna göre yalnızca yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı
merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde normal, acil veya branş nöbeti tutan memur
(657/4-A) ve sözleşmeli personel (657/4-B, 4924) ile entegre sağlık hizmeti sunulan
merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere ihtiyaç ve zaruret hâsıl
olduğunda aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet ücreti ödenebilmektedir.
Ayrıca, 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmek ve 31.12.2014 tarihinde sona ermek
üzere iki yıl süreli T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun Üyesi Bulunduğu Türk Ağır
Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (Tühis) ile Türkiye Sağlık İşçileri
Sendikası (T.Sağlık – İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş Sözleşmesinin “NÖBET VE
İCAPCILIK” başlıklı 26 ncı maddesinde “a) İcapçı olarak görevlendirilmiş olanlara, icapçı
kaldıkları her gün için 2 saatlik fazla çalışmaya tekabül eden ücreti ödenir. İcapçılık esnasında
göreve çağrılanlara ayrıca 22. maddenin (a) fıkrasına göre fazla mesai ödenir.
b) İşçilere normal mesaisinin dışında nöbet tutturulması halinde, nöbet tutulan süre kadar,
fazla çalışma ücreti ödenir veya işçinin rızası alınarak izinle takas edilir.”
“Sözleşmenin Kapsamı ve Yararlanma” başlıklı 4 üncü maddesinin “b) Yararlanma”
fıkrasında ise, “…Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye
bulunmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi
sendikasına üye bulunup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden
yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine
bağlıdır…” hükümleri yer aldığından Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası üyesi 4/D’li işçilerin nöbet
tutmaları halinde nöbet tutulan süre kadar fazla çalışma ücreti ödenmesi;
01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmek ve 31.12.2014 tarihinde sona ermek üzere iki yıl
süreli T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Bağlı 12 Nolu Metal
İşkolundaki İşyerlerine İlişkin Olarak Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri
Sendikası (Tühis) ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında akdedilen İşletme Toplu İş
Sözleşmesinde nöbet ücreti ödeneceğine dair hüküm bulunmaması nedeniyle Birleşik Metal İş
Sendikası üyesi 4/D’li işçilere ise nöbet ücretinin ödenmemesi;
Ancak Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işyerine girip
de üye olmayanlar veya imza tarihinde Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasına üye bulunup da
ayrılanlar veya çıkarılanlar toplu iş sözleşmesinin tarafı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasına
dayanışma aidatı ödemeleri halinde Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ile imzalanan İşletme
Toplu İş Sözleşmesinin “NÖBET VE İCAPCILIK” başlıklı 26 ncı maddesi hükmünden
yararlandırılması gerekmektedir.
Konuyu daha açık bir şekilde izah etmemiz gerekirse; Ulusal Medikal Kurtarma
Ekiplerinde görevli;
Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atıf Kansu Cd. No:102 Balgat Ankara
Ayrıntılı bilgi için: 0312 573 70 93 K.YAMAN
.
.
1) Memur ve sözleşmeli personel ile entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde
artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere ihtiyaç ve zaruret hâsıl olduğunda aile
hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına;
a) Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile 112 acil
sağlık hizmetlerinde normal, acil veya branş nöbeti tutanlara nöbet ücreti ödenmesi,
b) Temel eğitim, tatbikat, toplantı, faaliyet ve benzeri görevlendirmeler nedeniyle ise
nöbet ücreti ödenmemesi,
2) 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi hükmüne göre görev yapan geçici personele nöbet
ücreti ödenmemesi,
3) 657 sayılı Kanunun 4/D maddesine göre istihdam edilen;
a) Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası üyesi işçilerin nöbet tutmaları halinde nöbet tutulan
süre kadar fazla çalışma ücreti ödenmesi,
b) Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçilerin nöbet tutması halinde ise nöbet ücretinin
ödenmemesi,
c) Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işyerine girip de
üye olmayanlar veya imza tarihinde Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasına üye bulunup da
ayrılanlar veya çıkarılanlar işçilere Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasına dayanışma aidatı
ödemeleri halinde Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası üyesi işçiler gibi nöbet tutulan süre için
fazla çalışma ücreti ödenmesi,
gerekmektedir.
III) Harcırah;
6245 sayılı Harcırah Kanununun “Harcırahın unsurları” başlıklı 5’inci maddesinde;
“Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili,
bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.”
hükmü yer almakta olup bu madde de geçen yol masrafı; yolculukta kullanılacak nakil vasıtası
ücretlerini, yevmiye; yolluk verilmesini gerektiren yolculuk ve oturmalar dolayısıyla ilgililere
iaşe ve ibate vs. giderlerin karşılığı olarak ödenen ve esasları 33’üncü ve izleyen maddelerde,
miktarları ise her yıl Bütçe Kanununda yazılı olan gündeliği ifade etmektedir.
“Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)” başlıklı 14’üncü maddesinde,
“Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile
yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve
ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası
masrafları da ayrıca tediye olunur:
1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvekkaten yurt içinde
veya dışında başka bir yere gönderilenlere;
…”
Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atıf Kansu Cd. No:102 Balgat Ankara
Ayrıntılı bilgi için: 0312 573 70 93 K.YAMAN
.
.
“Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği” başlıklı 39’uncu
maddesinde,“Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik
verilmez…”
“Geçici Görev Gündeliğinin Verileceği Azami Süre” başlıklı 42’nci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde ise; “Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev
mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:
a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden
fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.”
hükümlerine yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının
4’üncü maddesinde, “Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev dışında çalıştırılamaz. Görev
yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah
Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah
miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilir. Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu
dışında harcırah ödenemez.” hükmü ile 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam
edilen sözleşmeli personele ödenecek geçici görev harcırahının ödeme esas ve usulleri ile,
28.12.2012 tarih ve 28511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu
Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”ın 7 nci maddesinin 2 nci bendinde “Geçici
personelden, bu Kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları memuriyet
mahalli dışında görev yapacaklara 10.02.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
hükümlerine göre harcırah ödenir.” hükmü ile 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre
istihdam edilen geçici personele ödenecek geçici görev harcırahının ödeme esas ve usulleri
belirlenmiştir.
Ayrıca, 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmek ve 31.12.2014 tarihinde sona ermek
üzere iki yıl süreli T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun Üyesi Bulunduğu Türk Ağır
Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (Tühis) ile Türkiye Sağlık İşçileri
Sendikası (T.Sağlık – İş) arasında imzalanan İşletme Toplu İş Sözleşmesinin “Geçici Görev
Ve Daimi Görev Yolluğu” başlıklı 24 üncü maddesinde, “a) Bulunduğu mahallin dışına geçici
göreve, işverence tertiplenen kursa veya seminere gönderilen ve nakledilen işçilere, Bütçe ve
Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödeme yapılır. Geçici görev süresinin
değerlendirilmesinde ve yol masraflarının hesaplanmasında mevzuat ve bakanlık mevzuatı
hükümleri uygulanır.
b)Geçici görevle kurs veya seminerlere gönderilen (giden) işçinin sözleşme ile
sağlanan hakları saklıdır.” ,
01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmek ve 31.12.2014 tarihinde sona ermek üzere iki
yıl süreli T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Bağlı 12 Nolu Metal
İşkolundaki İşyerlerine İlişkin Olarak Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri
Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atıf Kansu Cd. No:102 Balgat Ankara
Ayrıntılı bilgi için: 0312 573 70 93 K.YAMAN
.
.
Sendikası (Tühis) ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında akdedilen İşletme Toplu İş
Sözleşmesinin “Geçici ve Sürekli Görev” başlıklı 56 ncı maddesinde, “Harcırah ve Bütçe
Kanunlarına göre işlem yapılır.
Geçici göreve gönderilen sendika üyelerine göreve çıkmadan önce talebi halinde bu
görev için tahakkuk edecek yolluklardan mahsup edilmek üzere avans ödemesi yapılır.”
hükümleri yer almaktadır.
4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli
Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun 9’uncu maddesinde, “…Sözleşmeli personel, emsali Devlet memuru
dikkate alınarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinden yararlandırılır.” denilmektedir.
Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele
Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Aile hekimine
yapılacak ödemeler” başlıklı 16 ncı ve “Aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödeme” başlıklı
19 uncu maddelerin 5 inci fıkralarında, sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine ve sözleşme
ile çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimlere katılmaları hâlinde 6245 sayılı Harcırah
Kanunu kapsamında ödenecek geçici görev yolluğu hariç olmak üzere, herhangi bir ad altında
başkaca bir ödeme yapılamayacağı belirtilmektedir.
Her ne kadar Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan
Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Aile
Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimlere
katılmaları hâlinde geçici görev yolluğu ödeneceği hüküm altına alınmış olsa da bahse konu
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak yerine 25.01.2013 tarih ve
28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yeni Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
yayımlanmış ve “Eğitim” başlıklı 17 nci madde yeni Yönetmelikte “Eğitim” başlıklı 21 inci
madde yapıldığından atıfta bulunulan 17 nci madde yerine 21 inci maddenin değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Bu kapsamda, 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile
Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin 2 nci fıkrasında ise, “Aile hekimliği
uzmanlarının birinci ve ikinci aşama eğitimlere katılması zorunlu değildir. Sözleşme
imzalamış aile hekimliği uzmanları, uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanları; içeriği,
süresi ve standartları Kurum tarafından belirlenen diğer hizmet içi eğitimlere alınabilirler.”
hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yazılı mezkûr mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, Ulusal Medikal
Kurtarma Ekiplerinde salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü haller, temel eğitim,
tatbikat, toplantı, faaliyet ve benzeri görevlendirmelerde;
1) 657 sayılı Kanunun 4/A (memur), 4/B (sözleşmeli personel), 4/C (geçici personel)
ve 4/D (İşçi) maddesi hükmüne tabi olanlar ile 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilen
sözleşmeli personele meri mevzuat hükümlerine göre harcırah (yol masrafı ve yevmiye)
ödenmesi,
Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası Ceyhun Atıf Kansu Cd. No:102 Balgat Ankara
Ayrıntılı bilgi için: 0312 573 70 93 K.YAMAN
.
.
2) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına Aile Hekimliği
Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimler dışında
geçici görev yolluğu ödenmemesi,
gerekmektedir.
IV) Döner Sermaye Ek Ödemesi;
Döner sermaye ek ödemesi ile ilgili olarak da Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğünden görüş talep edilmesi gerektiği,
Başkanlığımızca mütalaa edilmektedir.
Bilgilerinizi arz ederim.
Fethullah GÜRCAN
Başkan a.
Bakan Müşaviri
EK:
Yazı Sureti (2 Sayfa)

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2014, 06:42
YORUM EKLE
YORUMLAR
AHMET
AHMET - 4 yıl Önce

arkadaşlar bu yazıda sadece mesai fazlasının ödenmeyeceği belirtiliyor..yoksa harcırah ve yevmiye de sıkıntı yok..onlar yasal haklarımız.. iyi okumanızı öneriyorum

filiz
filiz - 4 yıl Önce

bizler bu işe girerken gönüllü olsak ta yapılan haksızlık devasa... evimizi yuvamızı bırakıp gidiyoruz yeri geliyor bir enkaz altında yeri geliyor bir sınır hattında sistemli ve eğitimli hizmet veriyoruz, geliyoruz iş yerinde sorun yaşıyoruz neredeyse tüm ekipmanımızı ailemizin bütçesinden alıyoruz şimdi Allah var fazla mesai parasıdır izindir sağolsun işyerimizde bu konuda bize hiç kolaylık çıkarmadılar NE YAPMAYA ÇALIŞIYORLARSA BAŞARAMAYACAKLAR BİZ BU İŞİ ASLA ANLAYAMAYACAKLARI BİR NEDENLE GİRDİK ''İNSAN HAYATINA OLAN AŞK''

ruşen
ruşen - 4 yıl Önce

fazla mesai veya harcırah ödenmemesi çok önemli değil ancak ince bir nokta var. anladığım kadarıyla eğitimler, tatbikatlar veya görevlendirmelerde fazla mesai ödenmeyeceği için mesaiden sayılmayacak, peki bir haftalık tatbikat veya görevlendirmeye giden arkadaşlarımız o ay mesaiyi nasıl dolduracak.

umke
umke - 4 yıl Önce

ahmet bunun bizde farkındayız gece çadırda kalacaksın çoluk çocuğun evde gönüllüyüm diye bumu kabul ettin normal ancak en azında 24 saat üzerindende değerlendirmeli yol parası zaten ödenmez..genelde konserve yersin yevmiyeyide unut....

SEFA
SEFA - 4 yıl Önce

umke görevleri mesai fazlası ödenmeyecek yazısında bir yanlış anlaşılma olmuş 4. sayfanın sonunu ve 5. sayfanın başını okuduğumuzda ödenir diyor

yusuf vize
yusuf vize - 4 yıl Önce

umke ücretli, kadrolu iş olmamalı. umke iş olduğunda, diğer sağlık kurumlarından farkı kalmaz ve afetlerde de i̇şe yaramaz. bunu ne yazık ki zaman gösterecek.
umke, marmara depremi deneyiminden sonra, ''umudunu kesme diyen'' gönüllü ve amatör ruha sahip bir organizasyon olarak kurulmuştu, dünya da eşi görülmemiş bir modeldi.
kadrolar söz konusu olduğundan bu yana; ne yazık ki; gerçek gönüllüler ile çıkar beklentisi olanların birbirine karıştığı, herkesin ilgisini çeken bir oluşum halini aldı.
eğer umke kadrolu, ücretli bir iş haline gelecekse umke'ye ne gerek var. 112 istasyonlarının bazılarının görev tanımını ve ekipmanını değiştirir, eğitirsiniz istediğiniz olur. umke eşsiz gönüllü bir modeldir. sadece iyilik yaparak mutlu olabilen, içlerinde kahramanlık güdüsü taşıyan bir grup insanın yardım ürettiği gönüllü bir oluşumdur. lütfen dokunmayalım.. demek için çok geç artık :(

METİN
METİN - 4 yıl Önce

devlette i̇şler böyledi̇r arkadaşlar.önce tamamini yok sayarlar sonra bi̇r kismini veri̇p halletti̇k i̇şi̇ni̇zi̇ derler.bu si̇zi̇n hakkiniz derler şi̇mdi̇ aldilar bi̇r kaç hafta i̇çi̇ndede alin buda hakkiniz derler .çünkü eksi̇kli̇k var bu i̇şte netli̇k geti̇ri̇lmeli̇.buadamlar tamam nöbet parasi i̇stemi̇yor ama görevlendi̇rmedede o gün i̇zi̇nli̇ sayilmalari lazim

Altan
Altan - 4 yıl Önce

657 sayılı kanuna tabi memur olan arkadaşlar için bir değişiklik yok. Aile hekimleri ve diğer benzeri statüye çalışanlara ödeme yapmayın deniliyor. Bunu da zaten biliyorduk. Ne değişti de bu gürültü oldu. Umke yönergesi 15. madde f bendi Personelin mesaisine eklenir hükmü halen geçerlidir. Yeni bir mevzuat yaparlarsa, o zaman tartışırız. 10 seneye yaklaşan Umke 3 – 5 kuruşluk ucuz hesapların daha fazlasını harcayan gönüllülerden oluşan bir ekip olduğunu da unutmayın. Zaten bunca gürültüyü de keyfine düşkün mesai arkadaşlarımız çıkarmıyormu?


SIRADAKİ HABER