Sağlık Tesisleri, Sağlık ve Eğitim Hizmetlerinde Etkinlik İçin Birlikte Kullanılacak

Sağlık tesisleri, sağlık ve eğitim hizmetlerinin daha etkin sunulabilmesi amacıyla birlikte kullanılacak.

Sağlık Tesisleri, Sağlık ve Eğitim Hizmetlerinde Etkinlik İçin Birlikte Kullanılacak
Sağlık tesisleri, sağlık ve eğitim hizmetlerinin daha etkin sunulabilmesi amacıyla birlikte kullanılacak. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre toplam il nüfusu 750 bine kadar olan illerde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile üniversite, tıp lisans eğitimi veya tıpta uzmanlık eğitimi için birlikte kullanım ve işbirliği yapacak.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlara ait sağlık tesisleri ile üniversitelerin ilgili birimlerinin birlikte kullanımına ve iş birliği ile döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemeye ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlandı.

Yönetmelik, birlikte kullanım ve işbirliği yapılan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile üniversitelerin ilgili birimlerini ve bu birimlerde görev yapan personeli kapsıyor.

-UYGULAMA VE PLANLAMA USUL VE ESASLARI-

Yönetmelik ile sağlık ve eğitim hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulabilmesi amacıyla sağlık tesislerinin birlikte kullanılmasında uyulacak usul ve esaslar belirlendi. Bu çerçevede ADNKS sonuçlarına göre toplam il nüfusu 750 bine kadar olan illerde Bakanlık ve bağlı kuruluşları ile üniversite, tıp lisans eğitimi veya tıpta uzmanlık eğitimi için birlikte kullanım ve işbirliği yapacak. Bakanlıkça yapılan sağlık hizmeti planlamasına göre o ilde planlanan kapasiteyi aşacak Bakanlık eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezi yatırım talepleri, öncelikle tıp fakültesinin gelişim talepleri ve standartları dikkate alınmak suretiyle birlikte kullanım çerçevesinde değerlendirilecek.

Birlikte kullanılacak sağlık tesislerine ait özellikli planlama gerektiren sağlık hizmet birimleri ve planlamaya tabi tıbbi ekipman yatırımlarında tıp fakültesi yada tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri ile ilgili standartları gereği rektörlüğün görüşleri doğrultusunda hareket edilecek. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenmiş olan sağlık planlamaları esas alınacak.

-AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ VEREN SAĞLIK TESİSLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI-

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile bu alandaki eğitim ve araştırma faaliyetlerinin daha etkin ve kaliteli olarak sunulabilmesi için diş hekimliği fakültesi bulunan üniversitelerle, Birliğe bağlı ağız ve diş sağlığı hizmeti veren sağlık tesisleri arasında birlikte kullanım ve işbirliği uygulanabilecek.

Birlikte kullanılacak sağlık tesisleri için, Bakanlık ve YÖK' ün uygun görüşü alınarak, il valisi ve üniversite rektörü arasında birlikte kullanım protokolü akdedilecek. Protokolün imzalanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde birlikte kullanıma geçilecek. Protokolün süresi dört yıldan az olamayacak. Sürenin bitiminden altı ay önce taraflardan biri sona erdirme bildirimi yapmadıkça protokol iki yıllık sürelerle uzatılmış sayılacak.

-ÖĞRETİM ELEMANI VE UZMAN KADROLARI PROTOKOL HAZIRLANMASI SIRASINDA BELİRLENEBİLECEK-

İşbirliği ve birlikte kullanımda insan gücü ve diğer tüm kaynakların kullanımı vali ile rektör veya yetki verecekleri kişiler tarafından, ihtiyaçlar ve iş yükü dikkate alınarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenecek. Birlikte kullanım ile işletilen sağlık tesisleri, hizmet ve personel kadroları bakımından Bakanlık için eğitim ve araştırma hastanesi, üniversite için ise sağlık uygulama ve araştırma merkezi olarak kabul edilecek. Bir ilde farklı birliklere bağlı hastanelerle de birlikte kullanım veya işbirliği protokolü imzalanabilecek. Dal hastaneleri hariç olmak üzere birlikte kullanım protokolü imzalanacak hastane sayısı ikiden daha fazla olamayacak.

Birlikte kullanılan tesislerde, öğretim elemanı ve uzman veya uzman tabip kadroları ihtiyacı Bakanlıkça yapılan planlamalara uygun olarak YÖK tarafından belirlenen kriterler de dikkate alınmak suretiyle dekan ve hastane yöneticisi tarafından birlikte belirlenecek. Öğretim elemanı ve uzman-uzman tabip kadroları protokol hazırlanması sırasında belirlenebilecek ve gerektiğinde güncellenebilecek.

-EĞİTİM HİZMETLERİ-

Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası tıp ve diş tabipliği eğitimleri, Bakanlık uzmanlık öğrencilerinin eğitimi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde dekanın yetki ve sorumluluğunda yürütülecek. Dekan ve hastane yöneticisi, eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde işbirliği içinde çalışarak gerekli tedbirlerin alınmasından ve planlamaların yapılmasından sorumlu olacak.

Birlikte kullanımda eğitim faaliyetleri, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yürütülecek. Sağlık tesisinin eğitim görevlileri dekanın daveti üzerine, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilecek. Üniversitenin sağlık alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencileri, uygulamalı eğitimlerini birlikte kullanılan sağlık tesisinin yanı sıra işbirliği yapılan diğer sağlık tesislerinde de yapabilecek. Birlikte kullanılan veya işbirliği yapılan sağlık tesisinde bulunan eğitim görevlileri ve başasistanlar ile rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanları mezuniyet sonrası eğitim yetki ve sorumluluğunu taşıyacak. Ancak ihtiyaç duyulması halinde dekan tarafından mezuniyet öncesi eğitimde de sorumluluk verilebilecek. Ancak bu durum üniversite kadrolarına yükselmede hak oluşturmayacak.

-SAĞLIK TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-

Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, Bakanlık tarafından bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlığın tabi olduğu mevzuat uyarınca işletilecek. Birlikte kullanılan sağlık tesisi yöneticileri, üniversitenin görüşü alınarak Bakanlıkça atanacak. Yönetici görevlendirmeleri kamu hastaneleri birliği mevzuatı çerçevesinde yürütülecek.

-MALİ HUSUSLAR-

Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri sundukları sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi bakımından üniversite hastanesi statüsünde olacak. Ek Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasında üniversite personeli için 2547 sayılı Kanunun 58. maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları, Bakanlık personeli için ise 209 sayılı Kanunun 5. maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları dikkate alınacak.

Birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye gelirlerinden; ilgili mevzuatı gereğince üniversitenin bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için öngörülen kesintiler ve Hazine payı 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının "k" bendi gereğince ayrılacak pay, Bakanlık merkez payı ayrılacak. Bakanlık merkez payı ile üniversitenin bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için öngörülen paylar, ilgili sağlık tesisinin aylık tahsilatının yarısı üzerinden, Bakanlık merkez payı oranı kadar, eşit oranda ayrı ayrı hesaplanarak müteakip ayda ilgili hesaplara aktarılacak. Kalan miktar, belirlenen oranları geçmeyecek şekilde Ek Ödeme Yönetmeliği hükümlerine göre personele ek ödeme olarak dağıtılacak.

Rektör, rektör yardımcıları ve üniversite genel sekreterine, ilgili birimin dekan ve dekan yardımcılarına yönetici payı olarak yapılacak ek ödeme, dağıtılabilecek tutardan olmak kaydıyla üniversite yönetim kurulu kararına dayalı olarak birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye hesabından yapılacak. Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde uygulamalı eğitimle ilgili giderler sağlık tesisinin döner sermaye gelirlerinden karşılanacak. Birlikte kullanım protokolü yapılan üniversite sağlık birimlerinin geri ödeme kurumlarından alacakları pay, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde Bakanlık için belirlenen götürü hizmet bedeline eklenecek.

Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde Ek Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasında; Ek Ödeme Yönetmeliğine göre puan üretme imkânı bulunmayan öğretim üyelerinin üçüncü basamak sağlık tesislerinde kadro-unvan katsayıları profesörler için 1,50, doçentler için 1,20 ve yardımcı doçentler için 1,00 olarak uygulanacak. Ek Ödeme Yönetmeliğine göre belirlenen eğitici destekleme puanı, tıpta uzmanlık eğitimine katılan yardımcı doçentler için sağlık tesisi puan ortalamasının yüzde 20'si oranında uygulanacak.

-İŞBİRLİĞİNE AİT USUL VE ESASLAR-

Bakanlık ve üniversiteler, birlikte kullanım dışında döner sermayesi ve kurumları ayrı ve bağımsız olmak suretiyle işbirliği yapabilecekler. İşbirliği; eğitim, araştırma, sağlık hizmeti üretimi ve kamu sağlığını geliştirme gibi alanlarda yapılabilecek. Eğitim alanında yapılacak işbirliği ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler, hizmet içi eğitimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre verilecek eğitimleri kapsayacak. Sağlık hizmeti üretimi kapsamında; ihtiyaç duyulan alanlarda doğrudan sağlık hizmeti üretimi, tıbbi ve bilimsel danışmanlık ile konsültasyon hizmeti verilebilecek. Araştırma kapsamında; bilimsel araştırma ve geliştirme ile proje çalışmaları yapılabilecek. Eğitim, sağlık hizmeti üretimi, araştırma ve kamu sağlığını geliştirme gibi alanlarda yapılacak işbirliği için Bakanlık ve YÖK' ün uygun görüşü alınarak, il valisi ve üniversite rektörü arasında protokol akdedilecek. Protokolün imzalanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde uygulamaya geçilecek.

-PERSONELİN ÖZLÜK İŞLERİ-

Birlikte kullanılan sağlık tesisinde görev yapan personelin disiplin ve tüm özlük işlemleri ile sosyal güvenlik hakları bakımından kadrosunun bulunduğu kurumun ilgili mevzuatına tabi olacak. Hastanede hizmet veren üniversite personeli ile ilgili hasta hakları başvuruları Hastane Hasta Hakları Kurulu tarafından değerlendirilecek, hasta hakları başvurusu ile ilgili ihlal kararı verilmesi durumunda başvuru, başvuru hakkında işlem yapılabilmesi için Dekanlığa gönderilecek. Birlikte kullanım tesisinde görevli öğretim üyelerinin izin, kongre ve benzeri özlük işlemlerinde hastane başhekimin parafı alındıktan sonra dekan tarafından onaylanacak. Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluş kadrosunda bulunan ve eğitim faaliyetinde bulunan eğitim görevlisi ve tabiplerin izin, kongre ve benzeri özlük işlemlerinde dekanın parafı bulunacak.

-FAALİYETTE OLAN SAĞLIK TESİSLERİ-

Yönetmeliğin yayımından önce açılmış bulunan ve "ADNKS sonuçlarına göre toplam il nüfusu 750 bine kadar olan illerde Bakanlık ve bağlı kuruluşları ile üniversite, tıp lisans eğitimi veya tıpta uzmanlık eğitimi için birlikte kullanım ve işbirliği yapılacağı" esasına uymayan eğitim ve araştırma hastanesi ve sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, birlikte kullanım için üniversiteler talepte bulunmadığı sürece, mevcut haliyle faaliyetlerine devam edecek.

-PROTOKOL UYUMUNDA 3 AY SÜRE-

Bugüne kadar imzalanmış olan protokoller, en geç 3 ay içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilecek. Yönetmelik bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile 18 Şubat 2011'li Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. 
Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2014, 16:21
YORUM EKLE
YORUMLAR
doster
doster - 4 yıl Önce

üniversite hastanelerini ,üniversitelerden alıp hastane birliklerine devretmek değilmi bu maddler.sonrada özelleştrme.

SIRADAKİ HABER