Genel Sağlık İş Sendikası’nın 2021’de Balıkesir’de bir aile hekimine iş bırakma eylemine katıldığı gerekçesiyle gider ödeneğinin eksik ödenmesine karşı açtığı davada mahkeme, hekimin göreve gelmeme nedeninin sendikal eyleme destek niteliğinde olduğu için kabul edilebilir olduğuna karar verdi. Balıkesir 1. İdare Mahkemesi, söz konusu ödeneğin yasal faiziyle birlikte aile hekimine ödenmesine hükmetti. Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, “İş bırakma eylemleri nedeniyle, disiplin cezası verilemeyeceği, sağlık emekçilerinin hak edişlerinden ‘haksız kesintiler’ yapılamayacağı, Genel Sağlık-İş tarafından idareye ders olarak gösterilmektedir” dedi.

HABER: MERVE GÜVEN

Genel Sağlık İş Sendikası’nın 2021’de Balıkesir’de bir aile hekimine iş bırakma eylemine katıldığı gerekçesiyle gider ödeneğinin eksik ödenmesine karşı açtığı davada mahkeme, hekimin göreve gelmeme nedeninin sendikal eyleme destek niteliğinde olduğu için kabul edilebilir olduğuna karar verdi. Balıkesir 1. İdare Mahkemesi, söz konusu ödeneğin yasal faiziyle birlikte aile hekimine ödenmesine hükmetti. Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, “İş bırakma eylemleri nedeniyle, disiplin cezası verilemeyeceği, sağlık emekçilerinin hak edişlerinden ‘haksız kesintiler’ yapılamayacağı, Genel Sağlık-İş tarafından idareye ders olarak gösterilmektedir” dedi.

Balıkesir’de Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı 30 Haziran 2021’de düzenlenen iş bırakma eylemine katılan bir aile hekimine, ‘Aile Sağlığı Merkezi Gider Ödeneği’ eksik ödendi. Genel Sağlık İş Sendikası, bunun üzerine Balıkesir 1’inci İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, kesinti tutarının faiziyle birlikte aile hekimine ödenmesine hükmetti. Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, kararla ilgili ANKA Haber Ajansı’na şu açıklamayı yaptı:

LC WAİKİKİ DEPO İŞÇİLERİNİN TALEPLERİ KABUL EDİLDİ… LİMTER-İŞ SENDİKASI: “DİRENİŞİMİZ, FİRMA PATRONLARIYLA YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUCUNDA KAZANIMLA SONUÇLANDI” LC WAİKİKİ DEPO İŞÇİLERİNİN TALEPLERİ KABUL EDİLDİ… LİMTER-İŞ SENDİKASI: “DİRENİŞİMİZ, FİRMA PATRONLARIYLA YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUCUNDA KAZANIMLA SONUÇLANDI”

“EKSİK ÖDEMENİN YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE KENDİSİNE ÖDENMESİNİ TALEP EDEN ÜYEMİZE, İDARECE HİÇBİR ŞEKİLDE YANIT VERİLMEMİŞ, ÜYEMİZİN TALEBİ ZIMNEN REDDEDİLMİŞTİR”

“30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanı’nın 4198 sayılı kararı ile Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelik içeriğinde, ‘Aile hekimliğinde görev alan sağlık çalışanlarının aleyhine düzenlemeler bulunması, çalışma şartlarının ağırlaştırılması, fesih işlemlerinin kolaylaştırılması, iş yükünün artmasına karşılık ödemelerin azalması, iş güvencesinin ortadan kalkması, aile hekimliğinin işleyiş ve özüne zarar verilmesi’ nedenleriyle sendikamız da dahil olmak üzere, muhtelif sendika, oda, dernek ve diğer sağlık meslek örgütleri, ortak bir karar alarak, 16.08.2021 ve 27.08.2021 tarihlerinde ‘1 günlük iş bırakılmasına’ karar verilmiştir. Balıkesir’de bir ASM’de görev yapmakta olan sendikamız üyesi aile hekimi, 16.08.2021 ve 27.08.2021 tarihlerinde ‘iş bırakma eylemlerine’ katılım gösterilmiştir. Aile hekiminin, iş bırakma eylemlerine katılım göstermesi sonucunda ‘2021 Ağustos ayı için 08.09.2021 günü yapılan Aile Sağlığı Merkezi Gider Ödeneği’ eksik ödenmiştir. Eksik ödemenin yasal faiziyle birlikte kendisine ödenmesini talep eden üyemize, idarece hiçbir şekilde yanıt verilmemiş, üyemizin talebi zımnen reddedilmiştir.

“KESİNTİ YAPILAN ÖDENEĞİN YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE DAVALI İDARECE DAVACIYA ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR”

Sendikamız Genel Sağlık-İş’e hukuki destek için başvuran üyemize, derhal hukuki destek verilmiş, Sendikamız Hukuk Müşavirliği’nce Balıkesir 1. İdare Mahkemesi’nde iptal ve tam yargı davası açılarak, ‘Başvurunun, idare tarafından zımnen reddedilmesine dair idari işlemin iptaline, eksik ödenen Aile Sağlığı Merkezi Gider Ödeneği’nin, hak ediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte üyemize ödenmesine karar verilmesi’ talep edilmiştir. Yargılama sonucunda, Balıkesir 1. İdare Mahkemesi tarafından; ‘Bu durumda, davacının sendikaların yetkili kurullarınca alınan karara uyarak, Aile Hekimliği Yönetmeliği’ndeki değişiklikler nedeniyle düzenlenen iş bırakma eylemine katılmasından dolayı görevinin başında bulunmadığı anlaşılmış olup, sendikal eyleme destek niteliğinde olan göreve gelmeme eyleminin de kabul edilebilir bir mazeretle işlendiği sonucuna varıldığından, davacının 2021 Ağustos ayı için 08.09.2021 günü yapılan Aile Sağlığı Merkezi Gider Ödeneğinin … TL (net) eksik yatırılması nedeniyle eksik ödenen net … TL'nin, yasal faiziyle birlikte kendisine ödenmesine ilişkin başvurusuna cevap verilmeyerek zımnen reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan, Anayasa'nın 125’inci Maddesi'nin son fıkrası uyarınca, hukuka aykırılığı saptanan dava konusu işlem neticesinde, davacının yoksun kaldığı net … TL Aile Sağlığı Merkezi Gider Ödeneğinin kesinti yapılan 08.09.2021 tarihten itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi gerekmektedir’ gerekçesiyle davanın kabulüne, dava konusu zımni ret idari işleminin iptaline, haksız ve hukuka aykırı ASM Gider Ödeneği kesinti tutarının, hak ediş tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte üyemize ödenmesine karar verilmiştir.”

Kararı değerlendiren Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, şunları ifade etti:

“İŞ BIRAKMA EYLEMLERİ NEDENİYLE, DİSİPLİN CEZASI VERİLEMEYECEĞİ, SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN HAK EDİŞLERİNDEN ‘HAKSIZ KESİNTİLER’ YAPILAMAYACAĞI İDAREYE DERS OLARAK GÖSTERİLMEKTEDİR”

“Sağlık emekçileri, emeklerinin karşılığını alamazken, bu nedenle, iş bırakma eylemleri yapılıp, emeklerinin karşılığını alabilmek adına mücadele verirken, hukuka aykırılıkları dile getirirken, diğer yandan da haksız idari işlemlere, disiplin cezalarına maruz bırakılmakta, sağlık emekçilerinin hak edişlerinden haksız kesintiler yapılmaktadır. İş bırakma eylemleri nedeniyle sağlık emekçilerine verilen disiplin cezaları birer birer iptal ettirilmekte, yapılan haksız kesintiler, Genel Sağlık-İş’in girişimleri ile sağlık emekçilerine iade edilmektedir. İdareler, her ne kadar anlamamakta ısrar etmekte ise de iş bırakma eylemleri nedeniyle, disiplin cezası verilemeyeceği, iş bırakma eylemleri nedeniyle, sağlık emekçilerinin hak edişlerinden ‘haksız kesintiler’ yapılamayacağı, Genel Sağlık-İş tarafından, idareye ders olarak gösterilmektedir. Haklı iş bırakma eylemlerimiz karşısında disiplin cezaları verilmeye ve haksız kesintiler yapılmaya devam ettiği sürece, hukuka aykırı hareket eden idareler, karşılarında daima Genel Sağlık-İş’i bulacaklardır. Genel Sağlık-İş, üyelerinin, idarenin hukuka aykırı idari işlemleri altında ezilmesine asla izin vermeyecektir.”