112 milyon asılsız ihbar

Ücretsiz hizmet veren 112 hattına geçen yıl tam 112 milyon asılsız ihbar yapıldı. Görevliler boşu boşuna meşgul edildi

112 milyon asılsız ihbar
Tür­ki­ye­’nin Acil Sağ­lık Hat­tı 112’nin ge­rek­siz meş­gul edil­di­ği tes­pit edil­di. Acil Sağ­lık Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, 112 Acil Sağ­lık Hiz­met­le­ri am­bu­lans sa­yı­sı­nı­nı 12 yıl­da 6 kat ar­tır­dı.

2013’te 112 Acil Çağ­rı Hat­tı­’nı 115 mil­yon 456 bin 427 ki­şi ara­dı. Bu sa­yı­dan sa­de­ce 3 mil­yon 665 bin 407’si­nin acil va­ka ola­rak iş­lem gör­dü. Di­ğer çağ­rı­la­rın­sa asıl­sız ih­bar ol­du­ğu­nun al­tı çi­zil­di. Böy­le­ce 112 Hat­tı, 2013’te 111 mil­yon 791 bin 20 kez asıl­sız ih­bar al­dı.

AM­BU­LANS­LAR­LA UÇ­TU­LAR

112 sa­de­ce ka­ra am­bu­lans­la­rıy­la de­ğil de­niz, uçak ve he­li­kop­ter am­bu­lans­lar ile de hiz­met ve­ri­yor. Acil Sağ­lık Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de 17 he­li­kop­ter, 3 uçak ve 6 de­niz bot am­bu­lans bu­lu­nu­yor. He­li­kop­ter am­bu­lans­la 17 bin 905 has­ta ve­ya ya­ra­lı ta­şı­nır­ken, or­gan nak­li ama­cıy­la 122 trans­fer sağ­lan­dı.

İKİ YENİ HAT

Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve İle­ti­şim Ku­ru­lu, “130” kı­sa nu­ma­ra­sı­nın, “A­lo Ürün Gü­ven­li­ği­” adıy­la, “157”nin de “İn­san Ti­ca­re­ti Mağ­dur­la­rı­na Yar­dım ve İh­bar Hat­tı­” adıy­la il­gi­li bak­an­lık­la­ra tah­sis edil­me­si­ne ka­rar ver­di.  
Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2014, 10:32
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER