AFETLERDE VE ACİL DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI 25.05.2021, 07:37 26.05.2021, 23:06 Alparslan Can
AFETLERDE VE ACİL DURUMLARDA SAĞLIK  HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

25 Mayıs 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31491

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

AFETLERDE VE ACİL DURUMLARDA SAĞLIK

HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, afet ve acil durumlar ile insani yardım faaliyetleri kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin yurt içi ve yurt dışında kaliteli, etkin ve verimli olarak yürütülmesini planlamak ve sağlamak amacıyla zarar azaltma, hazırlık, erken uyarı, müdahale ve iyileştirme evrelerine ait faaliyetlerin gerçekleştirilmesine, sevk ve idaresine, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ulusal ve uluslararası afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmeti sunan ve bu hizmetin sunulmasıyla ilgili olan Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına, üniversitelere, kamu, özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait ve bunlar tarafından kurulan sağlık kurum/kuruluşlarını ve bunların hizmetle ilgili bütün faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 352 nci ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,

b) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknolojik veya insan kaynaklı olayı,

c) Afetlerde sağlık hizmetleri: Afetlere ve acil durumlara hazırlıklı olmak, afet ve acil durum oluştuktan sonra hızlı ve doğru müdahale ile ölüm, yaralanma ve sakatlıkların önlenmesi, hasta ve yaralıların tedavisi, ikincil hastalıkların önlenmesi, olağan halk sağlığı hizmetlerine en kısa sürede dönülmesi, bozulan sağlık hizmetleri alt yapısının düzeltilmesi ile ilgili tüm sağlık kurum ve kuruluşlarınca yapılan çalışmaları,

ç) Arındırma: Kişi, araç, malzeme ve binalar ile alanlar üzerinde etki gösteren kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin etki seviyesinin en aza indirilmesi için yapılan temizleme işlemini,

d) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

e) Birim: İl sağlık müdürlüğü acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlık bünyesinde oluşturulan afetlerde sağlık hizmetleri birimini veya bu görevi üstlenen birimi,

f) Birim sorumlusu: İl sağlık müdürlüğü acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlık bünyesinde oluşturulan afetlerde sağlık hizmetleri biriminin veya bu görevi üstlenen birimin sorumlusunu,

g) Bölge koordinatörü: Bölge koordinatörü ilin il sağlık müdürünü,

ğ) Bölge koordinatörü il: Bakanlıkça koordinatör il olarak belirlenen ve sorumluluk bölgesinde yer alan illerin, afetlerde ve acil durumlarda hazırlık, müdahale ve iyileştirme evreleri ile ilgili sunulacak sağlık hizmeti faaliyetlerini koordine eden, Bakanlıkça belirlenen illeri,

h) Destek çözüm ortağı: Çalışma gruplarında ana çözüm ortağı olarak görev alan Bakanlık kurum ve kuruluşlarının çalışmalarında destek olarak görev alan paydaşları,

ı) Destek iller: Bakanlık tarafından olay bölgesine destek olmak üzere belirlenecek il gruplarını,

i) Erken uyarı: Biyolojik, kimyasal, çevresel, radyolojik, nükleer veya kaynağı henüz bilinmeyen risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik erken tespit kapsamında yürütülen faaliyetleri,

j) Genel Müdürlük: Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

k) HAP: Hastane afet ve acil durum planını,

l) İl SAKOM: İl Sağlık Afet Koordinasyon Merkezini,

m) KBRN: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleeri,

n) Kitlesel organizasyonlar: Belirli bir yerde ve sürede insan topluluklarını bir araya getiren planlı ya da ani gelişen faaliyetler (miting, gösteri, tören, yürüyüş, fuar, konser, festival, spor müsabakaları, ulusal ve uluslararası organizasyonlar ve benzeri) ve düzenlemeleri,

o) Komuta kontrol merkezi (KKM): Acil sağlık çağrılarının karşılandığı ve ambulansların sevk ve idare edildiği merkezi,

ö) Medikal kurtarma: Afetlerde ve acil durumlarda, hasta ve yaralılara sağlık personeli tarafından olay yerinde başlatılan ve uygun sağlık tesisi veya ekiplerine teslim edilinceye kadar devam eden acil tıbbi müdahaleyi,

p) Müdür:İl sağlık müdürünü,

r) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,

s) SAKOM: Bakanlık Sağlık Afet Koordinasyon Merkezini,

ş) Seyyar hastane: Afetlerde ve acil durumlarda, insani yardım faaliyetlerinde, kitlesel organizasyonlarda, toplumsal olaylarda alınan sağlık tedbirleri ile her türlü nüfus hareketlerinde sağlık hizmeti verilmesi amacıyla hizmetin türüne göre, sağlık otoritesi tarafından bölgeye yönlendirilen, gerektiğinde yeri kolaylıkla değiştirilebilen her türlü araç gereç ve donanımı (şişme tip çadır, konstrüksiyonlu tip çadır ve konteyner tip seyyar hastaneler ile tarama, tanı ve tedavi üniteleri, mobil komuta araçları, gemi hastane, dekontaminasyon üniteleri ve benzeri) kapsayan sağlık ünitesini,

t) TAMP: Türkiye Afet Müdahale Planını,

u) UMKE: Ulusal medikal kurtarma ekiplerini,

ü) UMKE personeli: Afetlerde ve acil durumlarda görev yapmak üzere birime gönüllü olarak şahsen yazılı başvuru yapan sağlık personeli arasından seçilerek UMKE temel eğitimini başarı ile tamamlayan ve belge almaya hak kazanmış sağlık personelini,

v) UMKE sorumlusu: UMKE faaliyetlerinin planlanarak uygulanmasını sağlayan, en az 2 yıl UMKE personeli olarak görev yapmış ve Bakanlık tarafından onaylanmış personeli,

y) UMKE timi: Tercihen içerisinde en az bir hekim ile UMKE temel eğitimi almış beş sağlık personelinden oluşan özel donanımlı medikal müdahale ekibini,

z) Triyaj: Çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğu durumlarda, öncelikli tedavi ve nakli gerekenlerin tespiti amacıyla olay yerinde veya bunların ulaştırıldığı her sağlık kuruluşunda yapılan hızlı seçme ve kodlama işlemini,

aa) Triyaj kartı: Bakanlık tarafından yayımlanan ve hastaneler, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile UMKE timleri tarafından triyajda kullanılan kartı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Afetlerde ve Acil Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin

Planlaması, Koordinasyonu ve Yürütülmesi

Planlama, koordinasyon ve yürütme

MADDE 5 – (1) Afet yönetimi zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme evrelerini kapsar. Afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmetleri risk yönetimi ilkeleri doğrultusunda planlanır, koordine edilerek yönetilir.

(2) Ülke genelinde, afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmetleri Bakanlık merkez teşkilatı, bölge koordinatörlüğü ve il düzeyinde planlanır, koordine edilir ve yürütülür. Bakanlık düzeyinde Genel Müdürlük, bölge düzeyinde bölge koordinatörlüğü, il düzeyinde müdürlük yetkili ve sorumludur.

(3) Afetlerde ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri il düzeyinde müdür, acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkan ve acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı tarafından yürütülür.

(4) Afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmetleri ülke düzeyinde planlama ve koordinasyon, Bakanlıkta SAKOM ve illerde İl SAKOM tarafından yürütülür.

(5) Destek iller planlaması, Bakanlıkça belirlenen acil sağlık hizmetleri bölgeleri göz önüne alınarak hazırlanır. Birinci aşama destek iller söz konusu ilin bağlı bulunduğu bölgedeki illerdir. İkinci aşama destek iller, ilin bağlı olduğu bölgeye komşu olan bölgelerin içinde yer alan tüm illerdir.

(6) Mevcut A tipi 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarından ilin talebi ve Bakanlığın uygun görüşü ile afetlerde ve acil durumlarda öncelikli sağlık hizmeti sunacak istasyonlar belirlenir. Belirlenen bu istasyonlar olağan durumlarda 112 acil sağlık hizmeti sunumuna devam eder. Bu istasyonlarda UMKE temel eğitimi almış hekim, ambulans ve acil bakım teknikeri, acil tıp teknisyeni görev yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Afetlerde ve Acil Durumlarda Bakanlık Merkez Teşkilatı ve

Bağlı Kuruluşların Görev ve Sorumlulukları

Genel Müdürlüğün görev ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Genel Müdürlüğün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Afetlerde ve acil durumlarda ülke genelinde sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

b) UMKE’nin ihtiyacı olan her türlü lojistik malzeme ile araç-gereç ve ekipmanı temin etmek veya edilmesini sağlamak.

c) Yurt içinde afetlerde ve acil durumlarda medikal kurtarma ve acil sağlık hizmetleri ekiplerini organize etmek, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Yurt dışında meydana gelen afetlerde ve acil durumlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde sağlık ve insani yardım faaliyetlerine katılmak.

d) Bakanlık ve müdürlüklerin afetlerde ve acil durumlarda kullanacağı asgari malzeme standartlarını belirlemek ve temin edilmesini sağlamak.

e) KBRN olaylarına bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli koordinasyonu sağlamak.

f) KBRN olaylarında sağlık hizmetlerinde kullanılacak asgari standart malzemelerin belirlenmesi ve temin edilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak. Müdürlüklerde asgari standart malzemelerin bulunmasını sağlamak.

g) KBRN eğitimlerinin UMKE ve 112 acil sağlık hizmetleri personeline verilmesini sağlamak.

ğ) UMKE eğitici eğitimleri düzenlemek, ileri seviye eğitimler için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

h) TAMP kapsamında ulusal düzey sağlık çalışma grubu planını hazırlamak.

ı) İl düzeyinde hazırlanan sağlık afet ve acil durum planlarının hazırlanmasını koordine etmek.

i) HAP eğitici eğitimini düzenlemek.

j) Ulusal ve uluslararası tatbikat organizasyonları yapmak, yapılan tatbikatlara katılım sağlamak ve sağlatmak.

k) SAKOM’un her türlü haberleşme ve iletişim alt yapısının 7/24 kesintisiz çalışmasını temin etmek.

l) Afetlerde ve acil durumlarda sunulacak seyyar hastane hizmetlerini planlamak, gerekli hastane sistemlerinin temini ve muhafazası ile bu hastanelerin kurulumu ve işletilmesi ile ilgili personel planlamasını yapmak ve eğitim verilmesini sağlamak.

m) Afetlere ve acil durumlara yönelik sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbi ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek/yürütülmesini sağlamak.

Bakanlık Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Bakanlık Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) TAMP kapsamında hazırlanan ulusal düzey sağlık çalışma grubu planının hazırlanmasında Genel Müdürlüğe ve Bakanlığın destek çözüm ortağı olduğu kurumlara Genel Müdürlük koordinasyonunda destek olmak.

b) Afetlerde ve acil durumlarda rutin halk sağlığı hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için gerekli planlamaları ve çalışmaları yapmak.

c) 18/3/2020 tarihli ve 31072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği kapsamında EII ve EIII grubu hastanelerin afet ve acil durum planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Sağlık tehditlerine yönelik erken uyarı-cevap sistemini SAKOM ile koordineli olarak çalıştırmak. Erken uyarı ile tespiti yapılan bilgileri en kısa sürede SAKOM’a aktarmak.

d) KBRN olaylarında sorumluluk alanına giren numunelerin analizlerinin yapılması için gerekli olan laboratuvarı kurmak ve işletmek. Sonuç raporlarını Genel Müdürlüğe, SAKOM ve numunenin geldiği ilin müdürlüğüne göndermek.

e) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı bağışıklık sisteminin geliştirilmesi amacıyla, önleyici ve tedavi edici aşı, ürün veya ilaçları önceden temin etmek, stoklamak ve ihtiyaç bölgelerine sevk edilmesini sağlamak.

f) Olası yeni KBRN tehditlerine yönelik bilgilendirmeleri Genel Müdürlüğe yapmak ve gerekli önlemleri almak.

g) Hastane personeline Genel Müdürlük tarafından hazırlanan KBRN eğitim programlarının düzenlenmesini sağlamak.

ğ) Afetlerde ve acil durumlarda, halk sağlığı çalışmalarında ilgili kurum, kuruluş, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, çalışmaları planlamak ve koordine etmek.

h) Afetlere ve acil durumlara yönelik belirlenen tehdit ve tehlikelere yönelik halka ve sağlık personeline bilgilendirici kılavuz, poster, yayın ve benzeri iş ve işlemleri Genel Müdürlük koordinasyonunda yürütmek.

ı) Ortaya çıkan biyolojik atıkların kontrolü, takibi ve imhası için gereken önlemleri almak, görevli kurumlara çözüm önerileri sunmak.

Bakanlık Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Bakanlık Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) TAMP kapsamında hazırlanan ulusal düzey sağlık çalışma grubu planının hazırlanmasında Genel Müdürlüğe ve Bakanlığın destek çözüm ortağı olduğu kurumlara Genel Müdürlük koordinasyonunda destek olmak.

b) Afetlerde ve acil durumlarda rutin sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesini sağlamak için gerekli planlamaları yapmak ve uygulamak.

c) KBRN tehditlerinde etkilenenler için her ilde en az bir tane olmak üzere hastane/hastanelerin aktif hale getirilmesini ve ihtiyaç halinde arındırma ünitelerinin ve personelin kullanacağı kişisel koruyucu malzemelerin hazır halde tutulmasını sağlamak.

ç) Kamu hastanelerinin afetlerde ve acil durumlarda ihtiyacı olabilecek tıbbi malzeme ve sarflarını önceden temin etmek.

d) Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği kapsamında AI, AII, B, C, D ve EI grubu hastanelerin afet ve acil durum planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak.

e) Genel Müdürlük tarafından kurulan ve işletilen seyyar hastanelere personel, lojistik vb. desteği sağlamak.

f) Afetlerde ve acil durumlarda görev ve sorumluluk alanı ile ilgili bilgileri toplamak, değerlendirmek ve SAKOM’a iletmek.

g) KBRN tehditlerine yönelik hastanelerin her türlü ihtiyacını belirlemek ve planlamak.

ğ) Hastane personeline Genel Müdürlük tarafından hazırlanan KBRN eğitim programlarının düzenlenmesini sağlamak.

Bakanlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Bakanlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) TAMP kapsamında hazırlanan ulusal düzey sağlık çalışma grubu planının hazırlanmasında Genel Müdürlüğe ve Bakanlığın destek çözüm ortağı olduğu kurumlara Genel Müdürlük koordinasyonunda destek olmak.

b) Afetlerde ve acil durumlarda ülkenin kan ve kan ürünleri ihtiyacı için gerekli olan kan tahsisi planlarını hazırlamak ve güncel tutmak.

c) Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarının izin ve ruhsat aşamalarını, afetlere ve acil durumlara hazırlık ve müdahale açısından değerlendirmek.

ç) Afetlerde ve acil durumlarda özellikli sağlık hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak.

Bakanlık Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Bakanlık Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) TAMP kapsamında hazırlanan ulusal düzey sağlık çalışma grubu planının hazırlanmasında Genel Müdürlüğe ve Bakanlığın destek çözüm ortağı olduğu kurumlara Genel Müdürlük koordinasyonunda destek olmak.

b) Afetlerde ve acil durumlarda zarar görebilirliği azaltmak amacıyla sağlık yapılarının standartlarını belirlemek ve mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

c) Sağlık kurumlarındaki hasar tespit çalışmalarının ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yapılmasını sağlamak.

ç) Afetlere ve acil durumlara müdahale aşamasında ihtiyaç nedeniyle farklı şekilde düzenlenmesi gereken bina ve benzeri tesislerin yapısal düzenlemelerinin yapılmasını sağlamak.

d) Afet bölgesinde yer alan sağlık tesislerine hizmetin kesintisiz sunulmasını sağlamak amacıyla teknik destek sağlamak.

Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) TAMP kapsamında hazırlanan ulusal düzey sağlık çalışma grubu planının hazırlanmasında Genel Müdürlüğe ve Bakanlığın destek çözüm ortağı olduğu kurumlara Genel Müdürlük koordinasyonunda destek olmak.

b) Afetlerde ve acil durumlarda ihtiyaç olan bölgeye yönelik insan kaynakları politikasını ilgili kurum, kuruluşlar ve genel müdürlükler ile koordine ederek yürütmek.

Bakanlık Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Bakanlık Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) TAMP kapsamında hazırlanan ulusal düzey sağlık çalışma grubu planının hazırlanmasında Genel Müdürlüğe ve Bakanlığın destek çözüm ortağı olduğu kurumlara Genel Müdürlük koordinasyonunda destek olmak.

b) Bakanlığın merkez ve yerel düzeydeki sağlık tesislerinin bilgi sistemlerine yönelik her türlü uygulama geliştirmek, saldırıya karşı güvenliğini sağlamak, gerekli standartları belirlemek ve kurumların aldıkları tedbirleri takip etmek.

c) Afetlerde ve acil durumlarda bilgi sistemlerinin çalışır halde tutulması için planlama yapmak ve yürütmek.

Bakanlık Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Bakanlık Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) TAMP kapsamında hazırlanan ulusal düzey sağlık çalışma grubu planının hazırlanmasında Genel Müdürlüğe ve Bakanlığın destek çözüm ortağı olduğu kurumlara Genel Müdürlük koordinasyonunda destek olmak.

b) Afetlere ve acil durumlara yönelik eğitim kurumları ve basın yayın organları aracılığı ile toplumu bilgilendirmek, toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi ve farkındalıklarını artırmak, sorumluluk almalarını ve katılımlarını teşvik etmek.

c) Afetlere ve acil durumlara hazırlık kapsamında toplum afet bilincinin geliştirilmesine yönelik farkındalık çalışmaları yapmak.

ç) Afetlere ve acil durumlara yönelik Bakanlığın halkla ilişkilerini ve bilgi edinme hizmetlerini yürütmek.

Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) TAMP kapsamında hazırlanan ulusal düzey sağlık çalışma grubu planının hazırlanmasında Genel Müdürlüğe ve Bakanlığın destek çözüm ortağı olduğu kurumlara Genel Müdürlük koordinasyonunda destek olmak.

b) Afetler ve acil durumlar ile insani yardım operasyonlarında uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin planlamasını Genel Müdürlük ile koordinasyon içerisinde yürütmek.

c) Afetler ve acil durumlara yönelik uluslararası nitelikte toplantılar düzenlemek, uluslararası düzenlenen toplantılara ilgili kurum ve kuruluşların katılımını sağlamak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun görev ve sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) TAMP kapsamında hazırlanan ulusal düzey sağlık çalışma grubu planının hazırlanmasında Genel Müdürlüğe ve Bakanlığın destek çözüm ortağı olduğu kurumlara Genel Müdürlük koordinasyonunda destek olmak.

b) KBRN vakaları ile salgın ve bulaşıcı hastalıkların tedavisi ve kontrolü için gereken ilaç ve maddeleri sağlamak.

c) Afet ve acil durum bölgesinde hayati önemi haiz ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak.

ç) Afetlerde ve acil durumlarda görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerinden gelen bilgileri işlemek, işlettirmek ve SAKOM’a bildirmek.

d) Afetlerde ve acil durumlarda yurt dışından yapılacak ilaç, tıbbi ve teknik malzeme yardımlarının kabulüne ilişkin iş ve işlemleri, Genel Müdürlüğün koordinasyonunda yürütmek.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

MADDE 16 – (1) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) TAMP kapsamında hazırlanan ulusal düzey sağlık çalışma grubu planının hazırlanmasında Genel Müdürlüğe ve Bakanlığın destek çözüm ortağı olduğu kurumlara Genel Müdürlük koordinasyonunda destek olmak.

b) Uluslararası giriş noktalarında salgın hastalıklara karşı alınacak önlemleri diğer kurum ve kuruluşlarla planlamak ve uygulamak, KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı önlemlerin alınmasını koordine etmek.

c) Uluslararası giriş noktalarında göçmenlerin ilk sağlık denetimi ve sonrasında uygulanacak sağlık tedbirlerine yönelik usul ve esasları ilgili kurumlarla birlikte belirlemek, göçmenlerin geldiği ülkelerdeki sağlık risklerini analiz ederek riskli durumlar konusunda SAKOM, KKM ve diğer ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek.

ç) Uluslararası giriş noktalarındaki halk sağlığı risklerine yönelik risk yönetimi sürecini yürütmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Afetlerde ve Acil Durumlarda Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatları

ile Üniversite ve Özel Hastanelerin Görev ve Sorumlulukları

Müdürlüğün görev ve sorumlulukları

MADDE 17 – (1) Müdürlüğün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Afetlerde ve acil durumlarda il genelinde Bakanlık bağlı kuruluş ve hizmet birimlerinin tüm taşra teşkilatlarını koordine etmek, çalışmaların yürütülmesini sağlamak ve diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

b) Afetlere ve acil durumlara yönelik zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme evreleri kapsamında yapılan tüm faaliyetleri il düzeyinde planlamak ve uygulamak.

c) Afetlere ve acil durumlara müdahale edecek UMKE timlerini oluşturmak, gerekli araç donanım ve malzeme teminini sağlamak, eğitim, tatbikat ve faaliyetleri planlamak, gerçekleştirmek ve raporlamak.

ç) SAKOM, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı ve ilgili diğer kurumlar arasındaki bilgi akışının kesintisiz sürdürülmesini sağlamak.

d) İl düzeyinde sağlık afet ve acil durum planlarını hazırlamak, koordine etmek, incelemek ve onay makamına göndermek.

e) Seyyar hastaneleri kurmak, işletmek, personel, lojistik ve benzeri desteği sağlamak.

f) Afetlerin ve acil durumların sonlanmasını takiben hazırlanan değerlendirme raporlarının SAKOM’a gönderilmesini sağlamak.

g) Afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbi ve teknik malzemelere yönelik planlama yapmak, koordine etmek ve temin edilmesini sağlamak.

ğ) Afetlerde ve acil durumlarda yapılan müdahalelerde Genel Müdürlük tarafından hazırlanan Triyaj Kartı kullanımını sağlamak.

Bölge koordinatörü ilin görev ve sorumlulukları

MADDE 18 – (1) Bölge koordinatörü ilin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bakanlıkça belirlenen acil sağlık hizmetleri bölgelerinde yer alan sorumluluk bölgesindeki illerin afetlere ve acil durumlara yönelik hazırlık, müdahale ve iyileştirme evreleri ile ilgili sunulacak sağlık hizmeti faaliyetlerini koordine etmek.

b) Bölge koordinatörü il ve bağlı illerin yıl içerisinde ve bir sonraki yıla ait eğitim, tatbikat ve diğer faaliyetlerinin planlanmasını ve raporlanmasını koordine etmek, düzenlemek ve Bakanlığa bildirmek.

c) Yurt içi ve yurt dışında meydana gelebilecek afetlere ve acil durumlara müdahale sürecinde Bakanlıkça talep edilen personel, lojistik ve teknik tüm malzemelerin temin edilmesini koordine etmek.

ç) Afetlerde ve acil durumlarda kullanılmak üzere bölgesine bağlı illerde bulunan lojistik malzemelerin stok seviyesini, miad ve kullanılabilirlik durumunun kontrolünü yaparak Bakanlığa bildirmek.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının görev ve sorumlulukları

MADDE 19 – (1) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) İl düzeyinde hazırlanan sağlık afet ve acil durum planlarının hazırlanmasında müdürlüğe destek hizmeti vermek.

b) Ulusal giriş noktalarında tehlikeli madde ve salgın hastalıklara karşı önlem almak.

c) Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak, tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak.

ç) Afetlerin ve acil durumların sonlanmasını takiben hazırlanan değerlendirme raporlarının müdürlüğe teslim edilmesini sağlamak.

Üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin görev ve sorumlulukları

MADDE 20 – (1) Üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) İl düzeyinde hazırlanan sağlık afet ve acil durum planlarının hazırlanmasında müdürlüğe destek hizmeti vermek.

b) Hastane Afet ve Acil Durum Planlarını (HAP) hazırlamak ve planları üniversite hastaneleri için üniversite rektörlüğüne, özel hastaneler için müdürlüğün sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlığına incelenmesi amacıyla göndermek.

c) Afetlerde ve acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik ve depolama faaliyetlerini yürütmek.

ç) Afetlerde ve acil durumlarda rutin hastane hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

d) Afetlerde ve acil durumlarda Bakanlık tarafından kurulan veya işletilen sağlık tesislerine ihtiyaç halinde personel ve lojistik destek sağlamak.

e) Afetlerin ve acil durumların sonlanmasını takiben hazırlanan değerlendirme raporlarının müdürlüğe teslim edilmesini sağlamak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi

Ulusal medikal kurtarma ekipleri (UMKE)

MADDE 21 – (1) UMKE; müdürlüklerde, birime bağlı olarak yurt içi ve yurt dışında olası afetlerde ve acil durumlarda ihtiyaca uygun donatılmış ekipler aracılığıyla en kısa sürede medikal kurtarma ve nakil hizmetlerinin sunulması ile seyyar hastanelerin kurularak işletilmesi amacıyla oluşturulur.

(2) UMKE, afetlerde ve acil durumlarda sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımlara özel eğitimli ve donanımlı personel ile destek verir.

(3) UMKE personeli öncelikle kendi kurumunda asli görevini yapar, afetlerde ve acil durumlarda ise Bakanlıkça veya müdürlükçe yapılacak görevlendirmelere katılım sağlar.

(4) Müdürlükçe UMKE’nin planlama, uygulama ve koordinasyonu ile ilgili görevlerini yürütmek üzere UMKE sorumlusu belirlenir.

(5) Müdürlükçe UMKE sorumlusu olarak belirlenen personel Bakanlık Onayı için Genel Müdürlüğe bildirilir. Onay sürecinde bu görev, birim sorumlusu tarafından yürütülür.

(6) UMKE personeline Temel UMKE Eğitimi verilir. Eğitimler ile ilgili usul ve esaslar yönerge ile belirlenir.

Afetlerde sağlık hizmetleri birimi

MADDE 22 – (1) Müdürlüğün afetlere ve acil durumlara yönelik zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme evreleri kapsamında yapılacak faaliyetleri planlamak, koordine etmek, yürütmek, eğitim yapmak ve raporlamak amacıyla kurulan, en az 2 sağlık personelinden oluşan birimdir. Birimin görevleri şunlardır:

a) Planlama ve değerlendirme ile ilgili görevler;

1) İl düzeyinde hazırlanan sağlık afet ve acil durum planlarının hazırlanmasını ve güncellenmesini koordine etmek, ilgili birimlere iletmek ve uygulanmasını sağlamak.

2) Bölge ve il düzeyinde tatbikat organizasyonlarını planlamak.

3) Bakanlığın bilgisi ve onayı ile afet ve acil durumlar ile ilgili ulusal ve uluslararası organizasyonlara ve projelere katılmak, hazırlamak ve yürütmek.

4) Üniversite rektörlüğü, belediye başkanlığı, müdürlüğün kamu hastaneleri, halk sağlığı ve sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlıkları tarafından gönderilen HAP’ları, HAP standart denetleme formuna göre değerlendirmek ve onaya sunmak.

5) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik planlama ve hazırlık süreçlerini yönetmek.

6) Yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını hazırlamak.

b) Tatbikat ve operasyonlar ile ilgili görevler;

1) UMKE timleri oluşturmak, afetlerde ve acil durumlarda sevk ve idaresini sağlamak, koordine etmek.

2) Meydana gelecek afetlerde ve acil durumlarda medikal kurtarma ve sağlık hizmetlerinin sunumunu ilgili tüm taraflarla iş birliği ve koordinasyon içinde yürütmek.

3) Bakanlık izni ile ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak, icra etmek ve raporlamak.

4) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik müdahale amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak.

5) Afetlerde ve acil durumlarda sahada sağlık hizmetleri sunan tüm sağlık ekiplerinin ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçların temin edilmesini koordine etmek.

6) Afetlerde ve acil durumlarda Bakanlıkça yapılacak görevlendirmelerde personel teminini sağlamak. İlde bulunan UMKE personelinin her an göreve hazır olmasını sağlamak ve iletişim zinciri oluşturmak.

c) Lojistik, ulaştırma ve haberleşme ile ilgili görevler;

1) Afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemeler ile diğer araç ve gereçlere yönelik planlama, tedarik, dağıtım, depolama faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.

2) Afetlerde ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri için kaynak envanterinin güncel olarak tutulmasını sağlamak.

3) Yurt içi ve yurt dışında meydana gelebilecek afetlerde ve acil durumlarda kullanılacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik ve benzeri tüm lojistik malzemeler ile seyyar hastane sistemleri, personel barınma üniteleri ve hastane donanımlarının her an göreve hazır halde tutulmasını ve olay yerine en kısa sürede ulaştırılmasını sağlamak.

ç) Eğitim ile ilgili görevler;

1) Afetlerde ve acil durumlarda görevlendirilecek personele yönelik Bakanlıkça belirlenen eğitimleri planlamak ve gerçekleştirmek.

2) Bakanlığın onayı ile afetlerde ve acil durumlarda görev alacak sağlık personelinin yetiştirilmesi amacıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve düzenlenen eğitimlere katılmak.

3) UMKE personelinin eğitimlerini planlamak, gerçekleştirmek ve raporlamak.

4) HAP uygulayıcı eğitimini koordine etmek.

d) Bilgi işlem ve arşiv ile ilgili görevler;

1) İlin afetlerde ve acil durumlara ait veri envanterini hazırlamak. Birime ait tüm bilgilerin kayıtlarını tutmak ve arşivlemek.

2) UMKE personel başvuru ve bilgi formlarını hazırlamak, güncellemek ve Bakanlığa bildirmek.

3) Hazırlanan raporlar ve planları Bakanlığa bildirmek.

4) Afetlerde ve acil durumlarda tüm bilgi ve belgeleri arşivlemek, raporlamak ve Bakanlığa bildirmek.

(2) Birim tarafından gerçekleştirilecek tüm faaliyetler birim sorumlusu tarafından yürütülür.

Çalışma saatlerinin düzenlenmesi

MADDE 23 – (1) UMKE personelinin Bakanlıkça veya ilgili valilikçe onaylanmış UMKE faaliyetleri kapsamında eğitim, kurs, toplantı, seminer, konferans, tatbikat (gece açık arazi üzerinde konaklamalı ve süreklilik arz eden tatbikatlar dahil), seyyar hastanelerin kurulması, kaldırılması, bakımı, onarımı ve benzeri faaliyetlere katılması durumunda, faaliyet süresinin 8 saatten az olmaması kaydıyla, her bir gün 8 saat olarak aylık çalışma süresinden sayılır. Söz konusu faaliyetlerin 8 saatten az sürmesi halinde, faaliyete esas saatler aylık çalışma süresinden sayılır.

(2) UMKE Personeli tarafından gerçekleştirilen medikal kurtarma operasyonlarında geçen sürelerin tamamı aylık çalışma süresinden sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Acil sağlık hizmetleri bölgeleri

MADDE 24 – (1) Acil sağlık hizmetleri bölgeleri, Bakanlıkça belirlenip ilgili birimlere duyurulur.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

banner257
Yorumlar (0)
23
açık
Günün Anketi Tümü
Oturduğunuz binanın 6.5 ve üstü büyüklüğünde bir depreme dayanacağını düşünüyor musunuz?
Namaz Vakti 22 Haziran 2021
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:11
İkindi 17:11
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@