Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakcı, altı siyasi partinin Kurumsal Reformlar Komisyonu toplantısının ardından, “Başlangıçta Cumhurbaşkanı’na, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçildiğinde ise Başbakan’a doğrudan bağlı Strateji ve Planlama Teşkilatı’nı ivedilikle kuracağız. Bu teşkilat, küresel gelişmelerle bütünleşik olarak, tüm kesimleri kapsayacak bütüncül bir yaklaşımla sürdürülebilir kalkınma hedefleri ekseninde ulusal, bölgesel ve sektörel bazda strateji, reform, plan ve programları hazırlayacaktır… Strateji ve Planlama Teşkilatı; merkez teşkilatı, Yüksek Planlama ve Koordinasyon Kurulu (YPK), Ekonomik ve Sosyal Konsey Sekretaryası, dış temsilcilikler (AB, OECD, DTÖ vb.), özel ihtisas komisyonlarından oluşacaktır. Amacımız, gereksiz bürokrasinden uzak duracak ve meselelere stratejik düzeyde yaklaşan dinamik bir teşkilat kurmaktır” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakcı, altı siyasi partinin Kurumsal Reformlar Komisyonu toplantısının ardından, “Başlangıçta Cumhurbaşkanı’na, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçildiğinde ise Başbakan’a doğrudan bağlı Strateji ve Planlama Teşkilatı’nı ivedilikle kuracağız. Bu teşkilat, küresel gelişmelerle bütünleşik olarak, tüm kesimleri kapsayacak bütüncül bir yaklaşımla sürdürülebilir kalkınma hedefleri ekseninde ulusal, bölgesel ve sektörel bazda strateji, reform, plan ve programları hazırlayacaktır… Strateji ve Planlama Teşkilatı; merkez teşkilatı, Yüksek Planlama ve Koordinasyon Kurulu (YPK), Ekonomik ve Sosyal Konsey Sekretaryası, dış temsilcilikler (AB, OECD, DTÖ vb.), özel ihtisas komisyonlarından oluşacaktır. Amacımız, gereksiz bürokrasinden uzak duracak ve meselelere stratejik düzeyde yaklaşan dinamik bir teşkilat kurmaktır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı Feridun Bilgin, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve Saadet Partisi Ekonomik İşler Başkanı Sabri Tekir'den oluşan Kurumsal Reformlar Komisyonu, yaptıkları çalışmalara ilişkin hazırladıkları raporu bugün Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi’ndeki toplantıda açıkladı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakcı, komisyonda kurulmasına karar verilen Strateji ve Planlama Teşkilatı’nı ilişkin bilgi verdi. Çanakcı, şunları söyledi:

“Dünya ekonomisi belirsizliklerin, risk ve fırsatların yoğun olduğu bir döneme girmiştir. Ülkemizde bu dönemin gerekleriyle uyumlu stratejileri oluşturacak kurumsal bir yapıya şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Öte yandan ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında yaygınlaşan günübirlik, hesapsız, veri ve analize dayanmayan, kurumlar arası iş birliğinden uzak politika geliştirme ve karar alma yaklaşımının yerine kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlara dayanan, kurumlar arası koordinasyonu esas alan bir yönetim anlayışına geçilmesi gerektiği çok açıktır.

“STRATEJİ VE PLANLAMA TEŞKİLATI’NI İVEDİLİKLE KURACAĞIZ”

Bu çerçevede, başlangıçta Cumhurbaşkanı’na, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçildiğinde ise Başbakan’a doğrudan bağlı Strateji ve Planlama Teşkilatı’nı ivedilikle kuracağız. Bu teşkilat, küresel gelişmelerle bütünleşik olarak, tüm kesimleri kapsayacak bütüncül bir yaklaşımla sürdürülebilir kalkınma hedefleri ekseninde ulusal, bölgesel ve sektörel bazda strateji, reform, plan ve programları hazırlayacaktır. Ülkemizin gelişmişlik düzeyini, milletimizin refahı ve huzurunu artırmaya yönelik bu çalışmalar, verimliliği, yenilikçiliği ve teknolojik gelişmeyi esas alan bir anlayışla gerçekleştirilecektir.

Strateji ve Planlama Teşkilatı şu temel görevleri yerine getirecektir:

- Makroekonomik, sektörel ve bölgesel bağlamda ekonomik ve sosyal hedefleri belirleme ve uygulamada hükümete danışmanlık yapmak.

- Uzun vadeli strateji, plan ve programları hazırlamak, izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.

- Karar alma süreçlerinde tutarlılığı sağlayacak bir model altyapısını oluşturmak suretiyle karar alıcılar için sürdürülebilir hedefleri içeren seçenekleri geliştirmek.

- Uzun vadeli perspektifle kamu, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve akademi ile yakın iş birliği ve koordinasyon içinde kurumsal ve yapısal dönüşümü sağlayacak reform önerilerini geliştirmek.

- Kamu kurumlarının stratejik planlarının usul ve esaslarını belirleyerek plan ve programlarda belirlenen hedeflere uygunluğunu kontrol edecek merkezi uyumlaştırma fonksiyonunu yerine getirmek.

“AMACIMIZ, GEREKSİZ BÜROKRASİNDEN UZAK DURACAK VE MESELELERE STRATEJİK DÜZEYDE YAKLAŞAN DİNAMİK BİR TEŞKİLAT KURMAKTIR”

Strateji ve Planlama Teşkilatı’nı tasarlarken organları ve yapısının tüm paydaşlarla daimi ve yaşayan bir ilişkiyi tesis edecek şekilde olmasına özel önem gösterdik. Bu çerçevede Strateji ve Planlama Teşkilatı; merkez teşkilatı, Yüksek Planlama ve Koordinasyon Kurulu (YPK), Ekonomik ve Sosyal Konsey Sekretaryası, dış temsilcilikler (AB, OECD, DTÖ vb.), özel ihtisas komisyonlarından oluşacaktır. Amacımız, gereksiz bürokrasinden uzak duracak ve meselelere stratejik düzeyde yaklaşan dinamik bir teşkilat kurmaktır.

Bu anlayışla kurumun merkez teşkilatı, dinamik gelişmelere hızla adapte olacak bir şekilde esnek bir çerçevede oluşturulacaktır. Strateji ve Planlama Teşkilatı, faaliyetlerini, katılımcılığı esas alarak, ortak akıl ve istişareyle, sorunların kök sebeplerine odaklanarak, paydaşlarla etkili iş birliği içinde, yerel, ulusal ve uluslararası gelişme ve dinamikleri yakından takip ederek yürütecektir.

Fırat Kalkanı'nda 5 terörist etkisiz! Fırat Kalkanı'nda 5 terörist etkisiz!

Bu kapsamda; planda belirlenen stratejik sektörlerde dinamik bir yapıda, daimi ve geçici özel ihtisas komisyonları kurularak iş dünyası, akademi ve sivil toplum kuruluşlarıyla iç içe bir çalışma ortamı sağlanacaktır. Planlama sektör uzmanları, çalışmalarına girdi olmak üzere düzenli aralıklarla ve gündemli olarak saha ziyaretleri yapacak, sektörlerindeki kuruluşlarla fikir alışverişinde bulunacaktır.

Yerel kalkınma anlayışının uygulanması ve geliştirilmesinde motor görevi üstlenecek şekilde yapılandırılacak olan kalkınma ajansları; ulusal, bölgesel, kentsel ve kırsal kalkınma arasında tamamlayıcılık ve sinerji oluşturmak üzere yerel sorunlara yönelik geliştirilen politika demetlerinin sonuçlarını, girdi olarak kullanılmak üzere yıllık bazda Strateji ve Planlanma Teşkilatı’na raporlayacaktır. Proje ömrüyle sınırlı olmak üzere yerli ve yabancı uzmanlar sözleşmeli olarak istihdam edilebilecek; politika üretimi, araştırma ve karar süreçlerinde deneyimlerinden yararlanılacaktır.

Uluslararası kurumların ülkemizin uluslararası rekabet gücünü etkileyecek politika ve düzenlemeleri, sınırlı sayıda dış temsilciler yardımıyla yerinde ve yakından izlenecek; yeni düzenlemeler ve gelişmeler, politika tasarımına girdi oluşturacak şekilde raporlanacaktır.

Teşkilat, tüm kamu ve özel kuruluşlarla yakın iş birliği içinde çalışacak ve ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri ilgili kurumlardan doğrudan toplama yetkisine sahip olacak; tüm kurumlar istenen bilgileri en kısa sürede vermekle mükellef olacaklardır.

“YÜKSEK PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU (YPK)”

Kamu kuruluşları arasındaki koordinasyon ve ilgili paydaşların kurumsal bir yapıda karar süreçlerine katılımı, Yüksek Planlama ve Koordinasyon Kurulu (YPK) vasıtasıyla sağlanacaktır. YPK, öncelikle Cumhurbaşkanı, parlamenter sisteme geçildiğinde de Başbakan’ın başkanlığında, Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanları ile Strateji ve Planlama Teşkilatı Müsteşarı’ndan oluşur. Gündeme göre diğer bakan, müsteşar ve başkanlar da toplantılara davet edilebilir.

Makroekonomik, finansal, sektörel ve teşvik politikalarının ana esasları YPK’da görüşülür. Bu alanlardaki düzenlemeler, YPK’ya, ilgili birimlerce hazırlanmış etki analizleri ile birlikte gönderilir. YPK’da onaylanmamış taslaklar TBMM’ye sevk edilemeyecek veya uygulamaya konulamaz. Kamu yatırımlarının sektörel dağılımının belirlenmesi, belirli bir tutarın üzerindeki kamu yatırımları YPK tarafından karara bağlanır.

Büyük ölçekli, ekonominin rekabet gücünü artıracak, dışa bağımlılığı azaltacak, yüksek sermaye gerektiren imalat sektörü yatırımları başta olmak üzere devletin katkısıyla gerçekleştirilecek projelere yönelik iş ve iş birliği modelleri ile kamu-özel iş birliği yatırımları, ancak YPK kararı/onayı ile uygulamaya konulabilir.”