112'LER BELEDİYELERE Mİ DEVREDİLİYOR?

112 Çağrı merkezleri ve ambulanslar tüm çalışanları ile Sağlık Bakanlığından Valilik ve Belediyelere mi devrediliyor?

112'LER BELEDİYELERE Mİ DEVREDİLİYOR?
 Bazı kanunlarda değişiklik yapan teklife göre, 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla, olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla 4 bin sporcu yetiştirilecek
- Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez teşkilatına 28 kadro ihdas edilecek.

- Uzman erbaş kadrosu 3 bin artırılacak

-İstanbul'da Dünya Eğitim Vakfı tarafından, "Biruni Üniversitesi" adı altında, yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak

-Orman köylüsüne tanınan hak ve imtiyazlardan yararlanan belde sakinleri, beldenin mahalleye dönüştürülmesinin ardın da aynı hak ve imtiyazlardan yararlananmaya devam edecek

-Gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları inşası için yapılacak harcamalarda gelir ve kurumlar vergisi indirimi yapılacak

- 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla, olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla 4 bin sporcu yetiştirilecek.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklife göre, kamu tüzel kişileri ortak oldukları kooperatiflerin yönetim kurullarında üye tamsayısının çoğunluğunu geçmemek üzere üye bulundurabilecek. Bu hakkını kullanmak isteyen kamu tüzel kişileri, yönetim kurulu üyelerinin seçileceği genel kurula adaylarını önerecek. Genel Kurul bu şekilde seçilecek üyeleri kamu tüzel kişilerince önerilen adaylar arasından seçecek. Kamu tüzel kişisinin önereceği adaylarda kooperatife ortaklık şartı aranmayacak.

Bu şekilde seçilen yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından seçilen diğer üyelerin hak, yetki ve görevlerine haiz olacak. Kamu tüzel kişileri, bu üyelerin kooperatif yönetim kurulu üyesi sıfatıyla işledikleri fiillerden ve yaptıkları işlemlerden dolayı kooperatife ve onun alacaklılarıyla ortaklarına karşı sorumlu olacak.

Ortağı olduğu kooperatifin yönetim kurulunda üye bulundurmak isteyen kamu tüzel kişisinin, kooperatife yazılı talebini izleyen iki ay içerisinde toplanacak şekilde genel kurul yönetim kurulunca toplantıya çağrılacak. Bu süre içerisinde genel kurul toplanamadığı takdirde, ilgili kamu tüzel kişisince Bakanlığa yapılacak başvuru üzerine, genel kurulu çağrı yetkisi başvuru sahibine verilebilecek. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevi bu genel kurulun toplantı tarihinde sona erecek.

Kooperatiflerin yapacakları genel kurul, olağan genel kurulların usul ve çoğunluğuna göre toplanacak ve karar verecek.

17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda işyerlerinin ağır hasar görmesi nedeniyle bireysel borçlanmada bulunan veya bulunmayan hak sahiplerinden üst üste üç taksidini ödememiş olanların veya taksitlerini ödemekle birlikte kendi istekleriyle hak sahipliğinden vazgeçtiklerini beyan edenlerin hak sahipliği, il idare kurulu kararıyla düşürülecek ve bu işyerleri tapu sicilinde Hazine adına tescil edilecek.

Sosyal Hizmetler Kanunu ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu'na göre harçlık ödenenler ile malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanlar da muhtaç olarak kabul edilemeyecek ve kendilerine bu düzenleme hükümlerine göre aylık bağlanamayacak.

Spor Genel Müdürlüğü'nce 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla, olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4 bin sporcu yetiştirilecek.

Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı iaşe, ibate ve yol giderleri Genel Müdürlük tarafından karşılanacak. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere her ay harçlık ödenecek. Yapılan harçlık ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayda bir ödenecek ve bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemeyecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Rehberlik ve Denetim Başkanlığı kurulacak. "Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki her türlü kurum, kuruluş ve federasyonların faaliyet ve işlemleri ve personeli ile ilgili usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmalar yapmak, uygulamada görülen aksaklıklar hakkında önerileri rapor halinde sunmak" başkanlığın görevleri arasında yer alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez teşkilatına 28 kadro ihdas edilecek.

Mesleğe yarışma ve yeterlik sınavı ile girenlerden denetçi, müfettiş ve kontrolör olanlar, denetçi kadrolarına atanabilecek. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, 1. hukuk müşaviri ile ilgili daire başkanlarının görevleri sona erecek; bakanlık müşaviri kadrolarına atanacak. Bu kişiler, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilebilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunca tasdik edilen Jandarma Genel Komutanlığı 2014 yılı fiili kadro kitapçığında yer alan uzman erbaş kadrosu, 3 bin artırılacak.

Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında harçlık verilen yaşlılar ile malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanların bütün ihtiyaçları karşılandığı için, bu kişiler muhtaç olarak kabul edilmeyecek. Sosyal yardımlarda mükerrerliğin önlemesi amacıyla, söz konusu kişilere, "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında aylık bağlanmayacak.

-Yeni vakıf üniversitesi kurulacak

İstanbul'da Dünya Eğitim Vakfı tarafından, "Biruni Üniversitesi" adı altında, yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak. Üniversite Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Eğitim, Mühendislik fakülteleri ile meslek yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşacak.

Orman köylüsüne tanınan hak ve imtiyazlardan yararlanan belde sakinleri, beldenin mahalleye dönüştürülmesinin ardın da aynı hak ve imtiyazlardan yararlanabilecek.

Kişi, kurum ve kuruluşların gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları inşası için yapacakları harcamaların ya da bu tesislerin inşası için yapacakları her türlü bağış ve yardımlarda gelir ve kurumlar vergisi indirimi yapılacak.

-Bahis ve şans oyunlarında yeni düzenleme

Teklif, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a, yönetmelikle düzenlenecek usul ve esasları belirleyen bir madde eklenmesi öngörülüyor.

Maddeye göre, yönetmelikle düzenlenecek usul ve esaslar şöyle:

" Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynatılması, oyun planı, ikramiye ödeme usulü, başta bayilik verilmesi olmak üzere bayiler hakkındaki tüm işlemler ve oyunların oynatılması ile ilgili usul ve esaslar,

Sabit ihtimalili ve müşterek bahis oyun programlarında yer alanlara ödenecek isim haklarına ilişkin usul ve esaslar,

Teşkilat Başkanlığı birimleri ile temsilciliklerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar,

Personelin hizmete alınma, nitelik, atanma, yer değiştirme, ilerleme, hak ve yükümlülükleri ve diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar,

Teşkilat Başkanlığına ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına dair muhasebe hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar."

İŞTE TEKLİFİN TAM METNİ
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda üye bulundurma hakkı

EK MADDE 4- Kamu tüzel kişileri bu Kanunun 9 uncu maddesine göre ortak oldukları kooperatiflerin yönetim kurullarında üye tamsayısının çoğunluğunu geçmemek üzere üye bulundurabilirler. Bu hakkım kullanmak isteyen kamu tüzel kişileri, yönetim kurulu üyelerinin seçileceği genel kurula adaylarını önerir. Genel kurul bu şekilde seçilecek üyeleri kamu tüzel kişilerince önerilen adaylar arasından seçer. Kamu tüzel kişisinin önereceği adaylarda kooperatife ortaklık şartı aranmaz.

Bu şekilde seçilen yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından seçilen diğer üyelerin hak, yetki ve görevlerini haizdir. Kamu tüzel kişileri, bu üyelerin kooperatif yönetim kurulu üyesi sıfatıyla işledikleri fiillerden ve yaptıkları işlemlerden dolayı kooperatife ve onun alacaklılarıyla ortaklarına karşı sorumludur. Tüzel kişinin rücu hakkı saklıdır."

MADDE 2-1163 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmüne göre ortağı olduğu kooperatifin yönetim kurulunda üye bulundurmak isteyen kamu tüzel kişisinin, kooperatife yazılı talebini izleyen iki ay içerisinde toplanacak şekilde genel kurul yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Bu süre içerisinde genel kurul toplanamadığı takdirde, ilgili kamu tüzel kişisince Bakanlığa yapılacak başvuru üzerine, genel kurulu çağrı yetkisi başvuru sahibine verilebilir. Bu toplantı gündeminde, kooperatif anasözleşmesinin bu Kanunun ek 4 üncü madde hükmüne intibakının ve yönetim kurulu üye seçiminin bulunması zorunludur. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevi bu genel kurulun toplantı tarihinde sona erer.

Kooperatiflerin birinci fıkra uyarınca yapacakları genel kurul, olağan genel kurulların usul ve çoğunluğuna göre toplanır ve karar verir."

MADDE 3- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun geçici 23 üncü maddesinin birinci cümlesine "il idare kurulu kararıyla düşürülür" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve bu işyerleri tapu sicilinde Hazine adına tescil edilir." ibaresi eklenmiş ve son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 - 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşım Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ayrıca, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 11 inci maddesine göre harçlık ödenenler ile malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanlar da muhtaç olarak kabul edilemez ve kendilerine bu Kanun hükümlerine göre aylık bağlanamaz."

MADDE 5 - 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ayrıca, 2828 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine göre harçlık ödenenler ile mallan ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanlar da muhtaç olarak kabul edilemez ve kendilerine bu Kanun hükümlerine göre aylık bağlanamaz."

MADDE 6- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Biruni Üniversitesi

EK MADDE 156- İstanbul'da Dünya Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kuramlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Biruni Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Tıp Fakültesinden,

b) Diş Hekimliği Fakültesinden,

c) Eczacılık Fakültesinden,

ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

d) Eğitim Fakültesinden,

e) Mühendislik Fakültesinden,

f) Meslek Yüksekokulundan,

g) Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,

ğ) Fen Bilimler Enstitüsünden,

h) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur."

MADDE 7- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı'Belediye Kanununun 12 nci maddesinin son fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu hüküm, belde iken sakinleri orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan yararlanan mahalleye dönüştürülen beldeler için de geçerlidir."

MADDE 8- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan "Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 2- a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının oynatılması, oyun planı, ikramiye ödeme usulü, başta bayilik verilmesi olmak üzere bayiler hakkındaki tüm işlemler ve oyunların oynatılması ile ilgili usul ve esaslar,

b) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyun programlarında yer alanlara ödenecek isim haklarına ilişkin usul ve esaslar,

c) Teşkilat Başkanlığı birimleri ile temsilciliklerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar,

ç) Personelin; hizmete alınma, nitelik, atanma, yer değiştirme, ilerleme, hak ve yükümlülükleri ve diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esaslar,

d) Teşkilat Başkanlığına ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına dair muhasebe hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar,

yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 11- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Olimpik sporculara yardım

GEÇİCİ MADDE 13- Genel Müdürlük tarafından 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4000 sporcu yetiştirilir.

Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı iaşe, ibate ve yol giderleri Genel Müdürlük tarafından karşılanır. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinde farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenir.

Spor branşlarının ve sporcuların tespiti, verilecek harçlığın tutan, iaşe, ibate ve yol giderlerinin karşılanması ile harçlık ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Genel Müdürlük tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

Bu maddeye göre yapılan harçlık ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayda bir ödenir ve bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemez."

MADDE 12- 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "iki" ibaresi "dört" olarak değiştirilmiş ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ç) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı."

MADDE 13- 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 8/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

MADDE 8/B- (1) Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların personeline rehberlik etmek,

b) Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki her türlü kurum, kuruluş ve federasyonların faaliyet ve işlemleri ve personeli ile ilgili usülsüzlükleri önleyici,' eğitici ve rehberlik yaklaşımım ön plana çıkaran bir anlayışla denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmalar yapmak.

c) Bakanlığın görev, hizmet ve amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi ile mevzuata, stratejik plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmeye yönelik olarak uygulamada görülen aksaklıklar hakkında önerileri rapor halinde sunmak.

ç) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların performans denetimini yapmak.

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gerekli olan bilgi, belge, defter ve kayıtlan vermek, ayniyatı göstermek ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. Denetçiler, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı demekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanuni engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Denetçi yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, denetçiliğe yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, bunlarda aranacak özel şartlar, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir."

MADDE 14- 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde

eklenmiştir.

"EK MADDE 2- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili bölümüne eklenmiştir."

MADDE 15- 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 11- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe yarışma ve yeterlik sınavı ile girenlerden denetçi, müfettiş ve kontrolör unvanlarını ihraz etmiş olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde ekli (1) sayılı listede yer alan denetçi kadrolarına, 6512 sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmaksızın atanabilir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; Bakanlık merkez teşkilatında; Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Spor Hizmetleri Dairesi Başkam, Bilgi İşlem Dairesi Başkam, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkam ile Daire Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri sona erer. Bu kadrolarda bulunanlar ekli (2) sayılı liste ile ihdas olunan Bakanlık Müşaviri kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bu fıkra ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarının herhangi bir sebeple boşalması halinde, bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

(3) Bakanlık müşaviri kadrolarına atanmış sayılanlar, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında belirlenen birimlerde verilen görevleri yürütmek üzere görevlendirilebilir.

(4) Bakanlık müşaviri kadrolarına atanmış sayılanların, bu kadrolara atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atanmış sayıldıkları yeni kadrolara ilişkin olarak aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutan, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca fark tazminatı olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteklerine bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir."

MADDE 16- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesine aşağıdaki (E) fıkrası eklenmiş, mevcut (E) fıkrası (F) olarak değiştirilmiştir.

"E) Memurlara, on altı yaşın altında, en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilir."

MADDE 17- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Afet ve acil durum hallerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,"

MADDE 18- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonunu sağlamak üzere büyükşehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 acil çağrı merkezleri kurulur. Acil çağrı hizmeti veren kuramların çağrı hizmetini yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilir. Yeterli personel bulunmaması halinde valilik kadro, yer ve unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde görevlendirebilir. Bu merkezlerin iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

"Çağrı merkezinde görevlendirilen personelin aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumlan tarafından karşılanır. Diğer kurumlar tarafından görevlendirilen personelin, kendi kuramımda sahip olduğu mali ve sosyal hakları her hangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın korunur.

112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirlenen usule göre il valileri tarafından, 250 TL idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır."

MADDE 19- 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı ve büyükşehir belediyesi kurulan illerde ise il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için bu maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde ifade edilen kamu görevlilerinin yanı sıra il ve ilçelerdeki mahalle muhtarlarınca kendi aralarından iki üye seçilir. Bu illerde İl Genel Meclisi tarafından hayırsever vatandaşlar arasından seçilen iki üye; il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından belirlenir. Ayrıca, il veya ilçede bu Kanunda belirlenen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu bulunmaması halinde il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından üçüncü bir kişi daha belirlenir."

MADDE 20- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "il özel idaresi" ibaresinden sonra gelmek üzere il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21- 4562 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde geçen "üyelerden" ibaresinden sonra gelmek üzere ", büyükşehir belediyesinin kurulduğu illerde ise bu üyelerin yanı sıra OSB'nin kurulduğu İl'in valisinden" ibaresi, aym maddenin üçüncü fıkrasının başına "Büyükşehir belediyesinin kurulduğu illerde valiler hariç olmak üzere," ibaresi ile dördüncü fıkrasında yer alan "il özel idaresi" ibaresinden sonra gelmek üzere ", il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 22- 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 12- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin OSB'lerinde sahip olduğu hak ve mükellefiyetler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıklarına devredilir."

MADDE 23- 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için Birlik Başkanı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarıdır."

MADDE 24- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci, fıkrasının birinci cümlesi "Başkanlık merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. Başkanlık merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına "Başkanlığın" ibaresinden sonra gelmek üzere "merkez" ibaresi, anılan Kanuna ekli (I) sayılı cetvelin başlığında yer alan "BAŞKANLIĞI" ibaresinden sonra gelmek üzere "MERKEZ" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 25- 5902 sayılı Kanunun Üçüncü Bölüm başlığı "Taşra Teşkilatı" olarak ve 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 18- (1) İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarım içerecek şekilde, Başkanlığın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil derecede vali sorumludur. İl afet ve acil durum müdürleri, Başkanın teklifi ile Başbakan veya yetkilendirdiği Başbakan Yardımcısı tarafından atanır. Diğer personel ise il müdürlüklerinin norm kadroları dahilinde vali tarafından atanır. Müdürlük personelinin il dışı geçici görevlendirmesi Başkanlık ve vali tarafından yapılır.

(2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak.

b) Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarım, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak.

c) İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi sağlamak.

ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek.

d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.

e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek.

f) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek.

g) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek.

ğ) Başkanlığın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak.

h) İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu sekretaryasını yapmak.

ı) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

i) Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faaliyet raporları hazırlayarak Başkanlığın onayına sunmak.

j) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak.

k) Başkanlığın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak.

(3) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin harcamaları, Başkanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten yapılır.

(4) İl afet ve acil durum müdürlüklerince tesis edilen iş ve işlemler dolayısıyla açılmış ve açılacak davalar valilikler husumetiyle yürütülür."

MADDE 26- 5902 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri

MADDE 19- (1) Başkanlık tarafından belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilir. Bu müdürlükler, il afet ve acil durum müdürlüğü emrinde görev yaparlar. Bu şekilde kurulacak müdürlük sayısı yirmiyi geçemez."

MADDE 27- 5902 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- (1) Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 14/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterilen il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine ait kadrolar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek ilgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinden çıkarılmıştır.

(3) İl afet ve acil durum müdürlükleri ile afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin norm kadro ilke ve standartları, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlıkça her bir il müdürlüğü için ayrı ayrı belirlenir. İl afet ve acil durum müdürlüğü ile afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüğü personelinin görev ve yetkileri, görevlendirme, çalışma usul ve esasları ile bu müdürlük personellerine ilişkin diğer hususlar Başkanlık tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

(4) Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sırasına göre ilk defa açıktan atanacak personel, alım yapılacak her bir kadro için boş kadro sayısının beş katma kadar çağırılacak adaylar arasından yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre atanır. Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna atanacakların başvuru tarihi itibariyle otuz yaşından gün almamış olmaları ve sınav ilanında duyurulacak olan boy ve kilo koşullan ile Başkanlıkça belirlenecek diğer şartlan taşımalan şarttır. Arama ve kurtarma teknisyenleri, söz konusu hizmetlerde elli yaşma kadar görev alırlar. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, bunların aktif görev süreleri ile elli yaşın üzerinde aktif görevde bulunacaklara ilişkin şartlar ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

(5) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediyesinin bütçesinden en az binde bir oranında ve diğer illerde ise il özel idarelerinin bütçelerinden en az yüzde bir oranında bu idarelerce, Başkanlıkça uygun görülen afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projeleri için harcama yapılır. Bu husustaki usul ve esaslar Başkanlıkça çıkartılacak yönetmelikle belirlenir."

MADDE 28- 5902 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 7- (1) 31/12/2013 tarihi itibarıyla il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanım ve tasarrufunda bulunan her türlü taşımr, taşıt, araç, gereç ve malzeme ile varsa her türlü borç ve alacaklar, yapılan bağışlar, dosyalar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar Başkanlık bünyesine alınan il afet ve acil durum müdürlüklerine hiçbir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş sayılır. Aynı tarih itibarıyla mülkiyeti ilgili il özel idarelerinde olan ve il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerinin kullanımında bulunan her türlü taşınmazlar Maliye Bakanlığınca Başkanlığa tahsis edilmek üzere Hazineye devredilmiş sayılır. Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrası uyannca mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan ilgili il özel idaresine tahsis edilmiş sayılan taşınmazlar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa tahsis edilmiş sayılır. Devir işlemleri kapsamında düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler harçlardan, taşınır ve taşınmaz intikalleri veraset ve intikal vergisinden müstesnadır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) İl afet ve acil durum müdürü ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürü kadrolannda bulunanlann görevi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer ve bunlar ekli (4) sayılı listede ihdas edilen araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bu personel Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilir. Bu madde uyarınca ihdas edilen araştırmacı kadroları, herhangi bir sebeple boşalırsa hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

b) İlgili il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayn bir bölüm halinde il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerine ait memur kadrolannda bulunan personelden muhtelif mesleklere ait mühendis unvanlı kadrolarda bulunanlar mühendis unvanlı kadrolara, veteriner kadrosunda bulunanlar veteriner hekim unvanlı kadrolara, diğer personel ise aynı unvanlı kadrolara, bulunduklan ilde Başkanlık taşra teşkilatı için ihdas edilen kadrolara halen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

(3) Bu madde uyarınca atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme ile ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

(4) Bu maddenin yayımı tarihinde il afet ve acil durum müdürlükleri ile sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinde işçi statüsünde görev yapan personel sahip oldukları kadro ve pozisyonları ile birlikte ilgili il özel idarelerine devredilmiş sayılır.

(5) Başkanlığın taşra teşkilatlanmasına ilişkin olarak teşkilat, personel, her türlü taşınır devri ile taşınmazlar ve diğer hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Başkanlığın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı yetkilidir.

(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesindeki sınırlamalara bağlı olmaksızın boş kadrolarda sımf, unvan ve derece; dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(7) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Anılan düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur."

MADDE 29- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin yirmibeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(25) Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlar, 3152 sayılı Kanunun 28/A maddesine göre kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilir. Söz konusu işlere ilişkin kaynakların devir tarihine kadar kullanılmayan kısımları İçişleri Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına ödenir ve genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen bu tutarlar karşılığım bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve bu ödeneklerden harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir. Yüklenici firma ile il özel idareleri arasındaki sözleşme, kaynağın gönderildiği ilgili yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilir. Mevzuattan kaynaklanan tüm hak, alacak, borç ve diğer ilişkilerde muhatap, devrin yapıldığı yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarıdır. Bu Kanunla tüzel kişiliği sona erecek il özel idarelerinin katılımcı kuruluş olarak organize sanayi bölgelerindeki tüm hak ve yetkileri yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilir."

MADDE 30- 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Yatınm ortaklıklarının imtiyazlı pay ihracına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Yatınm ortaklıklan tarafından belirli grupların yönetim kurulunda temsil imtiyazı ile oyda imtiyaz tanıyan pay ihracında 6102 sayılı Kanunun 360 mcı maddesi ile 479 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz."

MADDE 31- Bu Kanuna ekli (5) ve (6) sayılı listelerde yer alan kadrolar 112 Acil Çağn hizmetlerinde kullanılmak üzere ihdas edilerek, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

MADDE 32- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (II) sayılı Cetvelin 9 uncu sırasında yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı," ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlıklan," şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33- 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanunun 2 inci maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca tasdik edilen Jandarma Genel Komutanlığı 2014 yılı fiili kadro kitapçığında yer alan uzman erbaş kadro adedi 3.000 adet artırılmıştır.

MADDE 34- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 35- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KURUMU: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam Kadro Adedi
GİH Müsteşar Yardımcısı 1 2 2
GİH Rehberlik ve Denetim Başkanı 1 1 1
GİH Başdenetçi 1 10 10
GİH Denetçi 5 10 10
GİH Denetçi Yardımcısı 9 5 5
TOPLAM 28 28
(2) SAYILI LİSTE

KURUMU: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam Kadro Adedi
GİH Bakanlık Müşaviri 1 38 38
TOPLAM 38 38
KURUMU : AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ TOPLAM
GIH 11 Afet ve Acil Durum Müdürü 1 81 81
GİH Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü 1 11 11
GIH Şube Müdürü 1 293 293
GIH Şube Müdürü 2 14 14
GIH Şube Müdürü 3 19 19
GIH Şube Müdürü 4 13 13
TH Mühendis 1 118 118
TH Mühendis 2 17 17
TH Mühendis 3 29 29
TH Mühendis 4 7 7
TH Mühendis 5 194 194
TH Mühendis 6 109 109
TH Mühendis 7 60 60
TH Mühendis 8 288 288
TH Mühendis 9 1 1
AH Avukat 5 1 1
AH Avukat 6 4 4
AH Avukat 7 2 2
AH Avukat 8 8 8
AH Avukat 9 2 2
SH Tabip 1 4 . 4
SH Tabip 2 4 4
SH Tabip 3 4 4
SH Tabip 4 3 3
SH Tabip 5 25 25
SH Tabip 6 12 12
SH Tabip 7 3 3
SH Tabip 8 39 39
SH Psikolog 1 1 1
SH Psikolog 8 1 1
SH Sosyal Çalışmacı 1 1 1
SH Sosyal Çalışmacı 3 1 1
SH Sosyal Çalışmacı 5 16 16
SH Sosyal Çalışmacı 6 19 19
SH Sosyal Çalışmacı 7 14 14
SH Sosyal Çalışmacı 8 40 40
SH Sosyal Çalışmacı 9 4 4
TH Mimar 1 7 7
TH Mimar 2 1 1
TH Mimar 4 1 1
TH Mimar 5 21 21
TH Mimar 6 14 14
TH Mimar 7 6 6
TH Mimar 8 33 33
TH Şehir Plancısı 1 7 7
TH Şehir Plancısı 4 1 1
TH Şehir Plancısı 5 28 28
TH Şehir Plancısı 6 12 12
TH Şehir Plancısı 7 7 7
TH Şehir Plancısı 8 40 40
GIH Eğitim Uzmanı 1 30 30
GIH Eğitim Uzmanı 2 7 , 7
GIH Eğitim Uzmanı 3 13 13
GIH Eğitim Uzmanı 4 33 33
GIH Şef 3 198 198
GIH Şef 4 33 33
GIH Şef 5 68 68
GIH Şef 6 15 15
GIH Şef 7 38 38
GIH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 97 97
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 4 10 10
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 27 27
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 11 11
GIH Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni 7 50 50
GIH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 8 19 19
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 34 34
GIH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 10 35 35
TH Tekniker 1 72 72
TH Tekniker 2 5 5
TH Tekniker 3 14 14
TH Tekniker 4 2 2
TH Tekniker 5 9 9
TH Tekniker 6 10 10
TH Tekniker 7 29 29.
TH Tekniker . 8 17 17
TH Tekniker 9 26 26
TH Tekniker 10 13 13
GİH Çözümleyici 1 1 1
GIH Çözümleyici 4 1 1
GIH Çözümleyici 5 1 1
GİH Çözümleyici 6 10 10 -
GIH Çözümleyici 7 13 13
GIH Çözümleyici 8 11 11
GİH Çözümleyici 9 21 21
GİH Programcı 9 1 1
GİH Mütercim 6 4 4
GİH Mütercim 7 1 1
GİH Mütercim 8 2 2
GİH Mütercim 9 3 3
GİH Kameraman 6 1 1
GİH Kameraman 7 3 3
GİH Kameraman 8 1 1
GİH Kameraman 9 4 4
GİH Kameraman 10 5 5
GİH Fotoğrafçı 10 1 1
GİH Şoför 5 48 48
GİH Şoför 6 7 7
GİH Şoför 7 36 36
GİH Şoför 8 20 , 20
GİH Şoför 9 46 46
GİH Şoför 10 128 128
GİH Şoför 11 2 2
GİH Şoför 12 2 2
GİH Şoför 13 ' 4 4
GİH Santral Memuru 5 10 10
GİH Santral Memuru 6 7 7
GİH Santral Memuru 7 45 45
GİH Santral Memuru 8 18 18
GİH Santral Memuru 9 37 37
GİH Santral Memuru 10 52 52
GİH Muhasebeci 1 3 3
GİH Muhasebeci 2 1 1
GİH Muhasebeci 3 2 2
GİH Muhasebeci 4 2 2
GİH Muhasebeci 5 5 5
GİH Muhasebeci 6 6 6
GİH Muhasebeci 7 21 21
GİH Muhasebeci 8 11 11
GİH Muhasebeci 9 17 17
GİH Muhasebeci 10 13 13
GİH Anbar Memuru 5 8 8
GİH Anbar Memuru 7 13 13
GİH Anbar Memuru 8 20 20
GİH Anbar Memuru 9 20 20
GİH Anbar Memuru 10 17 17
GİH Anbar Memuru 11 5 5
GİH Satınalma Memuru 5 10 10
GİH Satınalma Memuru 6 5 5
GİH Satınalma Memuru 7 20 20
GİH Satınalma Memuru 8 14 14
GİH Satınalma Memuru 9 14 14
GİH Satmalma Memuru 10 19 19
YH Hizmetli 5 33 33
YH Hizmetli 6 10 10
YH Hizmetli 7 9 9
YH Hizmetli 8 3 3
YH Hizmetli 9 8 8
YH Hizmetli 10 15 15
YH Hizmetli 11 12 12
YH Hizmetli 12 5 5
GIH Enformasyon Memuru 3 5 5
GIH Enformasyon Memuru 4 1 1
GIH Enformasyon Memuru 5 10 10
GİH Enformasyon Memuru 6 66 66
GİH Enformasyon Memuru 7 46 46
GIH Enformasyon Memuru 8 46 46
GİH Enformasyon Memuru 9 212 212
GİH Enformasyon Memuru 10 2 2
TH Teknisyen 3 87 87
TH Teknisyen 4 4 4
TH Teknisyen 5 7 7
TH Teknisyen 6 2 2
TH Teknisyen 7 5 . 5
TH Teknisyen 9 18 18
TH Teknisyen 10 11 11
SH Sağlık Memuru 3 9 9
SH Sağlık Memuru 4 4 . 4
SH Sağlık Memuru 5 10 10
SH Sağlık Memuru 6 6 6
SH Sağlık Memuru 7 26 26
SH Sağlık Memuru 8 4 4
SH Sağlık Memuru 9 21 21
SH Sağlık Memuru 10 45 45
TH Arama ve Kurtarma Teknisyeni 3 759 759
TH Arama ve Kurtarma Teknisyeni 4 138 138
TH Arama ve Kurtarma Teknisyeni 5 214 214
TH Arama ve Kurtarma Teknisyeni 6 56 56
TH Arama ve Kurtarma Teknisyeni 7 123 123
TH Arama ve Kurtarma Teknisyeni 8 67 67
TH Arama ve Kurtarma Teknisyeni 9 413 413
TH Arama ve Kurtarma Teknisyeni 10 352 352
TH Arama ve Kurtarma Teknisyeni 11 3 ' 3
TH Arama ve Kurtarma Teknisyeni 12 19 19
GİH Sivil Savunma Uzmanı 1 41 41
GİH Sivil Savunma Uzmanı 2 2 2
GİH Sivil Savunma Uzmanı 3 3 3
GİH Sivil Savunma Uzmanı 4 5 5
SH Veteriner Hekim 1 1 1
SH Veteriner Hekim 5 2 2
SH Veteriner Hekim 6 4 4
SH Veteriner Hekim 8 4 4
SH Hemşire 7 3 3
SH Hemşire 9 1 1
SH Hemşire 10 2 . 2
YH Teknisyen Yardımcısı 5 13 13
YH Teknisyen Yardımcısı 6 2 2
YH Teknisyen Yardımcısı 7 3 3
YH Teknisyen Yardımcısı 8 3 3
YH Teknisyen Yardımcısı 9 3 3
YH Teknisyen Yardımcısı 10 4 4
YH Teknisyen Yardımcısı 11 7 7
GIH Sivil Savunma Memuru 5 18 18
GIH Koruma ve Güvenlik Şefi 3 2 2
GİH Koruma ve Güvenlik Görevlisi 5 36 36
GİH Koruma ve Güvenlik Görevlisi 7 3 3
GİH Koruma ve Güvenlik Görevlisi 8 2 2
GİH Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10 12 12
GİH Uzman 1 1 1
GİH Memur 5 4 4
TH Jeomorfolog 1 3 3
YH Kaloriferci 5 1 1
YH Bekçi 5 1 1
TOPLAM 6419 6419
(4) SAYILI LİSTE

KURUMU : AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ TOPLAM
GİH Araştırmacı 1 92 92
TOPLAM 92 92
(5) SAYILI LİSTE

KURUMÜ : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan Kadro Adedi Toplam
GİH Şube Müdürü 1 2 2
GİH Şef 5 2 2
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 8 8
TH İstatistikçi 5 2 2
TH Mühendis 3 10 10
TH Mühendis 5 12 12
TH Mühendis 8 12 12
TH Tekniker 3 1 1
TH Tekniker 8 5 5
TH Teknisyen 4 5 5
TH Teknisyen 8 10 10
TOPLAM 69 69
KURUMU : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan Kadro Adedi Toplam
GİH 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü 1 51 51
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 8 8
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 4 27 27
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 27 27
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 159 159
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 318 318
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 8 318 318
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 318 318
TH Mühendis 3 20 20
TH Mühendis 5 26 26
TH Mühendis 8 50 50
TH Tekniker 3 20 20
TH Tekniker 4 26 26
TH Tekniker 8 50 50
TH Teknisyen 3 50 50
TH Teknisyen 4 150 150
TH Teknisyen 8 250 250
TOPLAM 1868 1868
GENEL GEREKÇE

Teklif ile ortaya çıkan ihtiyaçlar neticesinde çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmaktadır.

Kooperatifler Kanununda değişiklik yapılarak; 1163 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi sosyal refahın tabana yayılması amacıyla kamu tüzel kişilerinin kooperatiflere ortak olabilmesine imkan sağlamaktadır. Kamu tüzel kişileri amaçları bakımından ilgilendikleri kooperatiflerin kuruluşuna yardımcı olabilmekte, önderlik edebilmekte ve ortak olabilmektedir. Ancak kooperatiflerde her ortağın bir oy hakkı olması nedeniyle sermaye yada gayri nakdi sermaye olarak çok ciddi katkıları bulunmasına rağmen kamu tüzel kişileri bu kooperatiflerin yönetimlerinde söz sahibi olamamaktadır. Hatta kamu tüzel kişileri gelir sağlayan bütün imkanlarını sağlamasına rağmen kooperatifin gelirleri başka alanlara aktarılabilmektedir. Kamu tüzel kişisinin ihtiyacını ve kamu yararını gözeten bir yönetim yapısı ihtiyaç haline gelmektedir. Öte yandan yönetim kurulu ortaklar arşından seçildiğinden çoğu zaman profesyonel yönetimler oluşmamakta, bu da kooperatiflerdeki sorunların temel nedenlerinden birini teşkil etmektedir. Bu nedenle diğer şirket türlerinde olduğu gibi kooperatiflerde de kooperatif ortağı kamu tüzel kişilerinin etkin olduğu kooperatifler için bir yasal düzenleme yapmak ihtiyacı hasıl olmuştur.

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda değişiklik yapılarak; 7269 sayılı Kanunun geçici 23üncü maddesinde, hak sahipliği düşürülen taşınmazların Hazine adına re'sen tescil edilmesine dair bir hüküm bulunmamakta ve bu durum uygulamada tereddütlere yol açmaktadır. Bu sebeple hak sahipliği düşürülen taşınmazların doğrudan Hazine adına tesciline imkan getirilerek kamu yararının sağlanması ve problemin çözümü amaçlanmaktadır.

2022 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak, hukuki ihtilafları gidermek amacıyla 2828 sayılı Kanun uyarınca harçlık verilen yaşlılar ile malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanların bütün ihtiyaçları karşılandığı için bu kişiler muhtaç olarak kabul edilemeyeceğinden, sosyal yardımlarda mükerrerliğin önlemesi amacıyla bu kişilere 2022 sayılı Kanun hükümleri uyarınca aylık bağlanmaması öngörülmektedir. Yine 2828 sayılı Kanun uyarınca harçlık verilen engelli bireyler ile mallan ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanların bütün ihtiyaçlan karşılandığı için bu kişiler muhtaç olarak kabul edilemeyeceğinden sosyal yardımlarda mükerrerliği önlemesi amacıyla bu kişilere 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmaması amaçlanmaktadır.

Yükseköğretim Kanununa ek madde eklenerek; Türkiye'de halen yükseköğretime

önemli bir talep bulunmaktadır. Özellikle sağlık konusunda bu talep oldukça fazladır. Devlet kaynaklanyla değil, kendi vakıf kaynaklarıyla kazanç amacı gütmeden bu talebi karşılamak önem arz etmektedir. Kurulması öngörülen üniversite özellikle sağlık alanında öğrenci yetiştirecek ve ülkemizde bu alanda araştırma ve kaliteli hizmet faaliyetlerine katkıda bulunacaktır.

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununda yapılması amaçlanan değişiklikle, belde iken sakinleri orman kanunundan yararlanan yerlerin mahalleye dönüştükten sonra da aynı haklardan yararlanmalan amaçlanmıştır.

Teklif ile gerek gençlik ve sporla ilgili gerek ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek için çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmaktadır. Bu kapsamda;

Kişi, kurum ve kuruluşların gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları inşası için yapacakları harcamaların veya bu tesislerin inşası için yapacakları her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerinin devam ettirebilmeleri için yapacakları her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının gelir vergisi matrahının tespitinde gelir gergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilmesi hususu düzenlenmektedir.

7258 sayılı Kanun kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak mevcut yönetmeliklerle yapılan düzenlemeler için ortaya çıkan tereddütleri gidermek üzere yasal dayanak sağlanmak amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4000 sporcu yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Yetiştirilecek sporcular asgari ücret tutarında harçlık ödenmesi ve sportif amaçlı iaşe, ibate ve yol giderlerinin Genel Müdürlükçe karşılanması öngörülmüştür.

Gençlik ve Spor Bakanlığında Rehberlik ve Denetim Başkanlığı kurularak görevleri belirlenmekte ve yeni kadrolar ihdas edilmektedir.

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde değişiklik yapılarak; engelli ya da süreğen hastalığı bulunan çocuklar diğer çocuklara göre tekrarlayan hastalıklara yakalanma riski, tedavi şekli, süresi ve iyileşme oranı yönüyle farklılık gösterirler. Bu çocukların daha sık hastalanması ve tedavi süresinin daha uzun olması nedeniyle çalışan ebeveynin yıllık izin hakkı dışında ek süreli izin kullanıma ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca bu çocukların hastalıklarının daha komplike seyretmesinin getirdiği ek yük nedeniyle bakımları özellik arz etmekte ve ev koşullarında tedavisi yapılsa dahi yakın bakım gerektirmektedir. Mevcut düzenlemede çalışan ebeveynin yıllık izin hakkı dışında mazeret izni alması idarenin inisiyatifine bırakılmıştır. Ayrıca ek süreli bir izin hakkı da bulunmamaktadır. Bu durum çeşitli mağduriyetlere neden olmaktadır. Teklif edilen düzenlemeyle engelli ya da süreğen hastalığı bulunan çocuğun tedavi ve bakımının daha etkin yapılabilmesi amaçlanmış ve bu amaçla hekim tarafından gerekli görüldüğü takdirde 657 sayılı Kanun uyarınca çalışan ebeveynlerden birinin çocuğunun bakımının yapılabilmesi için mazeret izni kullanma hakkı getirilmiştir.

12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun büyükşehir belediyelerinin kurulması, büyükşehir kurulan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına dair hükümleri, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerden sonra yürürlüğe girecektir. Söz konusu Kanunun bu hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 3294 ve 4562 sayılı Kanunların düzenleme alanlarında doğacak hukuksal boşlukların giderilmesi amacına yönelik olarak söz konusu kanunlarda değişiklik yapılması amaçlanmıştır.

Diğer taraftan, Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan işlerden özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlara ilişkin iş ve kaynakların; uygulama birliği sağlanması, işlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından farklı İdarelere devredilmesi yerine Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına devredilmesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Ayrıca 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununda yapılması düşünülen değişiklikle, üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için Birlik Başkanının İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olması yönünde düzenleme yapılması amaçlanmıştır.

Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuştur. Afet risk ve tehlikesi altında bulunan ülkemizde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 17/12/2009 tarihinde faaliyete geçmesi ile birlikte afet yönetimi anlamında bütünleşik afet yönetim sistemi benimsenmiştir. Bu sistemin en önemli unsurlarından biri yerelde etkin ve verimli bir sistem kurmak olup bunun en önemli ayağını da yerel teşkilat yapısı oluşturmaktadır. 6/12/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin beşinci fıkrası ile büyükşehir belediyesi olan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. 5902 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre, il özel idaresi bünyesinde bulunan il afet ve acil durum müdürlükleri açısından büyükşehirlerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılıyor olması büyükşehirlerdeki il afet ve acil durum müdürlükleri bakımından bağlılık ve buna bağlı bir dizi idari sorunu da beraberinde getirmektedir. Büyükşehirlerdeki il afet ve acil durum müdürlüklerinin bağlılık sorununu giderirken ülke genelinde daha etkin ve güçlü bütünleşik afet yönetimi sisteminin yerelde kurulabilmesini sağlamak üzere kanuni düzenleme yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Afet doğası gereği yerel nitelikte olup afet risk ve tehlikeleri de ağırlıklı olarak yerel karakter taşımaktadır. Bu nedenle afetlerle mücadelede ve afet ve acil durumlara müdahalede yerel kapasitenin gücü ve yetkinliği büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede il özel idaresi bünyesinde valiye bağlı olarak kurulmuş olan il afet ve acil durum müdürlükleri, büyükşehirlerde il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin sona ermesi sonucunda bu Kanun Teklifi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının taşra teşkilatı olarak valiye bağlı daha güçlü ve etkin bir şekilde yeniden yapılandınlmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu md. 48/2 ile yatırım ortaklıklarında imtiyaz öngörülmesine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunundan farklılaşan hükümler getirilmesi imkanı Sermaye Piyasası Kuruluna verilmiştir. Yatırım ortaklıklarında imtiyaz öngörülmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öncelikli olacağı sonucunu, Türk Ticaret Kanunun 210 ve 330 uncu maddeleri de desteklemektedir. Buna bağlı olarak da yatırım ortaklıklarının SPKn. md. 49/1.d hükmü uyarınca esas sözleşmelerini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun hale getirmeleri gerektiği açıktır. Bununla birlikte, konunun ikincil düzenleme ile çözüme kavuşturulması, özellikle 6362 sayılı Kanun öncesinde oyda imtiyazı bulunan yatırım ortaklıklarının kazanılmış haklarının korunması noktasında tereddütler ve ortaklıklar bazında farklı yorum sorunları yaşanmasına sebebiyet verecek nitelikte görüldüğünden, konuya kanuni bir düzenleme ile belirlilik kazandırılmasının da faydalı olacağı inkar edilemez. Bu anlayışla, kazanılmış hakların korunması, yatırım ortaklıklarında zorunlu olan kurumsallaşma ve profesyonel yönetimin garanti altına alınması amacıyla bu konuda önemli bir araç olan oyda imtiyaz ile belirli grupların yönetim kurulunda temsil imtiyazında sınırlamaya gidilmesi isabetli görülmeyerek, olası tereddütleri gidererek süreci hızlandırmaya imkan tanımak amacıyla yatırım ortaklıklarında 6102 sayılı Kanun'un 360 inci maddesi ile 479 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinin uygulanmayacağı hususuna açıklık kazandırılmıştır.

Ayrıca 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanunun 2 inci maddesi gereğince Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadro tespiti her yıl Bütçe Kanununa eklenecek cetvellerle tespit olunmaktadır. Teklif ile, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında gizli oturumda belirlenmiş olan kadro toplamı, Jandarma birimlerinde profesyonelleşmenin artırılması ve askerlik süresindeki kısalma nedeniyle

gerçekleşen erken terhisler nedeniyle hasıl olan personel ihtiyacı doğrultusunda, mevcut toplam adet miktarı anılmaksızın ihtiyaç olan 3.000 adet kadro ihdas edilmektedir.
Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2014, 22:50
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER