Kastamonu'daki patlamada 1'i bebek 2 kişi öldü

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki bir tüpgaz bayinde meydana gelen patlamada ahşap bina göçtü. Biri bebek 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlamada 4 kişi de yaralandı.

Kastamonu'daki patlamada 1'i bebek 2 kişi öldü
Kas­ta­mo­nu­’da ya­şa­nan fa­ci­a bi­na­la­rın al­tı­na açı­lan tüp ba­yi­le­rin saç­tı­ğı teh­li­ke­yi göz­ler önü­ne ser­di. Olay, cu­ma gü­nü sa­at 23:00 su­la­rın­da Az­da­vay il­çe­si­nin Cum­hu­ri­yet Cad­de­si­’n­de yer alan 3 kat­lı bi­na­nın al­tın­da­ki tüp ba­yi­in­de mey­da­na gel­di. Hak­kı Şa­hin (60) ve oğ­lu Er­dem Şa­hi­n’­e (38) ait dük­kan­da bu­lu­nan tüp­ler gaz sı­kış­ma­sı ne­de­niy­le pat­la­dı. Pat­la­ma­nın şid­de­tiy­le 3 kat­lı bi­na çök­tü.

GÜ­NEŞ BE­BEK KUR­TA­RI­LA­MA­DI

Çök­me so­nu­cu Hak­kı Şa­hin ile oğ­lu Er­dem Şa­hin, ge­li­ni Ay­sun Şa­hin (35), to­run­la­rı Ata­lay (15), Ni­hal (9), Gü­neş (2) Şa­hin gö­çük al­tın­da kal­dı. Şa­hin ai­le­si­nin yar­dı­mı­na çev­re­de­ki­ler koş­tu. Bü­yük uğ­raş­lar so­nu­cu Hak­kı Şa­hin ile ge­li­ni Ay­sun Şa­hin, to­run­la­rı Ata­lay, Ni­hal ve Gü­neş Şa­hin, gö­çük al­tın­dan çı­kar­tıl­dı. Ya­ra­lı­lar ilk ola­rak Az­da­vay Dev­let Has­ta­ne­si­’ne, bu­ra­dan da Kas­ta­mo­nu Dr. Mü­nif İs­la­moğ­lu Dev­let Has­ta­ne­si­’ne kal­dı­rıl­dı. Pat­la­ma­da, vü­cu­dun­da 3. de­re­ce ya­nık­lar olu­şan Hak­kı Şa­hin, İs­tan­bu­l’­a sevk edil­di. En­kaz al­tın­dan çı­kar­tı­lan 2 ya­şın­da­ki Gü­neş be­bek has­ta­ne­de ya­pı­lan tüm mü­da­ha­le­le­re rağ­men kur­ta­rı­la­ma­dı. Pat­la­ma­nın Er­dem Şa­hi­n’­in bod­ru­ma şal­te­ri ka­pat­mak için in­di­ği sı­ra­da gaz sı­kış­ma­sı ne­de­niy­le ol­du­ğu öğ­re­nil­di.

5 SAAT SONRA CESEDİ ÇIKTI

Kas­ta­mo­nu İl Afet ve Acil Du­rum Mü­dür­lü­ğü (AFAD) ve Ulu­sal Me­di­kal Kur­tar­ma Eki­bi (UM­KE), gö­çük al­tın­da ka­lan Er­dem Şa­hi­n’­i kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­na de­vam et­ti. Sa­bah sa­at­le­rin­de Şa­hi­n’­in ce­se­di­ne ula­şıl­dı. En­ka­zın al­tın­dan ce­se­di çı­kar­tı­lan Er­dem Şa­hi­n’­in can­sız be­de­ni, ce­na­ze ara­cı­na ko­na­rak Az­da­vay Dev­let Has­ta­ne­si mor­gu­na kal­dı­rıl­dı. Çev­re­de­ki ev ve işyer­le­rin­de de bü­yük ha­sar­lar oluş­tu. Pat­la­ma anı çev­re­de­ki bir iş­ye­ri­nin gü­ven­lik ka­me­ra­sı­na anı anı­na yan­sı­dı. Olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­la­tan sav­cı­lık, gö­rün­tü­le­ri in­ce­li­yor.

15 saniyeyle kurtuldum

Gör­gü ta­nı­ğı Be­şir Yıl­dı­rım pat­la­ma anı­nı an­lat­tı. Alış­ve­riş yap­mak için bü­fe­ye gir­di­ği­ni söy­le­yen Yıl­dı­rım, şöy­le ko­nuş­tu: “İ­çe­ri­de bir ço­cuk var­dı. Ba­ba­sı bod­ru­ma şal­te­ri ka­pat­ma­ya in­miş. Ara­dı­ğım şe­yi bu­la­ma­yın­ca çık­tım. Kı­sa sü­re son­ra bü­yük gü­rül­tü ol­du. Pat­la­ma se­siy­le 4-5 met­re ile­ri­ye fır­la­dım. Ge­ri­ye dö­nüp bak­tı­ğım­da ölen ar­ka­da­şın eşi­nin tah­ta­la­rın üze­rin­den yu­var­lan­dı­ğı­nı gör­düm.”
Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2014, 17:03
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER