Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı.


Yapılan değişikliklerle Aile hekimliği birimleri kurulurken bölgede ortalama 3500 kişiye 1 aile hekimi düşecek şekilde iken bu sayı 200 kişi olarak belirlenmiştir. 2000’den fazla görevi bulunan aile hekimlerimizin iş yükünün azaltılması adına bu düzenleme olup, aile hekimlerimizin gelirlerinde herhangi bir kayıp yaşanmamalıdır.
Yönetmelikte  kişilere elektronik ortamda aile hekimlerini değiştirebilme imkanı getirilmiştir.  Aile hekimliğinde boş kalan kadrolara mecburi hizmet kurası ile yerleştirme yapılabilecektir. 3 ve daha fazla aile hekiminin olduğu ASM’lere güvenlik kamerası zorunluluğu getirildi.
Maddelere göre yapılan değişiklikler:
·        Kişiler artık elektronik ortamda kendileri de aile hekimi değişikliği yapabilecektir.

·        Nöbet düzenlemesinde asgari ibaresi kaldırılarak İhtiyaç halinde nöbet tutulacağı düzenlemiştir. İhtiyaç halinde tespiti hususu daha önceden bakan onayıyla iken artık Kurum tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.

·        Münhal aile hekimliği pozisyonlarına yerleştirme yapılamamış pozisyonların ilanı için daha önce iki yerleştirmede de boş kalması halinde ilan yapılıyordu. artık  bir yerleştirme işlemi sonucunda boş kalması halinde ilan yapılacaktır.

·        Aile hekimliği yerleştirmelerinde tüm kriterlerinin eşit olması durumunda aile hekimliği  sözleşme süresi fazla olanın öncelikli yerleştirileceğine dair düzenleme kaldırıldı.

·        Yerleştirme yapılamamış pozisyonlara Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasında ilan edilmek suretiyle yerleştirme yapılabilecektir.

·        Bölgede ortalama 3500 kişiye 1 aile hekimi iken 2000 kişi olmuştur.

·        Teknik donanıma spirometer veya peakflowemeter eklenmiş, 3 ve üzeri aile hekimliği birimlerinde güvenlik kamera sistemi kurulacağı zorunlu tutulmuştur. Ayrıca güvenlik kamerası ile spirometer veya peakflowemeter ASM’lerde 1 Eylül 2017’e kadar  temin edilmesi zorunluluğu gelmiştir.

·        Müdürlükçe bu amaçla kiralanan binalar ibaresi de eklenmiştir.

·        Büyükşehir belediye yasası gereği büyükşehir olan illerde misafir uygulamasında tek bölge olarak kabul edileceği hükmünün uygulanmaması süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılmıştır.

·        1 Eylül 2017 ye kadar aile hekimliği birimleri teknik donanıma eklenen ve ek-1 e eklenenleri yerine getirmek zorundadır.

·       Ek-1 de yer alan gruplandırmalara ilişkin değişiklikler mevcuttur. 

-------

16 Mayıs 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30068

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının altıncı cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aile hekimi değişikliği kişilerin yazılı talebi üzerine hizmet almak istediği aile hekimince, ilgili toplum sağlığı merkezince veya elektronik ortamda kendilerince yapılır.'

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç hâlinde, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet görevi verilir. Bunlara entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenir. Nöbete ilişkin planlama aile hekimliği uygulamasında aksamaya mahal vermeyecek şekilde yapılır ve hafta içi sekizer saat hafta sonu ise on altı saatten fazla olmamak üzere haftalık 30 saatten fazla nöbet tutturulamaz. Aile hekimliği çalışanlarına tuttukları nöbetler karşılığında ilgili kurumlarca nöbet ücreti ödenir. İhtiyaç halinin tespiti, illerin sağlık personeli doluluk oranı, nüfus, coğrafi koşulları, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak sağlık tesisinin il veya ilçe merkezine uzaklığı gibi kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir.'

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(6) Münhal aile hekimliği pozisyonlarından, birinci fıkra çerçevesinde bir yerleştirme işlemi neticesinde yerleştirme yapılamamış pozisyonlara, Kurum tarafından ilan edilmek suretiyle, diğer illerde çalışan hekimler arasından yılda asgari üç kez olmak üzere yerleştirme yapılır. Bu pozisyonlara yerleşmek isteyenler, tercih yaparak müracaatta bulunur. Kurum tercih sırasına bakmaksızın aşağıdaki öncelik sıralamasına uymak kaydıyla hizmet puanına göre yerleştirme işlemini tamamlar. Öncelik sıralaması eşit olanlar içinde hizmet puanlarının eşit olması hâlinde tercih sıralamasına bakılır. Yerleştirme işlemini müteakip 15 gün içerisinde yeni pozisyonlarda başlayış yapılır. İl dışından yerleştirmeye açılan aile hekimliği pozisyonlarında sözleşme ile çalıştırılacak hekimler aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirilir.

a) İl dışından yerleştirmeye açılan aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; pozisyonun bulunduğu il dışında aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları.

b) Münhal pozisyonun bulunduğu ilin dışında sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar.

c) Diğer hekimler.'

“(7) Münhal aile hekimliği pozisyonlarından, altıncı fıkra çerçevesinde yerleştirme yapılamamış pozisyonlara, Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasında ilan edilmek suretiyle yerleştirme yapılabilir. Bu şekilde ilan edilecek pozisyonlara yerleşen hekimler, aile hekimliği biriminin bulunduğu yerdeki toplum sağlığı merkezine atanarak başlayış yapmalarına müteakiben en geç ertesi günün mesai bitimine kadar aile hekimliği sözleşmesi imzalayarak aile hekimliği biriminde göreve başlar.'

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “3500 kişiye' ibaresi “2000 kişiye' olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“kk) Spirometre veya Peakflowmeter'

“(7) Üç ve üzeri aile hekimliği birimi bulunan aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerince aile sağlığı merkezi girişinin, bekleme alanlarının ve oda girişlerinin görüntülendiği güvenlik kamera sistemi kurulur.'

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin, birinci fıkrasının birinci cümlesi ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aile hekimleri, bu Yönetmelikteki asgari fiziki şartları haiz, öncelikle Bakanlık, Kurum veya bağlı kuruluşlara ait sağlık hizmeti vermek amacıyla yapılan veya müdürlükçe bu amaçla kiralanan binalarda hizmet verirler.'

“(4) Aile sağlığı merkezlerinin adres değişiklikleri, çalışma bölgesi içinde olmak kaydı ile bu maddedeki hususlara bağlı kalınarak, aile hekimlerinin görüşü alınarak müdürlüğün ve valiliğin teklifi ile Kurumun onayına sunulur.'

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “5 yıl' ibaresi “7 yıl' olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Aile hekimliği birimleri, 24 üncü maddede ve Ek-1’de bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte getirilen yükümlülükleri 1/9/2017 tarihine kadar sağlamak zorundadır.'

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/1/2013

28539

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/7/2013

28712

2-

11/3/2015

29292

Ekleri için tıklayınız


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER