Atama ve Nakil Yönetmeliği

Atama ve Nakil Yönetmeliği için tıklayınız.

Atama ve Nakil Yönetmeliği


26 Mart 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28599

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE

YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinin yurt genelinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelini kapsar. Ancak, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarından taşra teşkilatlarına, taşra teşkilatlarından merkez teşkilatlarına yapılacak atamalar ve görevlendirmeler ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan eğitim görevlisi, başasistan ve asistanları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 inci maddesi ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sağlık Bakanını,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Bağlı kuruluş: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,

ç) Birlik: Kamu Hastaneleri Birliklerini,

d) Doluluk oranı: Bakanlıkça iller itibariyle planlanan PDC’ye göre her unvan ve branş için belirlenen personel sayılarının, illerde o unvan ve branşta çalışan personel sayısına oranını,

e) Genel Yönetmelik: 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmeliği,

f) Hizmet grubu: Personel dağılım cetveli doluluk oranına göre belirlenen il gruplarını,

g) Hizmet puanı: Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışan Bakanlık ve bağlı kuruluşu personeli için, çalışılan yerin özellikleri göz önüne alınarak hesaplanan puanı,

ğ) Hizmet bölgesi: Genel Yönetmeliğin Ek-1 sayılı cetvelinde belirtilen illerin yer aldığı bölgeleri,

h) İl Müdürlüğü: İl Sağlık Müdürlüğünü,

ı) Kanun: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu,

i) Müdürlük: Halk Sağlığı Müdürlüğünü,

j) Personel: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarını,

k) Personel Dağılım Cetveli (PDC): Ek-2’de belirlenen ilkeler doğrultusunda il ve birim bazında, yılda en az bir defa yenilenen, unvan ve branşlar itibariyle bulunması gereken personel sayısını gösteren cetveli,

l) Standart: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca standart kadro mevzuatlarında belirlenen standartları,

m) Stratejik personel: Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman olmuş personel ile tabip ve diş tabibi unvanındaki personeli,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik tüm atama ve yer değiştirmelerde;

a) Kadro imkânları göz önünde bulundurulması,

b) Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerin gruplandırılarak işlem yapılması,

c) Personelin hizmet bölgeleri ve grupları arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımın sağlanması,

ç) Personel hareketlerinde hizmet puanının belirleyici olması,

d) PDC’de belirlenen sayılardaki aktif çalışanların dikkate alınarak idarenin hizmet ihtiyacının karşılanması, aylıksız izin, askerlik ve geçici görev gibi nedenlerle aktif olmayan standartlara bu süre içerisinde atama yapılması,

e) Atamalarda hizmet birimlerinin ihtiyacına göre sertifika, diploma gibi özel nitelikler aranılarak, nitelikli personel eliyle hizmet sunumunun sağlanması,

f) Personelin başvuru tarihinde yürürlükte olan usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılması

ilkelerini esas alır.

Hizmet bölgeleri

MADDE 6 – (1) İller 6 hizmet bölgesine ayrılır. Genel Yönetmelikle hizmet bölgelerinde yapılacak değişiklikler bu Yönetmeliğe aynen yansıtılır.

Hizmet grupları

MADDE 7 – (1) PDC doluluk oranına göre iller, her unvan ve branşta en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C ve D olarak dört hizmet grubuna ayrılır. Doluluk oranı en yüksek ilk 20 il A, ikinci 20 il B, üçüncü 20 il C ve diğer iller ise D hizmet grubu olarak belirlenir. İllerin doluluk oranlarının eşit olması hâlinde Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Endeksinde üst sıralarda yer alan il, doluluk oranı daha yüksek olan il olarak kabul edilir. Ancak istihdam edilen personel sayısı 200’den az olan veya ülke genelinde tüm illerde PDC veya standart öngörülmeyen unvan ve branşlar için İstihdam Planlama Komisyonunca iki ayda bir Ek 2’deki cetvelin 9 uncu ilkesi doğrultusunda hizmet grupları belirlenerek ilan edilir.

(2) PDC çalışmaları sonucu unvan ve branşlara göre personelin illere dağılım sayısını gösteren il dağılım cetveli ve bu personelin il içi birimlere dağılım sayısını gösteren il içi dağılım cetveli Bakanlık ve bağlı kuruluşların internet sitelerinde duyurulur. Unvan ve branşlara göre il dağılım cetvelinde belirlenen sayı ile illerde istihdam edilen personel sayısının karşılaştırılması sonucu bulunan doluluk oranı cetvelleri ile buna göre belirlenen hizmet grupları ise her iki ayda bir yenilenerek Bakanlık ve bağlı kuruluşların internet sitelerinde duyurulur ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde iki yıl süreyle muhafaza edilir. Hazırlanan cetveller personel planlama çalışması niteliğinde olup müteakip dönemlerde atamaya açılacak yerler, aktif çalışan personel doluluk oranları en düşük illerden ve birimlerden başlamak üzere belirlenir. Aktif çalışan personel sayısının belirlenmesinde izin, eğitim gibi nedenlerle üç aydan fazla süreyle görevi başında bulunmayan personel hesaba katılmaz.

Hizmet puanı

MADDE 8 – (1) Personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinde kullanılmak üzere, bu Yönetmelik kapsamındaki personel için her atama döneminden önce atamaya esas olmak üzere çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. Hizmet puanlarının eşitliği hâlinde ise meslekî kıdemi fazla olan personel atamaya hak kazanmış olur.

Hizmet puanının hesaplanması

MADDE 9 – (1) Hizmet puanının hesaplanmasında Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır. Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki bir unvanda veya 2547 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlarda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzmanlık eğitimi alanlar, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşun merkez veya taşra teşkilatında şube müdürü veya daha üst bir görev ile bunların yardımcısı unvanları ile tabip ve uzman tabiplerden başka bir kadroda fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanı elde edilmiş olur. Bu rakama Ek 1’de bulunan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetveli’nin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il ve ilçeler kurulması hâlinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, daha önce bağlı bulunulan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.

(2) Beldelerde fiilen çalışılan her yıl için çalışılan beldenin bağlı bulunduğu ilçenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarasının yarısı, köylerde fiilen çalışılan her yıl için ise tamamı puan olarak hizmet puanına ayrıca eklenir.

(3) Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır.

(4) Genel hayatı etkileyen; savaş, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde görev yapan personele, doğal afetin meydana geldiği tarihten itibaren, o yerde fiilen çalışılması kaydıyla Bakanlıkça belirlenen süre için en yüksek hizmet puanı % 100 fazlasıyla verilebilir.

(5) Savaş, deprem, sel ve yangın gibi genel hayatı etkileyen sebeplere bağlı olarak yurt içi ve yurt dışında görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir. Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır.

(6) Geriye doğru hesaplamalarda, Bakanlığımızın hizmet puanı esaslı atama ve yer değiştirme işlemlerine geçildiği 8/6/2004 tarihindeki görev yapılan yerin idari statüsü esas alınır. Bu tarihten sonra meydana gelen değişiklikler yürürlük tarihi itibariyle hüküm ifade eder.

Hizmet puanı verilmeyecek haller

MADDE 10 – (1) Aşağıdaki hâllerde personele hizmet puanı verilmez:

a) Kanunun 77 nci maddesi kapsamında, aile hekimliğinde ve birliklerde sözleşmeli geçirilen süreler ile askerlik yükümlülüğü dışında aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler,

b) Hakkında kovuşturmaya yer olmadığına veya yargılama sonucunda beraatına karar verilenler ile soruşturma sonucunda disiplin cezası almayanlar hariç olmak üzere, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suç nedeniyle tutuklanan veya gözaltına alınanlar ile görevden uzaklaştırılanların görevleri başında geçirmedikleri süreler.

Geçici görevlendirme

MADDE 11 – (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşlar önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli geçici olarak görevlendirebileceği gibi ihtiyaç hâlinde re’sen de görevlendirebilir. Re’sen görevlendirilen personel için süre bir mali yılda iki ayı geçemez.

(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatları, kendi birimleri içinde ihtiyaç hâlinde görevlendirme yapabilir. Bu şekilde görevlendirilme bir mali yılda her seferinde üç ayı ve toplamda altı ayı geçemez.

(3) Personelin herhangi bir suretle görevde olmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle personele ihtiyaç duyulması hâlinde Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca; A hizmet grubuna dâhil illerden aynı veya alt hizmet bölgesinin A, B, C ve D hizmet grubu illerine, B hizmet grubuna dâhil illerden aynı veya alt hizmet bölgesinin B, C ve D hizmet grubu illerine, il içinde personel doluluk oranı yüksek olan birimlerden düşük olan birimlere geçici görevlendirme yapılabilir. Ancak 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin A ve B hizmet grubu illerinde görev yapan personel sadece 5 ve 6 ncıhizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerine geçici olarak görevlendirilebilir.

(4) 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre askerlik yükümlülüğünü yedek subay olarak yerine getirenlerin eşleri, talepleri hâlinde yükümlülük süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir.

(5) Turizm, mevsimlik işçi çalıştırma, ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenen büyük organizasyonlar, kitlesel nüfus hareketleri nedeniyle nüfusunda önemli ölçüde artış gösteren yerlere PDC’ye ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici görevlendirme yapılabilir.

(6) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olup kadrosunun bulunduğu ilden başka bir ile görevlendirilenlerin ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında görevlendirilenlerin eşleri, talepleri hâlinde görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir.

(7) Genel hayatı etkileyen savaş, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde görev yapan personel; en az sekiz haftalık gebe, kendisinin veya birinci dereceden bir yakınının engelli olduğunu veya vefat ettiğini veya çocuğunun beş yaşından küçük olduğunu ya da ilköğretimde eğitim gördüğünü belgelendirmesi kaydıyla bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde başvurması hâlinde talepte bulunduğu ile altı aya kadar geçici olarak görevlendirilebilir.

(8) Boşanma davası açan veya haklarında boşanma davası açılmış personel, şiddete maruz kalıp da bu durumu adlî veya mülkî idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirmeleri hâlinde, dava süresince D veya C hizmet grubu illere geçici olarak görevlendirilebilir. Bu hüküm doğrultusunda görevlendirilen personel, görevlendirildiği tarihten itibaren altı ayda bir, boşanma davasının görülmekte olduğu mahkemeden davanın safahatini gösterir belgeyi alarak çalıştığı kuruma sunmakla yükümlüdür.

(9) Birlikler bünyesinde sözleşme imzalayan personelin eşleri, talepleri hâlinde sözleşme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir. Ancak stratejik personelin bu fıkraya istinaden görevlendirilebilmesi, eşinin birlikler bünyesinde genel sekreter, başkan, stratejik personel kapsamında olup hastane yöneticisi veya başhekim olarak sözleşme imzalamış olmasına bağlıdır.

(10) Geçici görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca belirlenir.

Atamalarda müracaat

MADDE 12 – (1) Toplu atamalara ilişkin müracaatlar ilgili ilan metninde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. İlan yoluyla yapılmayan diğer başvurular ise personelin kadrosunun bulunduğu teşkilata göre il müdürlüğü, müdürlük veya birlik vasıtasıyla yapılır.

Gerçek dışı beyan

MADDE 13 – (1) Bir mazerete dayanarak ataması yapılanların mazeret belgelerinin veya hizmet puanı hesaplananların hesaplamaya esas beyan ve belgelerinin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde, personelin atama işlemi iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda suçlu bulunanlar hakkında genel hükümler uygulanır.

İlk atama

MADDE 14 – (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı kadrolarına aday memur olarak atama ilk atamadır. İlk atamada uzman tabip, uzman (TUTG), tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atanacaklar kur’ayla, diğerleri genel hükümlere göre sınavla atanır. İlk atamada atama dönemi yoktur. Bakanlık veya bağlı kuruluşları ihtiyaç doğdukça açık bulunan kadrolar ile atama usul ve esaslarını ilan eder. İlk atamada; sırasıyla 6 ve 5 inci hizmet bölgesi iller, D ve C hizmet grubu iller ile ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması endeksine göre 6, 5 ve 4 üncü gelişmişlik grubunda yer alan ilçeler, ihtiyaç hâlinde ise diğer bölgelerde bulunan kadrolar ilan edilir.

Yeniden atama

MADDE 15 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup, bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının aynı hizmet sınıfı kadrolarında yeniden göreve başlatılabilirler. Bakanlık ve bağlı kuruluşları, kadro durumunun müsait olması hâlinde yeniden atama suretiyle doldurulacak kadroları ilan eder. Müracaat edenlerin yerleştirmeleri tercihlerine göre kura ile yapılır.

(2) Uzman tabip, uzman (TUTG), tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacıların yeniden atamaları ilgili mevzuatı gereği ilk atama usul ve esaslarına göre, belirlenecek dönemlerde kur’a ile yapılır.

Yer değiştirme suretiyle atanma ve dönemleri

MADDE 16 – (1) Stratejik personelin il içi atanması da dâhil olmak üzere personelin iller arası atamaları Ocak ayı ile Haziran-Eylül döneminde yapılır. Bakanlık ve bağlı kuruluşları açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, tercih yaparak müracaatta bulunur. Bakanlık ve bağlı kuruluşları tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları tamamlar. Hizmet puanlarının eşit olması hâlinde tercih sıralamasına bakılır. Tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise meslekî kıdemi fazla olan personel öncelikli olarak atanır. Yer değiştirme suretiyle atama talebinde bulunan personelin görev yaptığı ilde hizmetlerin aksamaması için Bakanlık veya bağlı kuruluşları sınırlama getirebilir. Stratejik personel dışında kalan personelin il içi atamaları ile ilgili esas ve usuller Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca belirlenir.

(2) Kadroları Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında olup tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapan personel, talebi hâlinde, ilgili uzmanlık eğitimi giriş sınavı sonucunda yerleştirildiği eğitim kurumunun bulunduğu ildeki Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının uygun göreceği birime, atama dönemine ve kur’aya tabi olmaksızın, PDC’de boş yer bulunmaması hâlinde standart dikkate alınarak naklen atanır.

(3) Birliklerce, birlik içerisinde döneme bağlı kalmaksızın standart ve PDC dikkate alınarak yer değişikliği yapılabilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından belirlenir.

(4) Aile hekimi olarak sözleşme imzalayan personelin, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği kapsamında sözleşmeli olarak görev yaptığı il dışında başka bir ilde ilan edilmiş münhal aile hekimliği pozisyonlarına yerleşmeleri durumunda, personelin kadrosu bağlı bulunduğu Kurum tarafından aile hekimi olarak yerleştiği ve yeni sözleşme imzaladığı ilde münhal kadronun mevcut olduğu birime atama dönemine ve kur’aya tabi olmaksızın, PDC’de boş yer bulunmaması halinde standart dikkate alınarak naklen atanır. Aile hekiminin yeni yerleştiği aile hekimliği pozisyonda fiilen bir sözleşme dönemi görev yapmadan sözleşmesinin sona ermesi durumunda, eski görev yerine, eski görev yerinde PDC’ye göre boş yer bulunmaması halinde eski görev yeri esas alınarak, 26 ncı madde hükümlerine göre naklen ataması yapılır.

Kurumlar arası naklen atama

MADDE 17 – (1) Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında durumlarına uygun kadrolara naklen atanabilirler. Kurumlar arası atama kura ile yapılır. Müracaatları kabul edilenlerin atanacakları yerler tercihleri doğrultusunda kura ile belirlenir. Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir.

(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatları arasındaki yer değişiklikleri, 16 ncı maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde yapılabilir. Talepleri 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddeler kapsamında uygun görülenlerin ise münhal kadro bulunmaması durumunda, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının teşkilatları arasında Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde naklen atamaları yapılabilir.

(3) Stratejik personel dönem ve kura şartına bağlı olmaksızın naklen atanabilir.

(4) Başka kurum ve kuruluşlarda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına tabi olarak çalışmakta olup eşleri Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında;

a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) veya (B) bendlerine göre sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil bir unvanda,

b) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi olarak,

c) Kamu hastane birliklerinde; genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi, başhekim olarak,

çalışanlar, standardın uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan Bakanlık veya bağlı kuruluşlarına naklen atanabilir.

(5) Bakanlık ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki memurlardan, eşleri zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak görev yapanlar, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadrolarına, standardın uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan atanabilir.

(6) 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu çerçevesinde aile hekimi ya da aile sağlığı elemanı olanların bu görevlerinden ayrılarak tekrar eski görevlerine atanmalarında kura şartı aranmaz.

(7) Bakanlık onayı ile yürürlüğe konulan protokollerle Bakanlığa ve bağlı kuruluşlarına devredilen sağlık birimlerinde çalışan personel dönem ve kura şartına bağlı olmadan naklen atanabilir.

(8) Er veya erbaş iken terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede mâlûl olan ya da mâlûl olup da çalışabilir durumda olanlar ile bu durumdaki kamu görevlilerinin; sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadrolarına naklen atamalarında dönem ve kura şartı aranmaz.

(9) Eşleri Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında stratejik personel olarak görev yapanlardan, teşkilat veya kadro bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle kurumlarınca ataması yapılamayanların, Bakanlık veya bağlı kuruluşlarına naklen atamalarında dönem ve kura şartı aranmaz.

(10) Vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta iken eğitimlerini tamamlamadan diş tabibi, tabip veya uzman tabip olarak atanmak isteyenler talepleri ve kurumlarının muvafakatı hâlinde D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Devlet hizmeti yükümlüsü olanlar; eski görev yerine, eski görev yerinde boş yer bulunmaması hâlinde eski görev ilinde münhal bir kadroya, eski görev yeri bulunmayanlar ise tercihleri alınarak ilk devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla atanırlar.

(11) Bakanlık veya bağlı kuruluşları bünyesinde yeni bir sağlık biriminin açılması sebebiyle aynı yerdeki farklı statüde hizmet veren sağlık biriminin kapanması veya statüsünün değişmesi durumunda, kapanan veya statüsü değişen sağlık biriminde görev yapan personel standardın uygun olması hâlinde Bakanlık veya bağlı kuruluşlarına kura ve dönem şartı aranmadan naklen atanabilir.

Bir mazerete dayanan atamalar

MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin talebi hâlinde personel farklı hizmet bölgelerine naklen atanabilir;

a) Sağlık durumu,

b) Eş durumu.

(2) Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır. Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz.

(3) Müracaatlar, gerekli belgelerle birlikte personelin kadrosunun bulunduğu teşkilata göre il müdürlüklerine, müdürlüklere veya birliklere yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca il müdürlüğü, müdürlük veya birlik emrine yapılır. Münhal kadrosu bulunmayan İl’e, birliğe ve sağlık birimine atama yapılamaz.

(4) Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine dair bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl müdürlükleri, müdürlükler ve birlikler mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa veya bağlı kuruluşlarına intikal ettirir.

(5) Mazereti sona eren personelin bulunduğu il 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya C ve D hizmet grubunda ise talebi hâlinde yerinde bırakılır. Aksi hâlde eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak, 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise; görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Ayrıca, devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan mazereti sona eren devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar.

(6) 19 uncu ve 20 nci maddeler ve 21 inci maddenin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları gereği atananlara, atandığı yerde fiilen beş yıl çalışması hâlinde, dördüncü ve beşinci fıkra ile 21 inci maddenin dokuzuncu ve onuncu fıkra hükümleri uygulanmaz.

Sağlık mazereti nedeniyle atama

MADDE 19 – (1) Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun, bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi hâlinde tehlikeye gireceğini, üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına öncelikli olarak atanırlar.

(2) Başvuru sahibi, sağlık kurulu raporunda yer alan teşhis ve tedavi imkânları ile sağlığını olumsuz etkileyen nedenlere göre, Bakanlık veya bağlı kuruluşlarınca oluşturulan komisyonun sırasıyla D ve C grubunda belirleyeceği illerden birine, personel ihtiyacı, kadro imkânları göz önüne alınarak Bakanlık veya bağlı kuruluşları tarafından atanır. Eğer hastalığın tedavisi veya sağlığının olumsuz etkilenmemesi D ve C grubu illerde mümkün değilse önce B grubu iller, daha sonra A grubu iller değerlendirmeye alınır.

(3) Sağlık mazereti değerlendirme komisyonu, gerekli durumlarda bu raporların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir.

Eş durumu nedeniyle atama

MADDE 20 – (1) Personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur statüsünde çalıştığını belgelemesi gereklidir.

(2) Eşlerin ikisinin de Bakanlık veya bağlı kuruluş personeli olması hâlinde kıdeme bakılarak D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğinin sağlanması esastır.

(3) Eş durumu açısından kıdem sıralaması; Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatı kadroları, il müdürü ve müdür, baştabipler, eğitim görevlileri, başasistanlar, yan dal uzmanları, uzman tabipler, uzman diş tabipleri, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık sağlık lisansiyerleri ve diğer lisansiyerlerin atanabildiği kadro unvanları, 3 yıllık yükseköğrenim mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, 2 yıllık ön lisans mezunlarının atanabildiği kadro unvanları; bunlarda eşitlik olması hâlinde fiili hizmet süresi fazla olan, 4 yıllık yükseköğrenim mezunları, 3 yıllık yükseköğrenim mezunları, 2 yıllık yükseköğrenim mezunları ve lise mezunları, maaş derece-kademesi yüksek olan ve terfi tarihi kıdemli olan şeklindedir.

a) Uzman tabiplerin; uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında, uzman diş tabiplerinin; uzman tabip ve uzman diş tabibi olmayan eşinin atamasında, tabiplerin; tabip, uzman diş tabibi ve uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında, diş tabiplerinin; diş tabibi, tabip, uzman diş tabibi ve uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.

b) Tayin talebinde bulunan eşlerden;

1) Kıdemli personelin çalıştığı il kıdemsiz eş için D veya C hizmet grubu il ise, kıdemsiz eş bu ile atanır. Aksi halde, kıdemli eş için kıdemsiz eşin çalıştığı il D veya C hizmet grubunda ise kıdemli eş bu ile atanır.

2) Yukarıdaki şartlara göre atama yapılamadığı durumlarda; aynı hizmet bölgesinde görev yapan eşlerden tayin talebinde bulunan eşin ataması yapılır. Farklı hizmet bölgelerinde görev yapan eşlerden ise kıdemsiz olanın kıdemli olana tabi olarak ataması yapılır. Tayin talebinde bulunan kıdemli personelin, eşinin görev yaptığı yerin kendisine göre alt hizmet bölge ve grubunda olması halinde ise kıdem şartı aranmaz.

3) Aynı unvanda olan eşlerden herhangi birinin, eş durumu nedeniyle atama talebinde bulunduğu ilin kendisi için D veya C hizmet grubu il olması hâlinde kıdem şartı aranmaz.

c) Başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurum içi naklen atama döneminde veya sınav sonucunda atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde D ve C hizmet grubu şartı aranmaz.

ç) 19 uncu ve 24 üncü maddeler ile 21 inci madde kapsamında can güvenliği ya da öğrenim durumu nedeniyle atanan personelin eşinin, eş durumu tayininde kıdem şartı ile D ve C hizmet grubu şartı aranmaz.

d) Eşi, Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinde tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre asistan olanların eş durumu nedeniyle atanmalarında kıdem şartı ile bölge ve hizmet grubu şartı aranmaz. Ancak, başvuru tarihi itibariyle eşlerinin kalan asistanlık süresinin altı aydan fazla olması zorunludur.

(4) Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır. Ancak, başka kurumda çalışan eşin, Bakanlık veya bağlı kuruluşunun personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması hâlinde eş durumu ataması değerlendirilerek yapılır. Teşkilatın bulunmaması veya bir başka yerde istihdamı mümkün olmayan hallerde, ilgili Kurumla koordinasyon sağlanarak eş durumu atama talebi değerlendirilir. Bu hâllerde atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Olağanüstü ve özel durumlarda yer değişikliği

MADDE 21 – (1) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hâl ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi durumlarda, yer değişikliği işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

(2) Bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın;

a) Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları, maddî ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenlerin atanma talepleri, durumlarını belgelendirmeleri ve görev yaptığı yerin personel ihtiyacı hakkında gerekli tedbirlerin alınması hâlinde bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere afetin meydana geldiği tarihten itibaren altı ay içinde,

b) Eşi vefat eden personel eşinin vefatından sonraki bir yıl içinde,

c) Personelin herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adlî veya mülkî idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirmek suretiyle,

ç) Eşinden boşanan personel halen görev yaptığı hizmet bölgesi ve grubundaki illerden birine veya D ve C hizmet grubu illerinden birine ya da halen görev yaptığı hizmet bölgesi ve grubu esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasına göre boşanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde,

d) Eşi zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılan ve eşinin son çalıştığı yerde veya bir başka ilde ikamet ettiğini belgelendiren personel, emekli olan eşinin ikamet ettiği yere emekliye ayrılmasından sonraki bir yıl içinde,

e) Er veya erbaş iken terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede mâlûl olan ya da mâlûl olup da çalışabilir durumda olanlar ile bu durumdaki kamu görevlilerinden Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının personeli olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri,

talepleri doğrultusunda bir defaya mahsus olmak üzere standardın uygun olması hâlinde atanabilirler.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan ve eşleri 20 nci madde kapsamında bulunmayan personelin eşlerinin;

a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre açıktan istihdam edilenler ile geçici işçiler hariç statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olduğunu ve teşkilatının bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu,

b) Milletvekili, noter, belediye başkanı, muhtar veya birliklerde; genel sekreter, başkan, stratejik personel kapsamında olup hastane yöneticisi veya başhekim olduğunu,

c) Sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması hâlinde müracaat tarihi itibari ile en az üç yıl, son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini veya Bağ-Kur sigortalısı olanların Bağ-Kur borçlarını yapılandırdıklarını,

ç) Devlet tarafından işyeri sahiplerine prim ödeme kolaylığı ya da prim affı getirildiği dönemlerde sigorta primi kesilen işyeri çalışanın bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu veya Maliye Bakanlığı makamlarından alacağı belge ile,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında geçici işçi olarak çalıştığını ve müracaat tarihi itibari ile en az üç yıl, son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini,

belgelendirmeleri hâlinde eşlerinin bulunduğu yerlere, bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde atanabilirler.

(4) Ancak, üçüncü fıkranın (c) bendine göre yapılacak yer değiştirmelerde; kısa çalışma ödeneğinin ödendiğini veya işverenin zorunlu olarak yer değiştirdiğini belgelendirenler ile askerlik nedeniyle işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı yerde en geç iki ay içerisinde tekrar göreve başlayanlar için, müracaat tarihi itibariyle üç yıllık prim ödeme şartı aranmakla birlikte bulunduğu yerde iki yıllık kesintisiz prim ödeme şartı aranmaz. Doğum ve hastalık nedeniyle alınan ücretsiz izinler hariç olmak üzere bir yılda toplam üç ayı aşan her türlü kesinti, sigortalılık süresinin tespitinde kesinti olarak değerlendirilir. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışanlardan askerlik süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreleri üç yıllık süre kapsamında değerlendirilir.

(5) Eşleri 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan personelin eş durumu atamaları yönergeyle düzenlenir.

(6) Eşi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanlar ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre bu üniversitelerde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görmekte olanların, eşlerinin bulundukları yere atanma talepleri bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir. Ancak, eşi uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin atanma talebinde bulunabilmesi için eşlerinin kalan eğitim sürelerinin altı aydan fazla olması şarttır.

(7) Personelin sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans öğrenimi gördüğünü belgelendirmesi hâlinde, münhal kadro olması ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir.

(8) Stratejik personel hariç, çocuğu görev yaptığı il dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezî sınavla kazanan personel, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânının bulunmadığını belgelendirmesi hâlinde talebi doğrultusunda 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi ile diğer hizmet bölgelerinin D ve C hizmet grubu illerine standardın vePDC’nin uygun olması şartıyla atanabilir.

(9) Üçüncü, altıncı ve yedinci fıkralar doğrultusunda atanan personel atanmasına esas teşkil eden belgeleri il müdürlüklerine, müdürlüklere veya birliklere intikal ettirilmek üzere her yıl Ocak ayında çalıştığı birime bildirmekle yükümlüdür. İl müdürlükleri, müdürlükler ve birlikler atama gerekçeleri sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlık veya bağlı kuruluşlarına intikal ettirir. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında veya özel kanunlarla düzenlenmiş sandıklara tabi sigortalı olarak görev yapmakta iken işine son verilen eşin, sigortasız geçirdiği süre üç ayı geçtiği takdirde mazereti sona ermiş sayılır.

(10) Bulunduğu ile atama gerekçesi sona eren personel, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya D ve C hizmet grubunda çalışıyorsa talebi hâlinde yerinde bırakılır. Aksi hâlde Bakanlık veya bağlı kuruluşlarınca; eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallarına göre atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallarına göre atanırlar. Ancak, devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan atama gerekçesi sona eren devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla atanırlar.

(11) Stratejik personelin atama taleplerinde üçüncü fıkranın (a), (c), (ç) ve (d) bentleri ile yedinci fıkrası uygulanmaz.

Sınıf ve unvan değişikliği nedeniyle atama

MADDE 22 – (1) Sınıf ve unvan değişikliği nedeniyle yapılacak atamalar, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

(2) Uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini yapmakta iken eğitimlerini tamamlamadan herhangi bir sebeple ayrılacak olanlar daha önce görev yaptıkları Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca D ve C hizmet grubu illere tercihlerine göre atanırlar. Devlet hizmeti yükümlüsü olan personel; eski görev yerine, eski görev yerinde boş yer bulunmaması hâlinde eski görev ilinde münhal bir kadroya, eski görev yeri bulunmayanlar ise tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla atanırlar.

(3) Eğitim görevlisi ve başasistanlık görevlerini en az iki yıl sürdürenlerden uzman tabip olarak atanmak isteyenler PDC’nin uygun olması halinde bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrolarından istedikleri yere her zaman atanabilirler.

İstihdam edilme gerekçeleri ortadan kalkan personelin ataması

MADDE 23 – (1) İlgili mevzuat gereği yapılan özel düzenlemeler ile aile hekimliği uygulamaları hariç olmak üzere; görev yapılan sağlık kuruluşunun kapanması, PDC’de değişiklik olması, sağlık birimlerinin devri, nitelik değiştirmesi veya birleşmesi gibi nedenlerle o unvandan personele ihtiyaç kalmaması hâllerinde, ilgili personel öncelikle il içinde ihtiyaç olan birimlere atanır. Aynı hizmet birimine birden fazla tercih yapılması hâlinde hizmet puanına göre yerleştirilirler.

Hizmet gereği atamalar

MADDE 24 – (1) Haklarında adlî, idarî ve inzibatî bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda bulunduğu yerde kalmalarında sakınca görülmüş personel, hizmet süresinin tamamlanması şartı aranmadan, yer değişikliği dönemlerine bağlı kalınmaksızın D hizmet grubu illere; il içinde yer değişikliği teklif edilen personel ise haklarındaki kararın mahiyetine göre atanırlar.

(2) Bu madde gereği atananlar, ayrıldıkları il ve/veya birime iki yıl geçmeden naklen atama talebinde bulunamazlar.

Yönetici atamaları

MADDE 25 – (1) İl müdürlüğü ve müdürlük unvanlarına, bu Yönetmeliğin puan, PDC, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın atama veya görevlendirme yapılabilir.

(2) İl müdürlüğü ve müdürlük unvanlarına atandıktan veya görevlendirildikten sonra başka yere atanma talebinde bulunanlardan; en az bir yıl süreyle bu görevleri yürütenler bir defaya mahsus olmak üzere talepleri doğrultusunda durumlarına uygun bir kadroya atanabilirler. Bir yıldan az bu görevleri yürütenler ise, önceki kadrolarının bulunduğu ildeki durumlarına uygun bir kadroya atanırlar.

(3) Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrosunda görev yapmakta iken, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında; genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi ve başhekim olarak sözleşme imzalayanlardan iki yıl süreyle bu görevleri yürütenler, bir defaya mahsus olmak üzere talepleri doğrultusunda durumlarına uygun kadroya atanabilirler.

Üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine ve bölge içi atama

MADDE 26 – (1) İlgililerin talebi hâlinde aynı hizmet bölgesinin A grubu illerinden B, C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin bütün hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin B hizmet grubu illerinden C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin B, C ve D hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin C hizmet grubu illerden D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubundaki illere; D hizmet grubu illerden alt hizmet bölgelerinin D hizmet grubundaki illere PDC’nin uygun olması durumunda her zaman atama yapılabilir.

(2) Kendi unvan ve branşında A hizmet grubunda olmak şartıyla Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapan personelin naklen atanmak istedikleri yerin doluluk oranı bulundukları yerden daha düşük olması kaydıyla A hizmet grubu illere atamaları PDC ve kadro durumunun uygun olması hâllerinde her zaman yapılabilir.

(3) Personelin talebi hâlinde, il merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere PDC ve kadronun uygun olması hâllerinde atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir.

(4) Ancak tabip ve uzman tabipler; ilçe, belde ve köylerden 1, 2 ve 3 üncü hizmet bölgesinde bulunan il merkezlerine atanamaz.

(5) 20 nci madde ile 21 inci maddenin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları kapsamında atanan personel, talebi halinde bir defaya mahsus olmak üzere eski görev yerine veya eski görev yeri esas alınarak, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre atanabilir.

Yeni açılan tesisler

MADDE 27 – (1) Hizmete yeni açılan tesisler için ihtiyaç duyulan personelin il içinden karşılanması esastır. Ancak, hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan C ve D grubu illerde yeni açılan tesislere atama dönemine bağlı kalmaksızın il dışından atama yapılabilir. A ve B grubu illerde çalışan personelin müracaatları öncelikle değerlendirmeye alınır. Ataması uygun görülenler hizmet puanı usulüne göre yerleştirilir.

(2) Bu madde hükümleri, yeni tesisin açıldığı tarihten itibaren 1 yıl uygulanabilir.

Resen atama

MADDE 28 – (1) PDC’de belirlenen sayıyı aşan personelden il merkezinde bulunanların; öncelikle il merkezine, il merkezinde boşluk bulunmaması halinde ilçe, belde ve köylere, ilçe merkezinde bulunanların ise öncelikle ilçe merkezine, ilçe merkezinde boşluk bulunmaması hâlinde belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre resen ataması yapılır. Personelin unvan ve branşında ilde boşluk bulunmaması hâlinde 16 ncımaddedeki usul ve esaslar çerçevesinde başka illere ataması yapılabilir.

(2) İhtiyaç hâlinde il ve ilçe merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre resen atama yapılabilir.

(3) Eş veya sağlık mazereti ile atanıp mazeretleri devam eden personel hariç olmak üzere; Devlet hizmeti yükümlüsü personelden bulunduğu birimde PDC’de belirlenen sayının yüzde otuzunu aşanların, öncelikle aynı ilde ihtiyaç bulunan birimlere, mümkün olmaması halinde ise aynı hizmet bölgesindeki ihtiyaç bulunan münhal yerlere ataması, hizmet süresi dikkate alınarak gönüllülük esasına göre yapılır. Talep olmaması halinde görev yaptığı yerde hizmet süresi en az olan personelden başlamak suretiyle atama yapılır. Hizmet sürelerinin eşitliği hâlinde hizmet puanı düşük olan personel atanır. Hizmet puanlarının da eşit olması hâlinde ise meslekî kıdemi az olan personel atanır.

Karşılıklı yer değiştirme

MADDE 29 – (1) Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personel, görev yaptığı Bakanlık ve bağlı kuruluş teşkilatı içinde uygun görülmesi hâlinde karşılıklı olarak yer değiştirebilir.

Müracaat sınırlamaları

MADDE 30 – (1) 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 22 nci, 24 üncü, 25 inci, 26ncı, 27 nci ve 29 uncu maddelere göre atanan personel atandıkları tarihten itibaren fiilen iki yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. Ancak atanma talepleri 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 26 ncı maddeler kapsamında ise, fiilen iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz.

(2) 16 ncı, 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 26 ncı maddelere göre atanmış olup atama kararlarını iptal ettirenler, mazeret durumlarında yeni bir değişiklik olmadığı müddetçe bir yıl süre ile atama talebinde bulunamazlar.

(3) Branşında eğitim kliniği bulunan eğitim araştırma hastanelerine 16 ncı, 17 nci, 26 ncı ve 29 uncu maddelere göre atanma talebinde bulunan uzman tabip ile uzman diş tabiplerinin, başasistanlık sınavı başvuru şartlarını taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

(4) 19 uncu madde kapsamında atanan personel, 26 ncı ve 29 uncu maddelere göre, 20 nci maddesi ile 21 inci maddesinin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları kapsamında atanan personel ise 29 uncu maddeye göre atanma talebinde bulunamaz.

(5) 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddeler kapsamındaki atanma talepleri hariç, aday memur olan personel atanma talebinde bulunamaz.

İstihdam planlama komisyonu, görevi ve çalışma usulü

MADDE 31 – (1) İstihdam Planlama Komisyonu Bakanlığın veya bağlı kuruluşlarının istihdam politikalarını belirlemek üzere oluşturulan bir kuruldur. Komisyonun çalışma usul ve esasları yönerge ile belirlenir.

(2) İstihdam Planlama Komisyonu, 5 inci maddedeki ilkeler çerçevesinde istihdam planlaması yapar ve uyulacak esas ve usulleri belirler. Komisyon, atama ve yer değişikliği dönemlerinden önce toplanarak gerekli kararları alır. Komisyonda alınan kararlar, Bakan onayı ile işlerlik kazanır ve bu kararlar ilgili birimlerce uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 32 – (1) 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetici olarak görev yapmış olanların yer değişikliği

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince kamu hastane birliklerinin kurulduğu tarihte baştabip ya da baştabip yardımcısı olarak görev yapmakta olup en az altı ay süre ile bu görevlerini yürütmüş olanlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarı ile bir ay içerisinde müracaat etmeleri şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere PDC dikkate alınarak talep ettikleri yere atanabilirler.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.Atama ve Nakil Yönetmeliği için 
tıklayınız.

08 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç
Madde 1- Bu yönetmelik; Sağlık Bakanlığında görev yapan sağlık hizmetleri sınıfına dahil
personelle ilgili tüm atama ve nakilleri, çağdaş insan kaynakları yönetimi, etkili ve verimli istihdam
politikaları ile sağlık hizmetinin ülke genelinde dengeli dağılımı temel ilkeleri çerçevesinde kurallara
bağlamayı amaçlamaktadır.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; atamaları merkezden yapılan sağlık hizmetleri sınıfına dahil
personeli ve bunların ilk defa atanmaları ile nakillerinde esas alınacak kuralları kapsar.Tıpta
Uzmanlık mevzuatına göre eğitim hastanelerinde görev yapan klinik şefi, klinik şef yardımcısı,
başasistan ve asistanlar bu yönetmelik hükümlerine tabi değildir. Ancak yukarıda belirtilen
unvanlarda görev yapanlar, bu niteliklerinin sona ermesi halinde bu yönetmelik hükümlerine göre
atanırlar.

Dayanak
Madde 3- Bu yönetmelik 14.07.1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
13.12.1983 tarihli ve 181 Sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ve 19.04.1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelik’te geçen terimlerden;
a) Bakan : Sağlık Bakanını,
b) Bakanlık : Sağlık Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük : Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,
d) Kanun : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu,
e) Genel Yönetmelik : 19.04.1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliği,
f) Hizmet Bölgesi : İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine göre belirlenen bölgeleri,
g) Hizmet Grubu : Personel dağılım cetveline göre karşılama oranları çerçevesinde
belirlenen il gruplarını,
h) İl: Hizmet Bölgeleri Gruplarındaki hizmetin yapıldığı il ve bu ile bağlı ilçeleri,
ı) Hizmet Puanı : Sağlık hizmetleri sınıfından her Bakanlık çalışanı için, çalışılan yerin
özellikleri ile yurt içi, yurt dışı yayınlar ve yüksek lisans yapmış olma gibi mesleki yeterlilikler göz
önüne alınarak hesaplanan puanı,
i)Personel Dağılım Cetveli : Bakanlık kadro ve pozisyonlarının, unvan ve branşlar itibarıyla
önceden belirlenen ilkelere göre illere ve hizmet birimlerine dağılımı sonucu ayrı ayrı olarak
belirlenen ve her yıl yenilenen kadro ve pozisyon sayısını,
j) Personel : Bakanlıkta sağlık hizmetlerinde görev yapan personeli,
k) Uzman Tabip : Uzman Tabip ve Uzman Tabip (TUTP) unvanlı kadroya atanmaya hak
kazanan personeli,
ı) İl Müdürlüğü : Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğünü ifade eder.
Temel İlkeler
Madde 5- Bu Yönetmelik tüm atama ve nakillerde;
a) Personel dağılım cetvelindeki sayıların aşılmaması kaydı ile idarenin hizmet ihtiyacının
dikkate alınması,
b) Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık
gösteren iller gruplandırılarak işlem yapılması,
c) Personelin hizmet bölgeleri arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak, adil ve dengeli
dağılımın sağlanması,
d) Personel hareketlerinde hizmet puanının belirleyici olması ilkeleri esas alınır.


İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Bölgeleri, Hizmet Grupları ve Hizmet Puanı

Hizmet Bölgeleri
Madde 6- İller 6 hizmet bölgesine ayrılır. Genel Yönetmelikte hizmet bölgelerinde yapılacak
değişiklikler bu Yönetmeliğe aynen yansıtılır.

Hizmet Grupları
Madde 7- Bütün unvan ve branşlarda hesaplanan personel dağılım cetveli karşılama
oranlarına göre iller, her unvan ve branşa göre en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C ve D olarak 4
grupta mütalaa edilir. A grubunda ilk 20 il, D grubunda son 21 il bulunur. Diğer illerden personel
dağılım cetveline göre personeli hizmet birimleri arasında dengeli olarak dağıtılmayanlar ile
personelin yeterli imkanla teçhiz edilemediği iller B grubunda, kalanlar ise C grubunda
değerlendirilir. Hizmet grupları her atama döneminden önce yeniden belirlenerek Bakanlık internet
sitesinde duyurulur.

Kapsam Dışı Unvan ve Branşlar
Madde 8- En Fazla 200 personelin istihdam edildiği unvan ve branşlar hizmet bölgeleri ve
grupları uygulamasının kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışı tutulacak unvan ve branşlar Bakanlık
onayı ile belirlenir. Kapsam dışı unvan ve branşlar, atamaya açılan illerle birlikte, Bakanlık internet
sitesinde duyurulur. Kapsam dışı tutulan personelin atama ve nakilleri, konu edilen unvan ve branş
için yapılacak ihtiyaç sıralamasına göre hizmet puanı esasları çerçevesinde yapılır.

Hizmet Puanı
Madde 9- Personelin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere, bu yönetmeliğe tabi her
Bakanlık çalışanı için, her atama döneminden önce atama dönemine müracaatın başlangıç tarihi
itibariyle çalışılan yerin özelliklerinin ve mesleki yeterliliklerin göz önüne alındığı bir hizmet puanı
hesaplanır. Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas
alınır. Eşitlik durumlarında bu yönetmelikte sayılan mazeretlerden birine sahip olan atamaya hak
kazanır. Böyle bir mazeret yoksa daha fazla meslek kıdemine sahip olan atanır. Atamaların il emrine
yapılması halinde, personel Valilikçe, ihtiyaç olan birimlerde, hizmet puanı yüksek olan personelin
tercihi göz önünde bulundurularak atanır.

Hizmet Puanının Hesaplanması
Madde 10- Hizmet puanının hesaplanmasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca
hazırlanan il ve ilçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır. Sağlık
hizmetleri sınıfından bir unvanda veya araştırma görevlisi, Daire Başkanı, İl Sağlık Müdürü, her
türlü Müdürü ve bunların yardımcısı unvanlarında fiilen çalışan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında bulunulan sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe
sıralaması puanına ulaşılır. Bu rakama Ek 1’de bulunan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik
Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetveli’nin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur.
Yeni il ve ilçeler kurulması halinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, ayrılınan il ve ilçenin puanları
uygulanmaya devam edilir.
Hizmet puanına köylerde fiilen çalışılan her yıl için 100 puan, beldelerde fiilen çalışılan her
yıl için 50 puan eklenir. Alınan takdirnameler için yılda sadece bir kez olmak üzere 100 puan daha
eklenir. Alınan cezalarda ise; kesinleşmiş olmak şartıyla ve her ceza için ayrı ayrı olmak üzere,
kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için 100 puan, aylıktan kesme cezası için 50 puan, kınama
cezası için 30 puan ve uyarma cezası 20 puan düşülür.
Yapılan mesleki faaliyetler, yayınlar, alınan eğitimler ve hazırlanan eserler ile yöneticilik için
Ek 2 ‘de bulunan tablodaki puanlar eklenir. Meslekte doçent olarak geçirilen her yıl için 500,
profesörlük için 600 puan temel hizmet puanına eklenir.
Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri saklı kalmak ve sadece biri dikkate alınmak
kaydıyla hizmet puanının hesaplanmasında esas alınan fiili çalışma öncelik sıralaması; 657 Sayılı
Kanunun 88 inci maddesine göre ikinci görev, aynı kanunun 86 ncı maddesine göre vekaleten atama,
geçici görev, görevlendirme ve asıl kadrosunda çalışmadır.

Geriye doğru hesaplamalarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki tablolar kullanılır.
Yıl içinde sıralamalarda meydana gelen değişiklikler takip eden yıl başından itibaren hüküm ifade
eder. Çalışanın yer değiştirmesi halinde eski ve yeni yerine ait puanlar ay bazında tespit edilir. 15
günden az olan hizmetler aşağıya, 15 gün ve daha fazla olanlar ise yukarıya yuvarlanır.
Ücretsiz izinli olarak muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı
yerin hizmet puanı verilir.
Hizmet puanı tespit edildikten sonra her atama döneminden önce internet aracılığıyla ilan
edilir. İtirazlar Bakanlık bünyesinde teşkil edilecek Hizmet Puanı Değerlendirme ve İtiraz
Komisyonunca değerlendirilir ve sonuca bağlanır.

Geçici Görevlendirmeler ve Uygulanacak Hizmet Puanları
Madde 11- Bakanlık sağlık hizmetlerinde aksaklık görülen 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C
ve D hizmet grubu illerine geçici görevlendirme yapabilir. Bu durumda Bakanlık önceden duyurmak
suretiyle talepte bulunan personeli veya personel sayısı uygun bir il müdürlüğü veya hizmet birimini
söz konusu personel ihtiyacını dönüşümlü olarak karşılamak üzere görevlendirebileceği gibi acil
hallerde resen de geçici görevlendirme yapabilir. Bu suretle geçici görevlendirilen personele, fiilen
çalıştığı bölgenin hizmet puanı %50 fazlasıyla verilir.
Bakanlık savaş, deprem gibi olağanüstü hallerde yurtiçi ve yurtdışında personeli geçici olarak
görevlendirebilir. Bu yolla geçici olarak görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100
fazlasıyla verilir. Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel hizmet puanı en düşük
yerin hizmet puanını alır.
Üstteki iki bentte tanımlanan geçici görevlendirme şekilleri dışında da Bakanlık ve Valilikler
personelin her hangi bir suretle yerinde bulunmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle geçici
görevlendirmeler yapabilir. Valiliklerce, aynı personel için bir mali yılda yapılan 3 aydan fazla geçici
görevlendirmelerde Bakanlığın uygun görüşü alınır. Bu suretle yapılacak geçici görevlendirmelerde
personel, fiilen çalıştığı yerin hizmet puanını alır. Ancak A hizmet grubu illere geçici görevlendirme
yapılmaz.

Hizmet Puanı Verilmeyecek Haller
Madde 12- Aşağıdaki hallerde personele hizmet puanı verilmez :
a) Askerlik dışında ücretsiz izinli geçirilen süreler, b) Görevden uzaklaştırılan (Yargılamanın men’ine veya beraatine karar verilenler ve bir
disiplin cezası almayanlar hariç), görevi ile ilgili olsun veya olmasın her hangi bir suçtan tutuklanan
veya gözaltına alınanların görev başında geçirmedikleri süreler.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atama İşlemleri ve Özel Hükümler

Atamalarda Müracaat
Madde 13- Müracaatlar il müdürlüklerine yapılır. Doğrudan Bakanlığa yapılacak müracaatlar
ilgili maddelerde belirtilmiştir. Başvurular Bakanlıkça gerekli tedbirler alınmışsa internet yoluyla da
yapılabilir. Bu yolla yapılacak müracaatlarda ilgili formu doldurduktan sonra hem elektronik olarak
Bakanlığa gönderir, hem de bir nüshasını çıktı olarak alır ve imzalayarak gerekli diğer belgelerle
birlikte il müdürlüğüne veya Bakanlığa teslim eder.

İlk Defa Atama
Madde 14- Bakanlığın sağlık hizmetleri sınıfı kadrolarına aday memur olarak atama ilk defa
atamadır. İlk defa atamada uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atanacaklar kurayla,
diğerleri genel hükümlere göre sınavla atanır. İlk defa atamada atama dönemi yoktur. Bakanlık
ihtiyaç doğdukça açık bulunan kadrolar ile atama usul ve esaslarını ilan eder. 1 ve 2 nci hizmet
bölgelerinin A ve B hizmet gruplarına ilk atama yapılamaz. İlk defa atamada ilan edilecek kadrolar,
sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir.

Yeniden Atama
Madde 15- Bakanlık veya diğer kamu kurumlarında sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda
çalışmış olup, bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar Bakanlık kadrolarında tekrar
göreve başlatılabilirler. Bakanlık her yıl bu suretle doldurulacak kadroları ilan edebilir. Müracaat
makamı Bakanlıktır. İlan edilen kadrolara başvuranlar, hizmet puanları ve tercihlerine göre
yerleştirilirler.
Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacılar ilgili mevzuatı gereği, belirlenecek dönemlerde
kura ile atanırlar.
Yeniden atamalar 1 ve 2 inci hizmet bölgelerinin A ve B hizmet gruplarına yapılamaz. Bu
yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden
başlamak üzere belirlenir.

Kurum İçi Naklen Atama
Madde 16- Personelin il içi ve iller arası naklen atanmasıdır. Atama dönemleri Haziran ve
Eylül aylarıdır. Haziran dönemi atamaları için Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar, Eylül
dönemi atamaları için Temmuz ayının başından Ağustos ayının sonuna kadar müracaat edilir.
Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak
isteyen personel, en çok 5 tercihle birlikte İl Müdürlüğüne müracaat eder. İl Müdürlüğü müracaatları
Bakanlığa gönderir. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanlarına göre personelin
atamalarını tamamlar. Puanların aynı olması halinde tercih sıralaması, daha sonra mesleki kıdemi
yüksek olan personel öncelikli olarak atanır. Diğer hizmet bölgeleri Bakanlıkça belirlenen oranda
kurum içi naklen atamaya açıktır. Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı ilde hizmetlerin
aksamaması için Bakanlık sınırlama getirebilir. Veya müracaatları kabul etmeyebilir.


Kurumlar Arası Naklen Atama
Madde 17- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde diğer
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara
atanabilirler. Atama dönemleri Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım olmak üzere dört dönemdir. Şubat
dönemi atamaları için Aralık ayının başından Ocak ayının sonuna kadar, Mayıs dönemi atamaları
için Mart ayının başından Nisan ayının sonuna kadar, Ağustos dönemi atamaları için Haziran ayının
başından Temmuz ayının sonuna kadar, Kasım dönemi atamaları için Eylül ayının başından Ekim
ayının sonuna kadar müracaat edilir. Müracaatlar Bakanlığın ilan ettiği kadrolara göre tercihler
belirtilerek doğrudan Bakanlığa yapılır. Müracaatları kabul edilenlerin atanacakları yerler tercihleri
doğrultusunda kura ile belirlenir. Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı
ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir.

Bir Mazerete Dayanan Atamalar
Madde 18- Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin talebi halinde
personel farklı hizmet bölgelerinin mazeret kadrolarına naklen atanabilir ;

a) Sağlık Durumu,
b) Eş Durumu,

Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.
Müracaatlar gerekli belgelerle birlikte il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlıkça
il emrine yapılır. Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde bulundurularak personel
dağılım cetveline göre karşılama düzeyi en düşük hizmet biriminden başlamak üzere ve hizmet puanı
önceliğine göre yerleştirilir. Münhal kadrosu bulunmayan hizmet birimi veya il’e atama yapılamaz.
Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz.
Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi
ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. Çalıştığı kurum bu
belgeleri 15 gün içersinde Bakanlığa intikal ettirmek zorundadır. Mazereti sona eren personel, ilk
kurum içi naklen atama döneminde ilan edilecek boş kadrolara başvurur ve hizmet puanına göre
ataması yapılır. Eğer bu yolla atama gerçekleştirilemez veya mazereti kabul edilemez veya ilgili
personel gerekli belgeleri zamanında Bakanlığa sunmazsa, bu personel Bakanlıkça 6 ncı hizmet
bölgesinden başlamak üzere durumuna uygun bir kadroya atanır.


Sağlık Mazereti Nedeniyle Atama
Madde 19- Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya
çocuklarından birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin
değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, tam teşekküllü resmi bir hastaneden alınacak Sağlık
Kurulu Raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun
bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına öncelikli olarak
atanırlar. Altı aydan kısa süreli tedavi gerektiren hastalılar için geçici görevlendirme yapılabilir.
Başvuru sahibi müracaatında atanmak istediği ili belirtemez. Başvuru sahibi, sağlık kurulu
raporunda yer alan teşhis ve tedavi imkanları ile sağlığını olumsuz etkileyen nedenlere göre,
Bakanlıkça oluşturulan komisyonun sırasıyla D ve C grubunda belirleyeceği illerden birine, personel
ihtiyacı, kadro imkanları göz önüne alınarak Bakanlık tarafından atanır. Eğer hastalığın tedavisi veya
sağlığının olumsuz etkilenmemesi D ve C grubu illerde mümkün değilse önce B grubu iller, daha
sonra A grubu iller değerlendirmeye alınır.
Sağlık kurulu raporları üzerinde birinci fıkradaki işlemlerin yapılabilmesi için; bu raporların
Bakanlıkça belirlenmiş eğitim hastanelerinin veya hakem hastanelerin sağlık kurullarınca usule ve
fenne uygunluğunun tespit edilmiş olması şarttır.
Eş Durumu Nedeniyle Atama
Madde 20- Ayrı ayrı görev yerlerinde çalışan eşler, Bakanlıktan aile birliğinin sağlanmasını
isteyebilirler. Bu talep üzerine Bakanlık, eşlerin aynı görev yerinde çalışmaları için gerekli tedbirleri
alır.
Eş durumu nedeniyle personelin nakil talebinde bulunabilmesi için; Eşinin 217 sayılı Devlet
Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren
bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığı ve ilk defa veya naklen atandığı hizmet
bölgesinde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığının belgelenmesi
gerekmektedir.
Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde genel kaide kıdemli personele öncelik
tanıyarak, her iki eş içinde D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğini sağlamaktır. Eş
durumu açısından kıdem sıralaması şöyledir. Merkez teşkilatı kadroları, il müdürleri, baş hekimler,
klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar, yan dal uzmanları, uzman tabipler, tabipler, diş
tabipleri, eczacılar, 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 2 yıllık
yüksek öğrenim mezunları, lise mezunları ve bunlarında eşitlik halinde kıdem aylığına esas yılı ve
terfi tarihi kıdemli olandır. Eğer kıdemli personelin çalıştığı il diğer eş için D veya C hizmet grubu il
ise kıdemsiz eş bu ile atanır. Aksi takdirde kıdemli eş için kıdemsiz eşin bulunduğu ilin D veya C
hizmet grubunda olmasına bakılır. Her ikisi de mümkün olmazsa Bakanlık, her iki eş için D hizmet
grubundan başlamak üzere uygun bir ilde aile birliğini sağlar. Aynı ilde çalışan eşlerin naklen atama
talep etmeleri halinde aynı ilke ve öncelikler uygulanır.
Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyorsa, varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri
dönem beklenilmeden uygulanır, yoksa Bakanlık ilgili kurumla ilişki kurarak, ihtiyacın fazla olduğu
görev yerinde eşlerin çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. Münhal kadro bulunmaması nedeniyle
atama yapılamazsa, personel çevre illerden birine atanma talebinde bulunabilir. Hiçbir şekilde atama
yapılamıyor ise 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine göre işlem tesis
edilebilir.
Eşi asistan olanların; eş durumundan faydalanabilmeleri için eşlerinin kalan asistanlık
süresinin 6 aydan fazla olması şarttır.
Eş durumu nedeniyle, bu Yönetmelikte düzenlenen atama ve nakil çeşit ve usullerinden farklı
işlem tesis edilemez. Personel öncelikle ilgili madde hükümlerine göre atanır, daha sonra eş durumu
nedeniyle naklen atanma talebinde bulunabilir.

Olağanüstü Hallerde Atama
Madde 21- Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve
doğal afetler gibi hallerde, nakil işlemleri her hangi bir şarta bağlı kalınmaksızın yapılabilir.
Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü
olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup, başka bölgelere gitmek
isteyenler, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde il
müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler. Bunlardan talepleri uygun görülenlerin atamaları, öncelikle
aynı hizmet bölgesinin C ve D gruplarına yapılır.
Herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu
çocuklarının can güvenliği tehlikeye düşen personel ile eşin vefatı, boşanma gibi nedenlerle ruh
sağlığı önemli ölçüde etkilenen personel, ile eşin vefatı, boşanma gibi nedenlerle ruh sağlığı önemli
ölçüde etkilenen personel, ilgili Valinin, tevsik edici belgelerle birlikte gerekçeli teklifi üzerine,
halen çalıştığı hizmet bölgesinin, bu mümkün değilse bir alt veya bir üst hizmet bölgesinin C ve D
illerinden birine, Bakanlıkça nakil dönemi beklenmeden atanabilir.


Sınıf ve Unvan Değişikliği Nedeniyle Atama
Madde 22- Bakanlık yılda bir defa sınıf ve unvan değişikliği yoluyla doldurulacak boş
kadroları ilan eder. Boş kadroların belirlenmesinde sırasıyla 6,5 ve 4 üncü hizmet bölgelerinin D ve
C gruplarına öncelik verilir. Görevde yükselme sınavına tabi kadrolara başvuran personel, ilgili
mevzuata göre yapılacak sınavın sonuçlarına ve tercihlerine göre yerleştirilir.
Bakanlık kadrolarında olup uzmanlık veya yan dal ihtisasını tamamlayan uzman tabipler ile
eğitimlerini tamamlamadan ayrılmak isteyen asistan ve uzman tabipler Bakanlığa başvururlar.
Müracaat edenler her iki ayda bir, ilan edilen yerlere kura ile müracaat etmeyenler ile tercihlerine
yerleştirilemeyenler Bakanlıkça resen atanır.
Sürelerini tamamlayan başasistan ile başasistanlıktan ayrılmak uzman tabipler takip eden ilk
dönem tayininde bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre atanırlar. Sürelerini tamamlayan
başasistanlar müracaat etmedikleri takdirde Bakanlıkça D hizmet grubu illere resen atanır.

İstihdam Edilme Gerekçeleri Ortadan Kalkan Personelin Ataması
Madde 23- İlgili mevzuatı gereği yapılan özel düzenlemeler hariç olmak üzere; görev yapılan
sağlık kuruluşunun kapanması, personel dağılım cetvelinde değişiklik olması, sağlık birimlerinin
devri gibi nedenlerle o unvandan personele ihtiyaç kalmaması hallerinde, işleme konu olan personel
öncelikle il içinde personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının altında personel sahip, ihtiyaç olan
birimlere atanır. Ancak il içinde atanmaları mümkün olmazsa, Bakanlıkça D ve C hizmet grubu
illerine tercihlerine göre atanırlar. Aynı hizmet birimine birden fazla tercih yapılması halinde hizmet
puanına göre yerleştirilirler.

Hizmet Gereği Atamalar
Madde 24- Aşağıdaki hallerde hizmet süresinin tamamlanması şartı aranmadan, nakil
dönemlerine bağlı kalınmaksızın atama yapılabilir.
a) Haklarında adli, idari ve inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda eski
görev yerinde kalmalarında sakınca görülmüş olması,
b) Sicil raporu sonuçlarına göre her ne sebeple olursa olsun yetersizliklerinin tespit edilmesi.
Bu yolla yapılacak atamalar D hizmet grubu illerine yapılabilir.

Merkez Teşkilat ve Yönetici Atamaları
Madde 25- Bakanlık merkez teşkilatı kadroları ile il müdürlüğü ve başhekimlik kadrolarına,
bu Yönetmeliğin puan ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın atama veya
görevlendirme yapılabilir. Bu görevleri en az iki yıl süreyle yürütenler puan ve döneme bağlı
kalınmaksızın münhal bir kadroya atanabilir. İki yıldan az görev yapanlar ise önceki kadrolarının
bulunduğu ilde veya aynı hizmet bölgesinin D ve C hizmet grubu illerinden birinde durumuna uygun
bir kadroya atanabilir.

Üst Hizmet Bölgelerinden Alt Hizmet Bölgelerine Atama
Madde 26- 1 ve 2 nci hizmet bölgeleri ile 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerinin A ve B grubu
illerinde görev yapan personel, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerinin C ve D grupları ile 5 ve 6 ncı hizmet
bölgelerine talepleri ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde her zaman atanabilirler.

Yeni Açılan Tesisler
Madde 27- Hizmete yeni açılan tesisin doğuracağı personel ihtiyacının il içinden
karşılanması esastır. Ancak, hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan C ve D grubu illerde
yeni açılan tesislere il dışından, atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir. Bu durumda
personel ihtiyacı Bakanlık internet sitesinden duyurulur. A ve B grubu illerde çalışan personelin
müracaatları öncelikle değerlendirmeye alınır. Ataması uygun görülenler hizmet puanı usulüne göre yerleştirilir. Buna rağmen personel ihtiyacı karşılanmazsa, Bakanlık bu Yönetmeliğin 28 nci
maddesine göre resen atama yapabilir.

Resen Atama
Madde 28- Kapsam dışı branş ve unvanlarda Bakanlıkça belirlenen iller ile C ve D hizmet
grubu illerin personel ihtiyacı, diğer atama ve nakil yöntemleriyle karşılanamadığı takdirde,
Bakanlıkça resen karşılanabilir. Bu yolla yapılacak atamalarda personel ihtiyacı olan hizmet birimleri
ile branş ve unvanlar duyurulur. Öncelikle A ve B grubu illerde çalışan personelin müracaatları
değerlendirilir. Gönüllü personel ile doldurulamayan kadrolara, söz konusu unvan veya branşta
personel dağılım cetveline göre karşılama oranı en yüksek ilin karşılama oranı en yüksek hizmet
biriminde ve hizmet puanı en düşük olan personelden başlamak üzere Bakanlıkça resen atama
yapılır. Daha önce 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde en az 2 yıl fiilen görev yapmış olan personel ile bu
Yönetmelikte kabul edilen mazeret durumu atanmasına engel teşkil eden personel bu uygulamanın
dışında tutulur. Bu yolla resen atanan personel 1 yıl atandığı ilde fiilen çalıştıktan sonra veya 1 yıldan
önce de olsa hizmetine ihtiyaç kalmaması halinde ve talep ettiği takdirde, atama dönemlerine bağlı
kalınmaksızın C ve D hizmet grubu illerinden birine veya atanmadan önce çalıştığı ile atanır.
İl içinde personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet
birimleri ile ihtiyaç halinde il ve ilçe merkezinden ilçe, belde ve köylere, ilçe merkezinden belde ve
köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre valiliklerce resen atama
yapılır. Bu suretle atanan personel atandığı yerde hizmetine ihtiyaç kalmazsa eski veya muadili,
münhal kadro bulunan hizmet birimine Valilikçe atanır. Bu atamalar Bakanlığa bildirilir.
Personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde çalışan personelin il içinde dağılımı
sağlanamadığı takdirde Bakanlık bu personeli, mazeret durumlarını göz önünde bulundurarak ve
hizmet puanı esasına göre ihtiyaç duyulan C ve D hizmet grubu illere resen atar.

Karşılıklı Yer Değiştirme
Madde 29- Bu Yönetmelikteki düzenlemelere göre kura ile aynı unvan ve branşta kadrolara
atanan personel, kura sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde Bakanlığa şahsen veya il
müdürlükleri vasıtası ile müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.
Eşdeğer hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personel, il müdürlükleri
vasıtası ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilir.

Müracaat Sınırlamaları
Madde 30- Bu Yönetmeliğin 14, 15, 16, 22, 24 ve 27 nci maddelerine göre atanan personel,
atandıkları ilde fiilen 1 yıl çalışmadıkça, başka bir yere atama talebinde bulunamaz. 5 ve 6 ncı hizmet
bölgelerinde sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda fiilen 2 yıl çalışmayan personel 1 inci hizmet
bölgesi illerden birine mazeret durumları hariç atanma talebinde bulunamaz.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Gerçek Dışı Beyan
Madde 31- Mazeret gruplarına dayanarak kurum içi naklen ataması yapılanların mazeret
belgelerinin veya tüm personel için hizmet puanına esas beyan ve belgelerin gerçek dışı olduğu tespit
edildiği takdirde, atama işlemi iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma
sonucunda suçlu bulunanlar hakkında genel hükümler uygulanır. İstihdam Planlama Komisyonu
Madde 32- İstihdam Planlama Komisyonu Bakanlığın istihdam politikalarını belirlemek
üzere oluşturulan bir komisyondur. Komisyonun kimin başkanlığında toplanacağı ve kimlerin üye
olacağı Bakanlıkça belirlenir. Komisyonun sekreteryası Genel Müdürlük tarafından yürütülür.


İstihdam Planlama Komisyonunun Görevleri ve Çalışma Usulü
Madde 33- İstihdam Planlama Komisyonu; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki ilkeler
çerçevesinde istihdam planlaması yapar ve uyulacak esas ve usulleri belirler. İstihdam Planlama
Komisyonu, atama ve dönemlerinden önce toplanarak gerekli kararları alır. İstihdam Planlama
Komisyonunda alınan kararlar, bakan onayı ile işlerlik kazanır ve bu kararlar ilgili birimlerce
uygulanır.

İdari İş ve İşlemler
Madde 34- Bakanlık ve Valiliklerce yapılacak tüm atama ve nakillerde idari iş ve işlemler,
Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

Özel Nitelikler
Madde 35- Bakanlık atama çeşitlerine göre kadroları ilan ederken, hizmet birimlerinin
ihtiyaçlarına göre sertifika, diploma, vb. gibi özel nitelikler arayabilir. İlan edilen kadro sayısından
fazla sayıda ve istenilen niteliklerde müracaat olması halinde, hizmet puanı yüksek olana öncelik
verilir.

Yürürlükte Kaldırılan Mevzuat
Madde 36- 16.11.1996 tarihli ve 22819 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Sağlık Bakanlığı
Atama ve Nakil Yönetmeliği’’ ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- Bakanlıkça 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubunda
bulunan illere yapılanlar hariç olmak üzere, geçici görevle başka bir ilin hizmet birimlerinde
görevlendirilen personel, Bakanlıkça ilan edilen tarihe kadar müracaat ettikleri takdirde, bir defaya
mahsus olmak üzere duyurulan C ve D hizmet grubu illere atanabilirler. Bu suretle atanamayanların
geçici görevleri Bakanlıkça sona erdirilir. İl içi geçici görevlendirmelerde, bu Yönetmeliğin 11 nci
maddesine göre geçici görevi uzatılmayan personelin geçici görevi sona erdirilir.
Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliği yürürlük tarihinden önce 16/11/1996 tarihli ve 22819 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Sağlık Bakanlığı Atama Ve Nakil Yönetmeliği’’ çerçevesinde atama
için müracaat edenlerin usulüne uygun olan talepleri bu Yönetmelik hükümlerine göre
değerlendirilir. Ancak bu Yönetmeliği yürürlüğe girdiği yılda hizmet puanının hesaplanmasında, bu
Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış il içi geçici görevlendirmeler ve bu Yönetmeliğin 11
inci maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılan geçici görevlendirmeler ile diğer kamu kurumlarında
geçen hizmetler dikkate alınmaz. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yılda hizmet puanı bu
Yönetmeliğin öngördüğünden farklı zamanlarda ilan edilebilir.

Yürürlük
Madde 37- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 38- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.SAĞLIK BAKANLIĞI
ATAMA – NAKİL TALEP FORMU

A- Nakil Talebinde Bulunan Şahsın

1- Adı ve Soyadı : ...................................................................
2- Sicil No : ...................................................................
3- Görev Unvanı : ...................................................................
4- Görev Yeri : ...................................................................
5- Müktesep Hak Aylığı(D/K) : ...................................................................
6- Öğrenim Durumu : ...................................................................
7- Medeni Hali : ...................................................................
8- Eşinin Çalışıp Çalışmadığı : ...................................................................
9- Askerlik Durumu : ...................................................................

B- Memuriyette geçen Hizmetleri

Unvanı Görev Yeri (İl – İlçe) Göreve Başladığı Tarih Görevden Ayrıldığı Tarih
............ ................................... ... /... / ....... ... /... / ......
............ ................................... ... /... / ....... ... /... / ......
............ ................................... ... /... / ....... ... /... / ......
............ ................................... ... /... / ....... ... /... / ......
............ ................................... ... /... / ....... ... /... / ......
............ ................................... ... /... / ....... ... /... / ......

C- Halen Çalışmakta Olduğu

Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı(İl-İlçe) Göreve Başladığı Tarih Görevden Ayrıldığı Tarih
........................ ................................... ... /... / ....... ... /... / ......

D- Yönetmeliğin 13. Maddesi Gereğince Nakil Talebinde Bulunuyorsa :

a) SAĞLIK DURUMU : ..........................................................................
b) EŞ DURMU
Eşinin Unvanı / Mesleği : ..........................................................................
Görev Yeri Adresi : ..........................................................................

E- Naklen Atanmak İstediği Hizmet Alanı :
( Tercih Sırasına Göre )
1- .........................
2- .........................
3- .........................
4- ......................... 5- .........................

Şahsımla ilgili bilgiler ve tercih ettiğim iller yukarıda belirtilmiş olup, tayinimin bu illerden birine yapılabilmesi
için, dilekçemin ilgili makama havalesini arz ederim. ..../ ..../ ........


ADRES : Yukarıdaki Bilgiler Tarafımdan Doldurulmuştur.
............................. İmza
............................. Adı ve Soyadı
.............................

DOĞRULUĞUNU TASDİK EDERİM
Adı ve Soyadı : .............................
Unvanı : .............................
Tarih : .............................
İmza : .............................
EK 1 : İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASININ HİZMET
PUANINA KATKISI

Sosyo-Ekonomik İllerin Gelişmişlik
Gelişmişlik Sıralamasına Göre
Sıralaması İllerin Adı Alacağı Ek Hizmet Puanı :

1 İSTANBUL 0
2 ANKARA 10
3 İZMİR 20
4 KOCAELİ 30
5 BURSA 40
6 ESKİŞEHİR 50
7 TEKİRDAĞ 60
8 ADANA 70
9 YALOVA 80
10 ANTALYA 90
11 KIRKLARELİ1 100
12 DENİZLİ 110
13 MUĞLA 120
14 BOLU 130
15 BALIKESİR 140
16 EDİRNE 150
17 İÇEL 160
18 BİLECİK 170
19 KAYSERİ 180
20 GAZİANTEP 190
21 ZONGULDAK 200
22 AYDIN 210
23 SAKARYA 220
24 ÇANAKKALE 230
25 MANİSA 240
26 KONYA 250
27 KARABÜK 260
28 ISPARTA 270
29 HATAY 280
30 UŞAK 290
31 BURDUR 300
32 SAMSUN 310
33 KIRIKKALE 320
34 NEVŞEHİR 330
35 KARAMAN 340
36 ELAZIĞ 350
37 RİZE 360
38 TRABZON 370
39 AMASYA 380
40 KÜTAHYA 390


41 MALATYA 400
42 KIRŞEHİR 410
43 ARTVİN 420
44 AFYON 430
45 DÜZCE 440
46 ÇORUM 450
47 OSMANİYE 460
48 K.MARAŞ 470
49 NİĞDE 480
50 GİRESUN 490
51 KASTAMONU 500
52 TUNCELİ 510
53 SİVAS 520
54 KİLİS 530
55 BARTIN 540
56 AKSARAY 550
57 SİNOP 560
58 ERZİNCAN 570
59 ÇANKIRI 580
60 ERZURUM 590
61 TOKAT 600
62 ORDU 610
63 DİYARBAKIR 620
64 YOZGAT 630
65 ADIYAMAN 640
66 BAYBURT 650
67 KARS 660
68 ŞANLIURA 670
69 IĞDIR 680
70 BATMAN 690
71 GÜMÜŞHANE 700
72 MARDİN 710
73 SİİRT 720
74 ARDHAN 730
75 VAN 740
76 BİNGÖL 750
77 HAKKARİ 760
78 ŞIRNAK 770
79 BİTLİS 780
80 AĞRI 790
81 MUŞ 800


EK 2 : YAPILAN ÇEŞİTLİ FAALİYETLERİN HİZMET PUANINA KATKISI
A- Yayınlar *
1- İlgili Alanda Yurt Dışı Yayınlar
a) Yurt Dışı SCI veya Scı Expanded indeksler kapsamındaki dergilerde birinci
isimle yayınlanmış araştırma makalesi
3000 Puan
b) Aynı dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi 2000 Puan
c) Aynı dergilerde yayınlanmış diğer yayınlar 1000 Puan
2- İlgili alanda Yurt İçi Yayınlar : TÜBİTAK'ın Türk dizinine giren ( 1994 yılından sonraki yayınlar için geçerlidir.
Daha önceki yayınlarda bu şart aranmaz)
a) Birinci isimle yayınlanmış araştırma makalesi 2000 Puan
b) Araştırma makalesi 1500 Puan
c) Diğer yayınlar 500 Puan
3- Kitap ( İlgili alanda )
a) Yurt Dışı 6000 Puan
b) Yurt İçi ** 3000 Puan
B- Diğer Mesleki Faaliyetler
a) İlgili alanda yurt içi veya yurt dışı yayın kurullarında hakemlik 2000 Puan/Hakemlik
b) İlgili alanda yurt içi ve yurt dışında moderatör ve panelist olmak veya davetli
konuşma yapmak
2000 Puan/Faaliyet
c) Yurt dışı editörlük kurulunda görev almak 2000 Puan/Kurul
d) Yurt içi editörlük kurulunda görev almak 1000 Puan/Kurul
C) Yüksek Lisans Çalışmaları
a) Yüksek Lisans 4000 Puan
b) Doktora 6000 Puan
D- Yöneticilik ***
Genel Müdür ve üstü 1500 Puan/Yıl
Daire Başkanı ve üstü, Müşavir, Müfettiş 1300 Puan/Yıl
İl Sağlık Müdürü, Müdür, Başhekim ile Klinik Şefi 1100 Puan/Yıl
İl Sağlık Müdür ve Başhekim Yardımcısı ile Klinik Şef Yardımcısı 700 Puan/Yıl
Başasistan 500 Puan/Yıl

* Yayınlarda birden fazla isim bulunması halinde 1 nci isim öngörülen rakamın%60’ını, 2 nci isim % 40’ını 3 isim ve
sonrası %30’unu alır.
** Atıfta bulunulan kitap için ayrıca 2000 puan ilave edilir.
*** Aşağıda belirtilen görevlere asaleten veya Bakanlık oluru ile vekaleten ve görevlendirme suretiyle atanması halinde
puanının hesaplanmasına dikkat edilir.
Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2014, 11:03
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER